Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie. Następnie asystent w Zakładzie Genetyki i Ewolucjonizmu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1990-2008 pracownik Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), odpowiedzialna za realizację i rekrutację do programu United Nations Volunteers (UNV) oraz koordynatorka projektów realizowanych w ramach FAO, UNFPA, UNDP oraz UE w Polsce. Od 1997 do 2008 roku odpowiedzialna za zarządzanie ośmioma projektami Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA) w Polsce. Ekspert w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego, profilaktyki HIV/AIDS i pomocy rozwojowej. Koordynatorka Projektu Gender Index realizowanego w okresie 2005-2008 w ramach EFS Equal. W latach 2008-2010 zatrudniona w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Autorka i współautorka licznych tłumaczeń, raportów i publikacji (polskich oraz WHO i UNFPA) w tym koordynatorka pierwszego raportu ONZ w Polce o zdrowiu reprodukcyjnym kobiet pt.: Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15-49 lat. Raport został wydany w 20o7 roku. W lutym 2012 roku została powołana do Zespołu do Spraw Rozwoju Kompetencji Zdrowotnych działającego przy warszawskim Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Obecnie pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych w projekcie Krajowych Ram Kwalifikacji gdzie pełni funkcję Lidera współpracy krajowej, międzynarodowej i upowszechniania.