Debata ministrów podczas Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 ONZ (27.06.2018)

28 czerwca 2018 | Aktualności

W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii 27 czerwca odbyło się Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 ONZ, podczas którego zaprezentowano krajowy raport realizacji celów Agenda 2030. W wystąpieniu otwierającym Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz określiła Agendę 2030 jako kompas pokazujący kierunek, do którego zmierzamy. Podkreśliła też pełną kompatybilność rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju z Agendą 2030 oraz spójność celów Agendy z celami szczegółowymi SOR. Wśród kluczowych celów wymieniła: w aspekcie społecznym – zmniejszanie nierówności i ubóstwa, gospodarczym – konkurencyjny przemysł i wsparcie przedsiębiorczości, środowiskowym – poprawę jakości powietrza i środowiska w Polsce. Celem horyzontalnym jest poprawa sprawności państwa i jego instytucji. Raport krajowy zostanie zaprezentowany w lipcu na Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ONZ (High-Level Political Forum) w Nowym Jorku.

Sesję plenarną z udziałem ministrów poprowadził Kamil Wyszkowski, Representative, President of the Board Global Compact Network Poland. Wzięli w niej udział:

  • Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz,
  • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki,
  • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński,
  • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska,
  • Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Anna Siejda.

Debata skupiła się na konkretnych działaniach, które strona rządowa będzie podejmować, żeby wdrożyć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).

Minister Jadwiga Emilewicz zwróciła uwagę na rozwiązania proprzedsiębiorcze – wdrożoną już konstytucję dla biznesu, a w przyszłości przemodelowanie prawa zamówień publicznych, aby realnie mogły w nich uczestniczyć także małe podmioty. Zamówienia publiczne, jako największy w Polsce zasób kapitału dla sektora prywatnego, mogą odpowiednio ukierunkowywać aktywność przedsiębiorców na realizację SDGs. Drugą kluczową kwestią w obszarze działań Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii są te związane z jakością środowiska i stworzenie modelu zmian zapewniającego Polakom czyste powietrze, które będą mogły być wzorcem do zaimplementowania w innych krajach.

Minister Ryszard Zarudzki podkreślił, że realizacja przez rząd Celów Zrównoważonego Rozwoju w obszarze rolnictwa to przede wszystkim zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywnościowego – rozumianego nie tylko jako odpowiednia ilość, ale także jakość żywności (istotna szczególnie ze względów zdrowotnych), wytwarzanej z poszanowaniem środowiska. Z punktu widzenia pojedynczego rolnika bezpieczeństwo żywnościowe to podnoszenie konkurencyjności poprzez nadążanie za innowacjami. Jako kluczową kwestię w obszarze działania swojego ministerstwa min. Zarudzki wymienił też kwestie związane z wodą – jej nadmiarem, niedoborem oraz jakością. Istotne są tu podejmowane przez rząd programy dotyczące melioracji oraz małej retencji.

Minister Piotr Dardziński zauważył, że zrównoważony rozwój musi być oparty na wiedzy i budowany przez komplementarność z nauką. Dlatego nauka powinna otwierać się w większym stopniu na potrzeby społeczne (jak choćby wspomniane wcześniej bezpieczeństwo żywnościowe), do czego zmierza planowana reforma w obszarze szkolnictwa wyższego. Zapewni ona m.in. ściślejszą kooperację centrów rozwojowo-badawczych i szkół wyższych. Zapowiedział też rozwój programu Polskie Powroty. Rozpoczynany jest on jako wsparcie dla naukowców, którzy wyjechali z kraju, następnie ma umożliwić także dofinansowanie dla osób, które pochodzą z rodzin emigrantów, a docelowo nawet być zachętą do rozwoju potencjału naukowego naszego kraju także przez innych badaczy z zagranicy.

Minister Elżbieta Bojanowska zwróciła uwagę na rolę programu 500 plus w zmniejszaniu skrajnego ubóstwa wśród rodzin z dziećmi (w tym rodzin wielodzietnych i z dziećmi niepełnosprawnymi). Zaakcentowała też wagę jakości pracy i dotychczasowych działań podejmowanych w tym zakresie, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo socjalne osób pracujących na umowę zlecenie – objęcie ich składkami ubezpieczenia społecznego, określenie minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia oraz likwidacja syndromu pierwszej dniówki (nałożenie obowiązku podpisywania umowy przed rozpoczęciem pracy). Zwróciła także uwagę na dokonane ograniczenie handlu w niedzielę (jako formę wspierania rodziny) oraz powrót do niższego wieku emerytalnego.

Dyrektor Anna Siejda zaznaczyła, że zrównoważonemu rozwojowi służą takie programy jak Dostępność Plus i Mieszkanie Plus. W obszarze miast kluczowe jest partnerstwo Inicjatywa Miast, skupionych w trzech sieciach tematycznych (jakość powietrza, rewitalizacja, mobilność miejska), które mają wypracować rekomendacje służące miastom w rozwiązywaniu ich problemów. Istotny jest też program rewitalizacji, służący wdrożeniu kompleksowych programów zmian w tym obszarze w poszczególnych miastach.

W podsumowaniu dyrektor Aneta Piątkowska z Departamentu Strategii Rozwoju MPiT podkreśliła, że debata uwypukliła, że „wszyscy powinniśmy myśleć Agendą 2030, każdy ma swój wycinek, w którym może działać”.