Posiedzenie „podstolika” tytoniowego w Ministerstwie Finansów

28 listopada 2016 | Aktualności - Przeciwdziałanie korupcji - przeciwdziałanie szarej strefie

28 listopada 2016 r. odbyło się zamknięte spotkanie konsultacyjne branży tytoniowej w Ministerstwie Finansów. Na spotkaniu zostały omówione nowe rozwiązania ustawowe Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rolnictwa.

W ramach prac nad tzw. „pakietem tytoniowym” Rząd przewiduje zmianę ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. W ustawie o podatku akcyzowym planowane są zmiany w zakresie: sprzedaży suszu tytoniowego dokonanej przez rolnika w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem tego wyrobu, wysokości zabezpieczenia generalnego składanego przez pośredniczące podmioty tytoniowe, form składania zabezpieczenia akcyzowego, umożliwienia składania zabezpieczenia akcyzowego przez osoby trzecie, doprecyzowania przepisów o ewidencji suszu tytoniowego, wprowadzenia obowiązku składania przez pośredniczące podmioty tytoniowe do Prezesa ARR informacji o masie skupionego surowca tytoniowego.

Proponuje się wprowadzenie m.in.:

  • obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru producentów surowca;
  • obowiązku przekazywania przez producenta corocznej informacji o zawartych umowach zbycia surowca tytoniowego, dokonanych dostawach tego surowca i stanów magazynowych na dzień 30 kwietnia każdego roku;
  • oznaczenia oraz wskazania powierzchni działek ewidencyjnych, na których była lub będzie prowadzona uprawa tytoniu.

Oczekiwanym efektem zastosowania powyższych przepisów powininno być, łącznie
z już funkcjonującymi przepisami w ustawie o podatku akcyzowym, zmniejszenie rozmiarów szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi.

 

Planowane jest, iż zmiana wejdzie w życie w I kw. 2017 r.