Konferencja “Bezpieczny transport w Polsce” 18 lutego, Najwyższa Izba Kontroli

19 lutego 2016 | Aktualności

18 lutego 2016 r. odbyła się konferencja pt. “Bezpieczny transport w Polsce” w ramach Programu Global Compact w Polsce “Bezpieczny transport” współorganizowana z Najwyższą Izbą Kontroli oraz Bankiem Światowym. Wydarzenie zyskało uznanie znamienitych ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) reprezentujących instytucje publiczne, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Ministra Kazimierza Smolińskiego. Minister podkreślił istotę wspierania rozwoju transportu w sposób zrównoważony, zwłaszcza poprzez zwiększanie udziału transportu kolejowego i rzecznego w transporcie towarów przez Polskę.

Następnie Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował wyniki ostatniej kontroli, w ramach której NIK ocenił sposoby gromadzenia i wykorzystywania danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prezes wspomniał o problemach z opieszałością przy tworzeniu spójnego i kompleksowego systemu umożliwiającego wykorzystywanie danych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego dla jego poprawy, o niezadowalających danych w systemach CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) i SEWiK (System Ewidencji Wypadków i Kolizji) oraz o brakach w danych dotyczących świadczeń medycznych udzielonych w związku z wypadkami drogowym. Wezwał do wzmożonych wysiłków w tym zakresie poprzez realizację rekomendacji NIK przedstawionych w informacji o wynikach kontroli.

Kolejna mówczyni – Szefowa Biura Banku Światowego dla Polski, Europy i Azji Centralnej Marina Wes przypomniała o trwającej ONZ-owskiej Dekadzie Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020. Zaprezentowawszy niepokojące statystyki globalne co do liczby ofiar wypadków drogowych (ok. 1,3 milionów ofiar śmiertelnych rocznie), wskazała na potrzebę wielostronnej współpracy, skutecznej koordynacji oraz stabilnego finansowania działań w zakresie BRD.

Głos zabrał również Dyrektor Generalny Global Compact w Polsce Kamil Wyszkowski, który przedstawił pokrótce najważniejsze elementy raportu „Bezpieczny transport”. Zwrócił tym samym szczególną uwagę na koszty świadczeń medycznych udzielanych w konsekwencji wypadków drogowych oraz na możliwe przyczyny różnic w poziomie bezpieczeństwa na drogach w poszczególnych województwach. Ponadto wskazał na potrzebę holistycznego spojrzenia na BRD: uwzględnienia aspektów środowiskowych, nowych technologii, długotrwałych społecznych skutków wypadków drogowych i roli sektora prywatnego.

Przed rozpoczęciem panelu dyskusyjnego wypowiedzieli się także zastępca Komendanta Głównego Policji Inspektor Jan Lach, starszy specjalista Banku Światowego ds. transportu i infrastruktury w Polsce Radosław Czapski, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik. W ich wystąpieniach dominował wątek wprowadzenia odpowiednio finansowanej, obsadzonej i umocowanej instytucji wiodącej, która miałaby wziąć odpowiedzialność za stan BRD w Polsce, a także zagadnienie monitoringu i ewaluacji działań już prowadzonych na rzecz BRD.

W następnej części spotkania jego uczestnicy mieli okazję usłyszeć o konkretnych przykładach innowacyjnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo drogowe i ich znaczeniu dla przyszłości BRD. Swoje spojrzenie na problem przedstawili przedstawiciele parlamentu, świata biznesu i nauki m.in. Pan Michał Szczerba, Poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Pan Bartłomiej Morzycki, Prezes Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, Pan Bogdan Ślęk, Philips Lighting, Pan Piotr Sarnecki, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, Pani Halina Brdulak, Profesor Szkoły Głównej Handlowej, Pan Michael Chippendale, Manager Global Road Safety Partnership. Wśród omówionych zagadnień pojawiły się tematy kampanii społecznych promujących zapinanie pasów bezpieczeństwa, inicjatyw na rzecz zmniejszenia ruchu w centrach miast na przykładzie Londynu, właściwego oświetlenia przejść dla pieszych, minimalnej głębokości bieżnika opon czy zrównoważonego rozwoju w transporcie.

Konferencję zwieńczyła otwarta dyskusja na temat wystosowanych w 2015 r. rekomendacji dla poprawy BRD w Polsce oraz stopnia ich uwzględnienia w planach na 2016 r. Zebrani goście wzięli w niej aktywny udział, potwierdzając swe zaangażowanie w omawiane kwestie.

Wymiana wiedzy, doświadczeń i opinii pozostawiła uczestników ze wzmożoną świadomością potrzeby kontynuacji i skonsolidowania wysiłków dla poprawy bezpieczeństwa drogowego. Ujawniła także możliwości i dostępność płaszczyzn współpracy, których wykorzystanie spotęgowałyby pozytywną zmianę w statystykach BRD dotyczących Polski.