Jerzy Kwieciński – członkiem Rady Programowej UN Global Compact w Polsce

11 września 2014 | Aktualności

Z radością informujemy, że do grona członków Rady Programowej Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce dołączył Pan Jerzy Kwieciński – Prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

W 1996 roku ukończył studia MBA prowadzone w Centrum Kształcenia Menedżerów przez konsorcjum Uniwersytetu RUCA z Antwerpii, Uniwersytetu Staffordshire w Wielkiej Brytanii, Wolnego Uniwersytetu z Brukseli (VUB) i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej, które ukończył w 1993 roku. Wcześniej, w 1985 roku ukończył studia magisterskie, a w 1991 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Posiada dogłębną wiedzę teoretyczną i praktyczne wieloletnie doświadczenie na temat funkcjonowania Unii Europejskiej i funduszy unijnych, zarówno z poziomu instytucji unijnych, polskiej administracji publicznej, jak i sektora prywatnego i pozarządowego.

Od 15 maja 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości.

Od grudnia 2005 roku do lutego 2008 roku pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności oraz za przygotowanie najważniejszych dokumentów strategicznych, w tym Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych, w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Był odpowiedzialny za prowadzenie współpracy międzynarodowej, w tym z Komisją Europejską i innymi organami Unii Europejskiej, Bankiem Światowym, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Grupą Wyszehradzką, programami ESPON i CEMAT, a także za współpracę bilateralną m.in. z Wielką Brytanią, Włochami, Francją, Niemcami i Hiszpanią. Przewodniczył licznym komitetom monitorującym. Nadzorował funkcjonowanie Komitetu Koordynującego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 i Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015. Nadzorował funkcjonowanie zasad udzielania pomocy publicznej w sektorowych programach operacyjnych. Koordynował przygotowywanie diagnoz i prognoz społeczno-gospodarczych.

Od 1 maja 2004 do czasu objęcia funkcji Podsekretarza Stanu był Wiceprezesem a potem Prezesem Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości, ukierunkowanego na wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw i regionów w procesie integracji z Unią Europejską. Zajmował się kompleksowym doradztwem w zakresie działań inwestycyjnych, strategicznych, restrukturyzacyjnych, szkoleniowych, jak i działań związanych z przygotowywaniem projektów i pozyskiwaniem środków komercyjnych i unijnych na ich finansowanie.