Kongres “Polska Chemia 2014”

19 czerwca 2014 | Aktualności

W dniach 12-13 czerwca w siedzibie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Puławach odbywał się Kongres “Polska Chemia 2014”. W trakcie dwudniowego Kongresu Organizator, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, zaproponował Uczestnikom możliwość udziału w dwunastu sesjach, składających się z prelekcji i towarzyszących im paneli dyskusyjnych. Przedstawiciele branży chemicznej dyskutowali o bieżącej sytuacji sektora chemicznego, planach rozwojowych oraz elementach wpływających na strategie jakie podejmowane są przez branżę.

Wśród prelegentów, otwierających poszczególne sesje znaleźli się m.in. dr Hubert Mandery, Dyrektor Generalny CEFIC, Tomasz Kalwat, Prezes Zarządu Synthos S.A., Arkadiusz Kamiński, Dyrektor ds. Ochrony Środowiska, PKN ORLEN S.A., Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu Ciech S.A. oraz Artur Kopeć, Członek Zarządu Grupa Azoty S.A.
Dyskusja panelowa obfitowała w znamienitych gości, wybitnych ekspertów, wśród których znaleźli się m.in. Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa, Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupa Azoty S.A., Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupa Lotos S.A., dr Dirk Elvermann, Prezes Zarządu BASF Polska sp. z o.o., Dariusz Zawadka, Wiceprezes Zarządu PERN “Przyjaźń” S.A., Piotr Chełmiński, Członek Zarządu PKN ORLEN S.A., Wojciech Kozak, Wiceprezes Zarządu  GA ZA Puławy S.A., Tomasz Kalwat, Prezes Zarządu Synthos S.A., Jacek Socha, Wiceprezes PwC Polska oraz Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact.

Pan Kamil Wyszkowski uczestniczył w panelu dyskusyjnym sesji 2, poświęconej problematyce energii w branży chemicznej i paliwowej. Panel był rozwinięciem studium przypadku zatytułowanego „Efektywność energetyczna vs. koszty polityki klimatycznej”, prezentowanego przez Pana Arkadiusza Kamińskiego, Dyrektora ds. Ochrony Środowiska, PKN Orlen S.A.

Pan Kamil Wyszkowski wskazywał konieczność zdefiniowania potrzeb branży w Polsce, zwłaszcza w kontekście innowacji, które w konsekwencji wpływają m.in. na jakość paliw, czy innowacyjnych rozwiązań związanych z koncepcją inteligentnego nawożenia. Zwracał przy tym uwagę na rolę UN Global Compact, jako tej części systemu ONZ, która jest dedykowana do współpracy z biznesem, wskazując na potrzebę dialogu międzysektorowego. Odniósł się również do ustaleń ubiegłorocznego Szczytu Klimatycznego, wyraźnie podkreślając konieczność oddzielenia polityki Organizacji Narodów Zjednoczonych od polityki Unii Europejskiej, która z racji globalnego określenia priorytetów zwraca uwagę na globalny wymiar wpływu przemysłu na środowisko. W tym kontekście zwracał szczególną uwagę, że bilans klimatyczny odnosi się do całego globu, dlatego również bilans energetyczny powinien być w ten sposób rozważany i dyskutowany. Nakładanie restrykcyjnych przepisów i norm środowiskowych na kraje rozwinięte w zamyśle ma powodować ograniczenie negatywnych skutków produkcji przemysłowej, ale może przy niewłaściwych proporcjach i nadmiernie restrykcyjnym podejściu skutkować przenoszeniem produkcji przemysłowej do krajów, o niższych standardach środowiskowych. Nadmierne restrykcje mogą też ograniczać innowacyjność w przemyśle zamiast stymulować lokalne rynki do wdrażania innowacyjnych, prośrodowiskowych rozwiązań.

Problematyka podejmowana w trakcie pierwszego, inauguracyjnego Kongresu “Polska Chemia 2014” skłoniła Uczestników do podjęcia inicjatywy mającej na celu podpisanie deklaracji o następującej treści:
„Kongres Polska Chemia 2014 to wydarzenie, które skupiło najważniejsze podmioty związane z branżą chemiczną w Polsce. Wraz z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego deklarujemy wspólne działanie na rzecz  promocji i rozwoju Polskiej Chemii, a przez to Polskiej gospodarki”.
Deklarację podpisali m.in. : Pan Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa oraz ponad stu przedstawicieli instytutów i przedsiębiorstw.