Rozwiązania compliance w Polsce

4 grudnia 2019 | Aktualności

Global Compact Network Poland włącza się w dyskusję na temat metod skutecznego zarządzania ryzykami compliance w ramach X Polsko – Niemieckiego Forum Compliance.

O compliance mówi się w Polsce w ostatnim czasie dużo i już nie tylko w kontekście wymagań stawianych wyłącznie instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym. compliance/zgodność, compliance management/zarządzanie zgodnością/, czy oficer compliance – wymienione pojęcia odmieniane są przez wszystkie przypadki. Compliance Management System, w skrócie CMS w dosłownym tłumaczeniu jest to zapewnienie zgodności z obowiązującymi regulacjami. Szerokie spectrum działalności compliance, które się do zapobieganiu mobbingowi, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, praktyk antykorupcyjnych, oraz wykonywaniu prawa krajowego jak i międzynarodowego można zastosować dosłownie w każdej działalności

Ostatnie dwie dekady dowiodły, że rywalizacja między przedsiębiorcami często przybiera formę działań społecznie niepożądanych. Nieuczciwe praktyki rynkowe, nieprawidłowości w ubieganiu się i realizacji zamówień publicznych, czy wreszcie niezapewnianie właściwych warunków pracy i godziwych wynagrodzeń pracownikom stanowią zjawiska wyjątkowo szkodliwe. Nie tylko wiążą się one z występowaniem wymiernych szkód społecznych, obniżają szacunek dla regulacji prawnych i instytucji publicznych, ale też petryfikują niekorzystne tendencje w gospodarce i osłabiają jej innowacyjność. W dłuższej perspektywie zjawiska te są zatem szkodliwe dla samych przedsiębiorców, a w szerszym ujęciu stanowią zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju naszego kraju.

W Polsce o wprowadzeniu rozwiązań compliance zaczęto głośno mówić od 2017 roku, kiedy to rozpoczęto prace nad ustawą o jawności życia publicznego. Mimo, że prace nad aktem prawnym zostały zawieszone, to jednak funkcja compliance stała się standardem w 2019 roku. Szczególnie, że korzyści płynących z wdrożenia tej funkcji jako inwestycji długoterminowej jest wiele, jak zwiększenie stabilności sektora finansowego i zachęcenie zarządów firm do podejmowania ryzykownych i nieuczciwych działań, poprzez zwiększenie kar i odpowiedzialności.

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Compliance na przedsiębiorstwach w Polsce jasno wynika: jedna trzecia przebadanych firm przyznaje, że na przestrzeni 2015 – 2018 była narażona na poważne ryzyko braku zgodności, a dotyczyło to głównie sprzeniewierzenia majątku (około 33% ankietowanych), konfliktu interesów (29% ankietowanych) oraz korupcji (19% ankietowanych). Z wielu statystyk zawartych w raporcie warto zwrócić uwagę również na dane dotyczące ilości zgłoszeń o nieprawidłowościach w skali roku, czyli o tak zwanym whistleblowingu. Z przeprowadzonych badań wynika, że w większości przedsiębiorstw dochodzi co najmniej do jednego zgłoszenia nieprawidłowości, a 7% ankietowanych przedsiębiorstw odpowiedziało, że takich zgłoszeń było ponad 50 w skali trzech lat.

O problemie sygnalistów w Polsce, GCNP wspominał  już w 2018 roku, kiedy to został wydany raport „System Zgłaszania nieprawidłowości” zawierający projekt założeń do ustawy o działalności sygnalizacyjnej i ochronie sygnalistów. Raport został stworzony w ramach programu ‘Standard Etyki w Polsce’

Global Compact Network Poland było oficjalnym partnerem dzisiejszego X Polsko-Niemieckiego Forum Compliance “Metody skutecznego zarządzania ryzykami compliance w ramach Unii Europejskiej”, które odbyło się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tegoroczne jubileuszowe wydarzenie między innymi uroczyście otworzył Łukasz Kolano – Executive Director GCNP, który przed zgromadzonymi około 200 uczestnikami konferencji z kraju i zagranicy wspomniał w swoim przemówieniu o działaniach z zakresu wdrażania i rozpowszechniania wartości etycznych, które są gwarantem pozytywnych zmian w Polsce oraz kwestii sygnalistów w świetle prawa europejskiego.