Spotkanie nt. szarej strefy w branży tytoniowej w siedzibie Business Centre Club

23 czerwca 2016 | Aktualności

Dziś (23.06) w siedzibie Business Centre Club miała miejsce debata ekspercka poświęcona tematyce szarej strefy w branży tytoniowej. Inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce reprezentowała Koordynatorka Programu “Przeciwdziałanie szarej strefie 2014-2020” Maria Shmelova. 

W spotkaniu nt. szarej strefy w sektorze tytoniowym wzięli również udział: Marek Goliszewski – prezes Business Centre Club, Wiesław Jasiński – podsekretarz stanu, Ministerstwo Finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej; Edward Komorowski – wicedyrektor Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier, Ministerstwo Finansów; Bartosz Jakubowski – sędzia, główny specjalista, Wydział Prawa Karnego, Departament Legislacyjny, Ministerstwo Sprawiedliwości; Andrzej Reczka – zastępca dyrektora Departamentu ds. Przestępczości Gospodarczej, Prokuratura Krajowa; Damian Hacia – ppor. Straży Granicznej, Wydział do walki z przestępczością zorganizowaną; Andrzej Tarasewicz – podkomisarz, Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą, Biuro Kryminalne, Komenda Główna Policji; Adam Cieślak – naczelnik Wydziału do walki z zorganizowaną przestępczością ekonomiczną, Centralne Biuro Śledcze Policji; Grażyna Sokołowska – przewodnicząca Komisji BCC ds. branży tytoniowej; Michał Borowski – ekspert BCC ds. podatku VAT.

Podczas spotkania Maria Shmelova zaprezentowała obecnym efekty dotychczasowych działań w ramach Programu “Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 2014-2020” oraz wnioski wynikające z opublikowanego 7 kwietnia Raportu “Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce”Zwróciła także uwagę na znaczenie instytucji wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu szarej strefy oraz na niedostateczne kary nakładane na przestępców gospodarczych.

Grażyna Sokołowska z BCC zaznaczyła, że duża skala zjawiska szarej strefy w branży boleśnie dotyka wszystkich zatrudnionych w branży tytoniowej – od producentów tytoniu do sprzedawców detalicznych. Przedstawiła także dotychczasowe sposoby unikania podatku akcyzowego, którymi posługiwały się podmioty sprzedające produkty tytoniowe z jego pominięciem.

Wiceminister Finansów Wiesław Jasiński na początku swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na duży wkład Global Compact Poland w walce z szarą strefą. Opisał działania podejmowane przez organy ścigania oraz znaczenie współpracy między instytucjami.

Andrzej Styczeń (NIK) określił współpracę z Ministerstwem Finansów jako bardzo dobre, a interesy obydwu instytucji jako spójne. Szczególna uwaga kontrolerów NIK jest przykładana do sposobów eliminowania elementów szarej strefy z gospodarki, co przekłada się na podniesienie jej konkurencyjności.

Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali znaczenie współpracy między instytucjami oraz przedstawicielami sektora prywatnego, jako kluczowy czynnik do wypracowania skutecznych i najbardziej kompleksowych rozwiązań.

Andrzej Lewnadowski (JTI Polska Sp. z o.o.) poruszył ważny temat niewystarczającej świadomości społecznej problemu handlu nielegalnymi wyrobami tytoniowymi oraz samego istnienia nielegalnych produktów. Natomiast Marcin Wiktorowicz (BAT) zwrócił uwagę na znaczenie polityki akcyzowej na rozszerzanie się szarej strefy. Podał przy tym wiele namacalnych przykładów rozwiązań z innych krajów (m.in. wprowadzenia zbyt dużej akcyzy na e-papierosy we Włoszech). Wojciech Lik (Universal Leaf Tobacco Poland Sp. z o.o.) opowiedział o sytuacji producentów tytoniu w Polsce, chwaląc zmiany, które zaszły na rzeczonym rynku w ostatnim okresie czasu, a były wynikiem działania Ministerstwa Finansów.

Marek Goliszewski (Prezes BCC) podsumowując spotkanie jeszcze raz zarysował potrzebę kampanii społecznej na szeroką skalę, która miałaby na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat nielegalnych produktów tytoniowych i szarej strefy w ogóle. Zapewnił także, że wnioski z dyskusji trafią do Prezesa Rady Ministrów.

Materiał na spotkanie przygotowany przez BCC

Zapis całej konferencji znajduje się na portalu Youtube: 

 

Fot. R. Baranowski (BCC)

Partner Instytucjonalny i organizator spotkania