Global Compact Network Poland współorganizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego w wersji Green

6 listopada 2018 | Aktualności

Global Compact Network Poland we współpracy z Grupą PTWP SA organizuje Europejski Kongres Gospodarczy w wersji Green. Wydarzenie będzie spotkaniem polityków, przedsiębiorców, szefów światowych korporacji i ekspertów zaangażowanych w działania na rzecz klimatu.

W grudniu uwaga osób zajmujących się polityką środowiskową oraz zainteresowanych tematyką globalnych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, skupiona zostanie na wydarzeniach odbywających się w Katowicach w ramach 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14). Europejski Kongres Gospodarczy w wersji Green będzie towarzyszyć wydarzeniu.

Zapraszamy na wydarzenia oraz panele dyskusyjne współorganizowane przez Global Compact Network Poland, które odbędą się w następujących terminach:

4 grudnia

14:45 – 16:00 | Smart city i ekorozwój cz.1

 • Metropolia a środowisko. Trendy w strategiach – zrównoważone zarządzanie miastem
 • Powietrze, hałas, zieleń, przestrzeń, odpady, energia – wrażliwe obszary miejskiej polityki
 • Polityka transportowa, mobilność, inwestycje. Bariery e-transportu
 • Państwo, samorząd, biznes – współpraca na rzecz elektromobilności
 • Zarządzanie przestrzenią miejską. Zrównoważone projektowanie i nowe kryteria oceny inwestycji

16:30 – 17:30 | Smog – wspólny problem

 • Jakość powietrza w Polsce na tle Unii Europejskiej. Skala problemu, świadomość skutków
 • Jak poradzono sobie ze smogiem w Europie zachodniej. Wykorzystanie doświadczeń z frontu kompleksowej walki ze smogiem
 • Przemysł i energetyka, administracja lokalna i centralna, mieszkańcy i NGO-sy – potrzebna współpraca na rzecz czystszego powietrza
 • Regulacje i normy wspierające walkę ze smogiem. Polski program “Stop smog”

16:30 – 17:30 | Finansowanie zrównoważonego rozwoju

 • Krajowe mechanizmy finansowego wspierania działań na rzecz poprawy stanu środowiska. Polskie doświadczenia na poziomie centralnym i regionalnym
 • Zielone obligacje i inne narzędzia wspierania inwestycji prośrodowiskowych na rynku finansowym
 • Programy i wydatki Unii Europejskiej na rzecz realizacji celów klimatycznych
 • Wiedza, technologia, środki finansowe w globalnej walce ze zmianami klimatu. Zielony Fundusz Klimatyczny ONZ

5 grudnia

12:30 – 14:00 | Kryzys Wodny

 • Sytuacja hydrologiczna świata, Europy i Polski. Czy nadchodzi wielka susza?
 • Zmiany klimatu, działalność człowieka i inne czynniki kształtujące stan zasobów wodnych
 • Sztuczna i naturalna retencja – obszar koniecznych działań i … kontrowersji
 • Rola regulacji w proekologicznym zarządzaniu zasobami wodnymi. Dyrektywy UE w sprawie wody pitnej i nawadniania w rolnictwie
 • Priorytety i plany polskiego rządu: zasoby lokalne, nowa infrastruktura, projekt „Bałtyk Wolny od Plastiku”
 • Ekohydrologia – jak wykorzystać potencjał naturalnych procesów dla zrównoważonego rozwoju
 • Oszczędzanie, świadomość społeczna, edukacja. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury

14:45 – 16:30 | Smart city i ekorozwój cz.2

 • Metropolia a środowisko. Trendy w strategiach – zrównoważone zarządzanie miastem
 • Powietrze, hałas, zieleń, przestrzeń, odpady, energia – wrażliwe obszary miejskiej polityki
 • Polityka transportowa, mobilność, inwestycje. Bariery e-transportu
 • Państwo, samorząd, biznes – współpraca na rzecz elektromobilności
 • Zarządzanie przestrzenią miejską. Zrównoważone projektowanie i nowe kryteria oceny inwestycji

 

Więcej informacji o wydarzeniu 

Agenda wydarzenia