Jak co miesiąc United Nations Global Compact wydaje biuletyn, w którym umieszcza najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata odpowiedzialnego biznesu w skali globalnej. Biuletyn ma na celu informowanie uczestników i interesariuszy o aktualnościach, wydarzeniach i działaniach, które podejmujemy. Zachęcamy uczestników do zapoznania się z niniejszym comiesięcznym komunikatem w celu uzyskania ważnych informacji oraz w celach edukacyjnych.

Czytać biuletyn w języku angielskim>> 


Seria wideo edukacyjnych – Global Goals in Action

W serii wideo „Global Goals in Action” dowiedzą się Państwo o metodach, jakie stosują menedżerowie wysokiej klasy, o sposobach skutecznego dostosowania Dziesięciu zasad UN Global Compact do strategii biznesowej oraz jakie działania podejmują na rzecz zbliżenia się z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w ramach UN Global Compact. Z niniejszej serii wideo dowiedzą się Państwo m.in. o takich przykładach, jak: Hilton postanowił zmniejszyć swój wpływ na środowisko oraz zwiększyć swoje inwestycje społeczne co najmniej o połowę, dzięki wprowadzeniu SDGs do strategii biznesowej; Colgate-Palmolive wdraża SDGs do swoich planów projektowych i strategii biznesowej.


Women’s Empowerment Principles Forum 2019

Przez ostatnie dekady globalny ruch na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn zostaje coraz bardziej popularny, zaś wpływowy. Temat równości płci pojawia się codziennie w mediach społecznościowych i telewizji oraz jest przedmiotem wielu dyskusji o znaczeniu globalnym. W dniu 14 marca 2019 r. UN Global Compact wspólnie z UN Women i United Nations Office for Partnerships (UNOP) spotkali się razem podczas Women’s Empowerment Principles Forum, aby omówić kwestie dot. przeciwdziałaniu dyskryminacji płci, równości płac za pracę o jednakowej wartości, równego dostępu do rynku pracy kobiet i meżczyzn i do pozycji decyzyjnych w przedsiębiorstwach. Od momentu stworzenia Women’s Empowerment Principles (WEPs) w 2010 roku, ilość zaangażowanych firm wzrosła o ponad 2000 firm na całym świecie. Podczas Forum został zdefiniowany najważniejszy cel WEPs na przyszłe lata, którym jest wypracowanie modelu pomocy przedsiębiorstwom, inwestorom, rządom i innym zainteresowanym stronom w implementacji nowych możliwości mających na celu zapewnienie kobietom perspektywy rozwoju i awansu zawodowego.

Czytaj więcej >>


Young SDG Innovators Programme

W dniu 1 lutego 2019 roku UN Global Compact ogłosił stworzenie nowych inicjatyw na rzecz włączenia młodych profesjonalistów w działania zmierzające do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Wśród inicjatyw są:

  • Young SDG Innovators Programme, celem której jest dynamizacja i włączenie przyszłych liderów biznesowych do ponownego przemyślenia (re-thinking) modelu biznesowego swoich przedsiębiorstw, dzięki serii warsztatów poświęconym globalnym trendom w sferze zrównoważonego rozwoju i innowacji. W 2019 roku Young SDG Innovators Programme zostanie zaimplementowany przez Global Compact Local Networks w dziesięciu krajach;
  • SDG Pioneers Programme, jest kolejnym projektem ogłoszonym przez UN Global Compact, celem którego jest poszukiwanie Pionerów SDG (SDGs Pioneers) – liderów biznesowych, którzy faworyzują biznes jako środek na rzecz rozwoju i zbliżenia się z SDGs. W ramach projektu w 2019 roku będą poszukiwani młodzi liderzy biznesowi w wieku do 35 lat.

Obie inicjatywy Young SDG Innovators Programme oraz SDG Pioneers Programme są wspierane przez Fundację Tuborg i Global Compact Network Denmark.


Wywiad z Lise Kingo, CEO UN Global Compact, w Bloomberg TV 

„Ten fakt, że firmy dążą do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i włączają te cele do swoich długoterminowych strategii biznesowych, jest trendem, którego nie da się powstrzymać”, mówi Lise Kingo, chief executive officer UN Global Compact w wywiadzie w Bloomberg TV.

Obejrzeć wywiad >>


UN Global Compact razem z B Lab opracują nową platformę internetową dla odpowiedzialnych firm

UN Global Compact we współpracy z B Lab stworzą nową platformę internetową, dzięki której firmy będą mogli skutecznie zarządzać swoimi projektami skierowanymi na osiągnięcie SDGs, a także ocenić, porównać i usprawnić swoje wyniki w zbliżeniu się z SDGs. Uruchomienie niniejszego narzędzia jest przewidziane na rok 2020, będzie ono dostępne do publicznego użytkowania.

Wszystkie firmy i organizacje, które są zainteresowani w uczestnictwie przy stworzeniu platformy oraz w jej sprawdzeniu i przeegzaminowaniu – są proszone o kontakt z B Lab.


Global Opportunity Report Series 

Global Opportunity Report (2019) przedstawia inspirujące badania i analizy, dzięki którym możemy dowiedzieć się, w jaki sposób wybrane firmy przekształciły zagrożenia klimatyczne na możliwości klimatyczne. Również przedmiotem badań są ciągle zmieniające się preferencje konsumentów, nowe przepisy prawne, zmiana cen rynkowych oraz zmiana preferencji inwestorów, które w coraz większym stopniu będą wywierały wpływ na klimat w przyszłych latach i tworzyć nowe presje na przedsiębiorstwa. Raport bada sześć sektorów biznesu, które wywierają największy wpływ na środowisko naturalne i klimat, są to: transport, energia, finanse, sektor budowlany, mobilność i jedzenie.

Pobrać raport>>