Debata dotycząca efektywności energetycznej budynków

27 października 2014 | Aktualności

W piątek 24 października, wpisując się w uroczyste obchody Światowego Dnia ONZ (UN Day), odbyła się debata pod hasłem „Zrównoważone miasta – wyzwania w zakresie efektywności energetycznej budynków”. Debata realizowana była w ramach Programu na rzecz Odpowiedzialnej Chemii, a jej organizatorem, obok UN Global Compact Poland, był BASF Polska. Debata, mająca charakter kameralnego spotkania ekspertów, przyciągnęła liderów branży oraz przedstawicieli administracji, którzy po raz kolejny mogli podjąć dyskusję w temacie wyzwań efektywnego energetycznie budownictwa.

Jak podają aktualne dane, do 2030 roku Polska dzięki energooszczędnym rozwiązaniom w budownictwie mogłaby emitować rocznie o ok. 65 milionów ton CO2 mniej. Taka perspektywa stanowi doskonały punkt wyjścia dla dyskusji nad możliwością realizacji powyższego scenariusza.

Na zakończenie ożywionej debaty zapowiedziano, iż podjęty podczas spotkania dialog będzie kontynuowany. Ponadto ustalono, iż w ramach wytycznych opracowanych na podstawie Raportu podsumowującego inicjatywę Efektywności Energetycznej Budynków 2.0, dalsza współpraca realizowana będzie w zaproponowanych dwóch obszarach.

Pierwszy z nich to wypracowanie modelu współpracy publiczno-prywatnej. Polega on na powołaniu do życia platformy uczestników rynku ze strony podmiotów prywatnych, publicznych i innych organizacji w sprawie budownictwa efektywnego energetycznie i zrównoważonego. Jednym z elementów tego modelu jest projekt realizowany w ramach inicjatywy Efektywności Energetycznej Budynków, który  pierwszym roku prowadzony będzie przez Panią Katarzynę Chwalbińską – Kusek (Construction Marketing Group) oraz Pana Andrzeja Rajkiewicza (NAPE).

Drugi z nich to edukacja i podniesienie wiadomości Uczestników rynku. Polega to na przygotowaniu długofalowego, strategicznego planu komunikacji na tematu potrzeby wdrożenia koncepcji efektywności energetycznej w budownictwie.

W ramach zaproponowanych powyżej obszarów mieści się wiele odrębnych tematów i osobnych działań, jednak ich definiowanie i nadanie im priorytetów znajdzie się w gestii zespołów zaangażowanych w prace.

Zapowiedziano jednocześnie kolejne spotkania o charakterze roboczym, podczas których ustalane będą priorytety poszczególnych działań oraz planowanie poszczególnych zadań.