Debata “Jak walczyć z szarą strefą?”

3 lipca 2014 | Aktualności

W poniedziałek, 30 czerwca w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, odbyła się debata z cyklu „Państwo wrogiem przedsiębiorcy?”. Organizatorem debaty był Business Centre Club oraz Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie. United Nations Global Compact włączyło się do działań na rzecz ograniczenia szarej strefy w Polsce na prośbę Business Centre Club oraz przedstawicieli branż zagrożonych tym zjawiskiem w szczególności branży paliwowej i branży spirytusowej. United Nations Global Compact w ramach zasady 10 skupia się na wdrażaniu standardów antykorupcyjnych i upowszechnianiu najlepszych rozwiązań stosowanych przez sektor prywatny w tym wrażliwym obszarze.

Celem debaty, której tytuł brzmiał „Jak walczyć z szarą strefą?”, było wypracowanie wspólnych działań przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz na rzecz likwidacji bądź przynajmniej ograniczenia rynkowej patologii. W debacie udział wzięli: Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club, Mateusz Szczurek, Minister Finansów, Jacek Kapica, Wiceminister Finansów, Szef Służby Celnej, Jerzy Pietrewicz, Wiceminister Gospodarki, Wojciech Kutyła, Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Janusz Onyszkiewicz, Przewodniczący Rady Wykonawczej Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, dwukrotny Minister Obrony Narodowej, Ryszard Kalisz, Poseł, b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Robert Lizak, Przedstawiciel Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Po stronie przedsiębiorców problemy i ich skalę przedstawiali: Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel United Nations Global Compact w Polsce, Leszek Wieciech, Prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Grażyna Sokołowska, Przewodnicząca Komisji BCC ds. branży tytoniowej, dr Andrzej Torój, Menadżer w Zespole Analiz Ekonomicznych Ernst&Young oraz Stefan Dzienniak, Prezes Zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Dyskusja pokazała, że powszechność szarej strefy nie ogranicza się wyłącznie do branży paliwowej, spirytusowej, tytoniowej, czy hutniczej, ale zatacza coraz szersze kręgi obejmując m.in. branżę tekstylną, hazardową, czy informatyczną (IT). Pokazując przykłady złych mechanizmów przeciwdziałania szarej strefie, przedstawione zostały rekomendacje jak zwiększyć skuteczność podejmowanych działań, podkreślając, że ich realizacja niekoniecznie wiązałaby się z drogimi i skomplikowanymi we wdrożeniu rozwiązaniami. Pan Marek Goliszewski, Prezes Business Centre Club, zwrócił się z apelem o stworzenie koalicji na rzecz walki z szarą strefą, wskazując, że podjęty dialog pomoże w wypracowaniu rozwiązań służących walce z nieuczciwą konkurencją. Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel United Nations Global Compact (UNGC) zdecydował o przystąpieniu UNGC w Polsce do koalicji na rzecz walki z szarą strefą i wsparcia wysiłków Business Centre Club na tym polu.

Jak podkreślali eksperci, w wyniku istnienia szarej strefy budżet państwa traci miliardy złotych. Szara strefa w Polsce to, według najnowszych danych Banku Światowego, nawet 24 % PKB, czyli aż 400 mld zł rocznie. Jej ofiarą jest cała gospodarka, w tym przede wszystkim budżet oraz uczciwe przedsiębiorstwa, które tracą rynek, gdyż nie są w stanie konkurować cenowo z podmiotami działającymi z naruszeniem prawa.

Eksperci wskazywali, że główne przyczyny sprzyjające rozwojowi przestępczości gospodarczej, to nieszczelności w systemie prawa podatkowego i pozapodatkowego, brak kompleksowego systemu monitorowania nieprawidłowości oraz słaba koordynacja działań poszczególnych organów i służb. Jednocześnie szara strefa jest znacznie mniejsza tam, gdzie przepisy podatkowe są stabilne, proste i przejrzyste, a państwo sprzyja uczciwym przedsiębiorcom.

Wspólne wnioski z dyskusji nt. walki z szarą strefą zostaną przekazane Prezesowi Rady Ministrów, Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej i odpowiednim instytucjom.