Konferencja “Biznes i prawa człowieka” 10 grudnia Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

12 grudnia 2015 | Aktualności

„Biznes i prawa człowieka. Implementacja Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka 2014-2020”

 

10 grudnia, w rocznicę ustanowienia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, odbyła się konferencja wysokiego szczebla organizowana przez Global Compact w Polsce oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konferencja stanowiła kulminację tegorocznych działań Koalicji Rzeczników Etyki, powołanej w ramach Programu „Biznes i prawa człowieka. Implementacja Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka 2014-2020”. W ramach programu zawiązaliśmy strategiczne porozumienie, aby wspólnie wypracować jednolite standardy etyczne dla przedsiębiorstw oraz instytucji, w oparciu o drugi filar Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka. Podczas wydarzenia został również zainaugurowany raport “Biznes i Prawa Człowieka. Koalicja Rzeczników Etyki – nam zależy”.

Goście zostali powitani przez Pana Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pana Kamila Wyszkowskiego, Dyrektora Generalnego Global Compact w Polsce.

Dyrektor Kamil Wyszkowski przedstawił zebranym założenia programu „Biznes i prawa człowieka 2014-2020”, podsumował działania w latach 2014-2015, a także omówił perspektywę prac na rok 2016, które będą realizowane w ścisłej współpracy Global Compact w Polsce z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar podkreślił wagę relacji między praktykami biznesowymi, a ochroną praw człowieka. Zadaniem ustawowym Biura RPO jest walka z naruszaniem praw jednostki. RPO czuwa nad przestrzeganiem prawa i etyki w miejscu pracy, ze szczególnym naciskiem na poszanowanie godności ludzkiej i zasady społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Zdaniem Adama Bodnara, współpraca Global Compact w Polsce oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich daje całościowe, horyzontalne spojrzenie na relację miedzy biznesem a prawami człowieka.

W ramach współpracy z Global Compact w Polsce m.in. nad stworzeniem standardu etycznego dla przedsiębiorstw oraz instytucji, pan Bodnar ogłosił powołanie zespołu, który zajmie się analizą zjawiska, jak wdrożenie wytycznych przekłada się na realne działania, na równość kobiet w biznesie, niwelowanie dyskryminacji oraz jakość umów pracowniczych. Zespół ma zostać powołany już w połowie stycznia.

„Chcę nie tylko mówić o tym, że prawa człowieka są ważne, ale także o tym jak przyjęcie wytycznych może zmienić rzeczywistość.” – Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

Drugą część konferencji rozpoczął panel dyskusyjny. Moderatorem rozmowy był Pan Jacek Wojciechowicz, ekspert Global Compact w Polsce oraz Rzecznik Etyki Grupy PKP.

W roli panelistów udział wzięli: Pani Katarzyna Zawodna, Prezes Skanska Property Poland, Pan Ronald Binkofski, Dyrektor Generalny Microsoft Polska, Pan Janusz Górski, Prezes DB Schenker Sp. z o.o., Pan Steen Hommel, Ambasador Królestwa Danii oraz Pan Profesor Bolesław Rok, ekspert Global Compact w Polsce, Akademia Leona Koźmińskiego.

W toku dyskusji paneliści próbowali znaleźć odpowiedzi na stawiane im pytania, m.in.: czy i na ile etyka jest ważna z punku prowadzenia działalności biznesowej, czy jest elementem strategii przedsiębiorstwa, czy jest jedynie wartością dodaną? Przedstawili również swoje stanowiska, na ile wprowadzenie systemu zarządzania programem etycznym w przedsiębiorstwie czy instytucji jest zyskiem, a na ile kosztem.

Prezes Katarzyna Zawodna trafnie zauważyła, że biznes w perspektywie długofalowej musi mieć silne fundamenty. Dla firmy Skanska nie istnieje pojęcie kosztów etyki – jest to inwestycja w długofalowy rozwój biznesu opartym na wiedzy i potencjale ludzkim.

Etyka jest jednym z najważniejszych aspektów w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Samo stwierdzenie, że jest się firma etyczną nie wystarcza – mówił Ronald Binkofski, Dyrektor Generalny Microsoft Polska. O wiele trudniejszym aspektem jest dopilnowanie, żeby firma naprawdę była etyczna. Największym kosztem jaki trzeba ponieść jest wprowadzenie odpowiednich mechanizmów, które zagwarantują, że prawdopodobieństwo wystąpień jakichkolwiek prób zachowań nieetycznych było najmniejsze.

Jak cennie zauważył Ambasador Królestwa Danii, Pan Steen Hommel bycie etyczną firmą nie stoi w opozycji do czerpania zysków i pomnażania kapitału. Aby stać się bardziej innowacyjną i wydajną firma powinna uświadomić sobie, jak ważna jest odpowiedzialność przed konsumentem, na każdym etapie łańcucha dostaw. Firmom potrzeba jasnych, prostych i przejrzystych reguł, aby wiedziały, w którą stronę mają podążać. Stanie się firmą etyczną to długofalowy proces, dlatego ważnym jest, aby wyznaczyć sobie jasne cele i dążyć do ich realizacji.

Zadaniem przedsiębiorcy jest budowanie wartości firmy w czasie, stwarzanie nowych miejsc pracy, przyciąganie talentów. Aby firma przynosiła zysk, potrzebne jest zaangażowanie wszystkich pracowników, to zaś wymaga zaufania, które można zbudować jedynie na poczuciu szacunku oraz godności. Bez tych elementów nie jest możliwy rozwój firmy, stwierdził Janusz Górski, Prezes DB Schenker. Aby stworzyć spójny i efektywny zespół, prezes powinien stać się liderem, tzn. stać się częścią grupy i wspólnie z nią zauważać problemy, wyzwania oraz wypracowywać rozwiązania.

Wprowadzanie systemu zarządzania programem etycznym w przedsiębiorstwie czy instytucji jest procesem długotrwałym i trudnym. Korzyści krótkoterminowe nie są oczywiste. Etyka stanowi pewien system samoograniczeń – mówi profesor Bolesław Rok. Rezygnujemy z części możliwości, jakie są dostępne i wydawałoby się, że są opłacalne, jednak z perspektywy długofalowej jest to myślenie błędne. Niestety firmy posiadające systemy etyczne to dalej w Polsce mniejszość. Niektóre przedsiębiorstwa czy instytucje wychodzą z założenia, że samo spisanie kodeksu wystarczy, nie uświadamiając sobie, że jest to dopiero pierwszy krok na drodze do wypracowania etycznego modelu zarządzania.

Ostatnim elementem konferencji była prezentacja badania, które zostało przeprowadzone w tym roku w ramach Koalicji Rzeczników Etyki. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami opublikowanymi w raporcie.

Serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu wszystkim przybyłym i już dziś zapraszamy na konferencję za rok, kiedy to zaprezentujemy wypracowany w nadchodzącym roku standard etyczny dla firm i przedsiębiorców, oparty o drugi filar Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka.