Spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Finansów – Szara Strefa w Branży Tytoniowej

18 lipca 2016 | Aktualności

W dniu 14 lipca w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie konsultacyjne poświęcone tematyce szarej strefy w branży tytoniowej. Organizatorem spotkania była Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

Było to drugie spotkanie poświęcone określonej branży w ramach Programu „Przeciwdziałanie szarej strefie 2014-2020”, którego celem jest ograniczanie barier rozwojowych związanych z funkcjonowaniem szarej strefy w Polsce.

Jako narzędzie główne Programu przewidziane jest badanie szarej strefy w Polsce, na podstawie którego corocznie – 9 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Walki z Korupcją, wydawany jest Raport “Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”. Pierwszy Raport „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce” został wyjątkowo opublikowany 7 kwietnia 2016r. Inauguracja raportu odbyła się podczas konferencji w Ministerstwie Finansów przy współpracy z Ministrem Finansów – Pawłem Szałamachą. Raport planowany na 9 grudnia 2016r. przygotowywany jest w ścisłej współpracy z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Sprawiedliwości i tym razem tematem przewodnim jest wymiar sprawiedliwości w walce z szarą strefą.

Na spotkaniu Inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce reprezentował Dyrektor Generalny – Kamil Wyszkowski, który przedstawił główne cele oraz plan działań w ramach programu. Wnioski, dot. branży tytoniowej, płynące z raportu „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce”, omówił natomiast Zbigniew Liptak (Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY Polska), będący współautorem raportu oraz partnerem merytorycznym Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce w Programie Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014-2020.

Wiesław Jasiński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, przedstawił dotychczasowe oraz planowane działania Ministerstwa Finansów uszczelniające rynek tytoniu. Przytoczył również statystyki odnoszące się m.in. do nieprawidłowości z wykorzystaniem suszu tytoniowego: w latach 2013-2015 ponad 2,5 tysiąca ton suszu było przedmiotem nielegalnych transakcji.

Z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości w spotkaniu wzięli udział: Marcin Warchoł – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Dyrektor Departamentu Legislacyjnego – Tomasz Darkowski. Wiceminister Marcin Warchoł  zapowiedział zmiany legislacyjne, mające na celu zmniejszenie szarej strefy w branży tytoniowej, m.in. zmianę przestarzałego art. 54 Kodeksu Karnego Skarbowego.

W spotkaniu udział wziął również Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz Sławomir Grzelak, Dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK. Prezes NIK, w swoim wystąpieniu, podkreślił konieczność monitorowania rynku tytoniowego i przygotowania systemów IT umożliwiających obserwację pól tytoniowych.

Łukasz Hołubowski, Prezes Agencji Rynku Rolnego, postulował wprowadzenie obowiązku rejestracji pól tytoniowych oraz zwrócił uwagę na potrzebę większej współpracy ARR ze Służbą Celną, która miałaby się opierać na wykorzystywaniu danych satelitarnych i rozpoznaniu z powietrza (np. poprzez wykorzystanie dronów) nielegalnych upraw.

Następnie głos zabrali przedstawiciele branży tytoniowej. Andrzej Kornatowski, Dyrektor ds. Prawnych British American Tobacco Polska, podkreślił konieczność zmian w Kodeksie Karnym Skarbowym w zakresie związanym z nielegalnym obrotem wyrobami akcyzowymi.

Przemysław Dolski, Menedżer ds. zapobiegania nielegalnemu handlowi w Philip Morris Polska, zwrócił uwagę na potrzebę niszczenia maszyn używanych do nielegalnej produkcji tytoniu. Maszyny te, po przepadku na rzecz Skarbu Państwa, wracają do obiegu i są ponownie wykorzystywane do nielegalnej działalności.

Andrzej Lewandowski, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Komunikacji w Japan Tobacco International Polska, podkreślił natomiast wagę przewidywalności polityki akcyzowej.

Na konieczność budowania świadomości społecznej w zakresie nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi zwracała uwagę Grażyna Sokołowska, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Prawnych w Imperial Tobacco Polska.

Wiceminister Wiesław Jasiński, odnosząc się do wystąpień przedstawicieli  organizacji przedstawicielskich, zapowiedział stworzenie “mapy akcyzowej”, przedstawiającej plany akcyzowe, a tym samym stabilizującej legalny rynek tytoniowy.

W spotkaniu udział wzięli również: Grażyna Bernatowicz z Minsterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju: Piotr Zabadała oraz Karolina Król, Dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego w Prokuraturze Krajowej – Barbara Sworobowicz, jak również przedstawiciele CBA, ABW, CBŚP oraz Komendy Głównej Policji.

Materiały do pobrania:

Zdjęcia z wydarzenia: