Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej został przyjęty przez Radę Ministrów

14 sierpnia 2014 | Aktualności

Po wielomiesięcznej pracy Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej oraz Grupy Strategicznej, Prawnej, Finansowej i Edukacyjnej, przeprowadzeniu konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt uchwały został zaakceptowany przez rząd.

Dnia 12 sierpnia Rada Ministrów przyjęła „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”, który wyznacza najważniejsze kierunki działań służące tworzeniu jak najlepszych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

UN Global Compact również wniosło swój wkład w prace nad uchwałą, poprzez osobę Pana Kamila Wyszkowskiego, Krajowego Przedstawiciela UN Global Compact, który był Członkiem Zespołu Prawnego oraz Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych. Warto również podkreślić rolę Muhammada Yunusa, Członka Rady Programowej UN Global Compact w Polsce, który od 2012 r. wielokrotnie odwiedzając Polskę uczestniczył w rozmowach z Rządem i Prezydentem RP, co wpłynęło na intensyfikację prac nad dokumentem.

Jak prognozuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w 2020 r. ekonomia społeczna będzie istotnym czynnikiem wzrostu zatrudniania, spójności i integracji społecznej, zaś podmioty działające w tym sektorze będą ważnymi elementami aktywizacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz dostarczającymi usług użyteczności publicznej dla wspólnot lokalnych. Dodatkowo oczekuje, że realizacja programu do końca 2020 r. przyczyni się do powstania m.in. 35 tys. nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla osób pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jak wskazuje treść dokumentu, rozwój ekonomii społecznej powinien zostać oparty na następujących trzech filarach:
– politycznym, rozumianym jako tworzenie przez administrację publiczną przyjaznego klimatu dla ekonomii społecznej, m.in. poprzez realizację odpowiedzialnych społecznie zamówień publicznych;
– społecznym, rozumianym jako wyzwolenie potencjału społecznego, umacnianiu więzi oraz aktywności społecznych;
– przedsiębiorczym, rozumianym jako umacnianiu rynkowej pozycji i kompetencji biznesowych przedsiębiorstw społecznych.

Jak podkreślają twórcy Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, ważnym czynnikiem funkcjonowania odpowiedzialnej wspólnoty jest także zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej w realizacji usług społecznych, co wzmocni te podmioty i jednocześnie zwiększy zaangażowanie lokalnej wspólnoty w realizację polityk publicznych. Dodatkowo zwracają uwagę, że niezbędne jest także budowanie powiązań kooperacyjnych na poziomie ponadlokalnym, czemu służyć mają m.in. klastry, partnerstwa oraz franczyza społeczna, zaś nawiązywanie trwałych, stabilnych więzi gospodarczych może mieć istotny wpływ na konkurencyjność sektora.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

[imageframe style=”” bordercolor=”” bordersize=”0px” stylecolor=”” align=””]Image Description[/imageframe]

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej