Standardy etyczne w PKP Energetyka

1435139743_profilowe

„PKP Energetyka, jako firma odpowiedzialna i zrównoważona,
stawia sobie za cel ujęcie standardów etycznych w strategii firmy
oraz posługiwanie się nimi w swej działalności biznesowej.
Uwzględniane są wartości pozaekonomiczne, a nie tylko
bezpośrednie zyski.”

Wraz z rozwojem spółki te wartości zastąpiono
nowymi: Koncentracja na kliencie, Bezpieczeństwo, Odpowiedzialność,
Partnerstwo. Do tego przyjęliśmy wartości Grupy PKP: Solidność,
Dobre zarządzanie, Bezpieczeństwo, Nowoczesność, Odpowiedzialność,
Szacunek.
Rok 2016 i 2017 to okres, w którym będziemy intensywnie
pracować, aby zmienić kodeks etyki i system zarządzania etyką
i dostosowywać go do nowych warunków. Przed nami budowa,
implementacja i utrzymanie nowego kodeksu, polityki antykorupcyjnej,
która będzie obowiązywać zarówno pracowników, jak też
kontrahentów spółki.
W pierwszej kolejności dokonano analizy i diagnozy stanu realizacji
polityki antykorupcyjnej. Przeprowadzono ocenę obowiązujących
w spółce wewnętrznych regulacji oraz projektowanych
rozwiązań.

Zadano sobie trzy pytania:
1. Czy procedury opracowane i wdrożone, jeszcze w ramach
Grupy PKP, są dostosowane do obecnej sytuacji i działalności
PKP Energetyka S.A.?
2. Czy i w jaki sposób w PKP Energetyka S.A. obecnie są stosowane
procedury związane z polityką antykorupcyjną?
3. Czy istnieje potrzeba wypracowania nowych procedur w przedmiotowym
zakresie?

Kodeks obowiązujący w spółce, wprowadzony został Uchwałą Zarządu PKP Energetyka S.A. w lipcu 2013 r., gdy spółka była jeszcze formalnie w Grupie PKP. Jest on zbiorem podstawowych reguł postępowania w Spółkach Grupy PKP, które odnoszą się do:

✓ wartości Grupy
(solidność, dobre zarządzanie, bezpieczeństwo, nowoczesność, odpowiedzialność, szacunek)
✓ relacji między pracownikami Grupy
✓ relacji z klientami indywidualnymi i biznesowymi
✓ relacji z dostawcami
✓ relacji z konkurencją
✓ podejścia do środowiska naturalnego
✓ zaangażowania społecznego

Uszczegółowieniem ogólnej zasady antykorupcyjnej, zamieszczonej w przywołanym powyżej Kodeksie, jest Polityka przeciwdziałania
nadużyciom wewnętrznym, wprowadzona Uchwałą Zarządu PKP Energetyka S.A. w październiku 2013 r.

Pracownicy mogą zgłaszać przypadki nadużyć, naruszania zasad
etycznych przede wszystkim swojemu przełożonemu. Mają również
możliwość kontaktu z Rzecznikiem Etyki drogą elektroniczną,
telefoniczną lub bezpośrednio. Funkcjonuje też anonimowa platforma
internetowa i specjalna, dedykowana linia telefoniczna. Platformę
tę obsługuje zewnętrzna kancelaria prawna.
O becnie pracujemy nad nowym Kodeksem Etyki, który dedykowany
będzie wyłącznie PKP Energetyka S.A. Jego zakres powinien
uwzględniać specyfikę Spółki oraz wizję dalszego strategicznego
działania na rynku. Nowy Kodeks Etyki powinien być podstawowym
dokumentem wyznaczającym w sposób ogólny standardy
działania Spółki. Rozwinięciem Kodeksu będą poszczególne Polityki,
w tym Polityka Antykorupcyjna.

„U podstaw filarów, które mają na celu budowanie wartości,
leżą fundamenty, czyli zasady, którymi Spółka będzie się kierować
w codziennych działaniach. Dzięki nim PKP Energetyka stanie się
nowoczesną organizacją działającą według najlepszych
światowych standardów.”

Nowy Kodeks Etyki będzie zawierać m.in.:
✓ wartości, jakimi kieruje się Spółka
✓ zasady, którymi kierują się pracownicy Spółki
przy realizacji jej celów
✓ relacje, jakie powinny obowiązywać między
pracownikami Spółki
✓ oczekiwane postawy i zachowania
przełożonych w Spółce
✓ oczekiwane relacje z Klientami Spółki
✓ oczekiwane relacje z osobami trzecimi
współpracującymi ze Spółką
✓ oczekiwane relacje z konkurencją
✓ oczekiwane relacje z inwestorami
✓ oczekiwane relacje z akcjonariuszami
✓ rekomendowane podejście do środowiska naturalnego
✓ wskazanie na ewentualne zaangażowanie społeczne.

Podstawą Kodeksu będzie przyjęta Wizja Strategiczna
realizowana przez jasne fundamenty i filary.
Wizja Strategiczna przekłada się na priorytety
spółki na najbliższe lata
PKP Energetyka to codziennie lepsza firma, preferowany
partner kolei, energia dla wymagających. Filarami wizji strategicznej
są działania, które pozwolą ją realizować:
– wyprzedzanie oczekiwań klientów
– inwestowanie w niezawodność
– wyznaczanie najwyższych standardów.
Fundamenty strategiczne to zasady, którymi
spółka powinna kierować się w codziennych
działaniach.

Budujemy przewagę konkurencyjną dzięki zaangażowaniu
i kompetencjom pracowników, technologii i organizacji pracy.
O powyższe filary strategiczne oprzemy finalny zestaw wartości
PKP Energetyka. Aby później działać zgodnie z przyjętymi wartościami,
w organizacji potrzebne są określone kompetencje. Przewidziano
warsztaty na temat kultury organizacyjnej i kompetencji,
których celem będzie określenie docelowych, pożądanych zachowań
oraz preferowanej kultury organizacyjnej. Powstanie księga
wartości i model kompetencji. W procesie budowania kultury
organizacyjnej – w tym wartości, przewidziano zaangażowanie
wszystkich pracowników spółki.

 

Autorem tekstu jest Marian Szcześniak, Pełnomocnik Zarządu ds. Społecznych, Rzecznik Etyki PKP Energetyka