„Wpływ hałasu generowanego przez kluby na jakość życia mieszkańców Warszawy”- prezentacja wyników badań i dyskusja

18 września 2014 | Aktualności

Dnia 17 września w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, przy ul. Czerniakowskiej 178 A odbyło kolejne wydarzenie zorganizowane przez stowarzyszenie „Koalicja: „Ciszej, proszę!” w ramach projektu „Niech nas usłyszą”, którego Partnerem jest Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. Celem spotkania pod hasłem „Wpływ hałasu generowanego przez kluby na jakość życia mieszkańców Warszawy” była prezentacja i omówienie wyników przeprowadzonych badań.

Spotkanie było prowadzone przez Panią Alinę Szklaruk, koordynatorkę projektu „Niech nas usłyszą”, członka stowarzyszenia „Koalicja: Ciszej, proszę!”. Wśród uczestników spotkania pojawili się m.in. przedstawiciele służb miejskich, w osobach Pana podinsp. Jerzego Sztuca, Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji, Pana Grzegorza Staniszewskiego, Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej Pana Józefa Stańczaka, Naczelnika 1 OT Warszawa Śródmieście, Janek Śpiewak ze Stowarzyszenia Miasto jest Nasze oraz liczni mieszkańcy.

Prezentacji wyników badań dokonał ich autor, Krzysztof Martyniak, z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przeprowadzona analiza badawcza została przygotowana w oparciu o metody ilościowe i jakościowe.

Analizy ilościowej dokonano na podstawie wypełnionych przez respondentów anonimowych ankiet. Pytania ankietowe, kierowane do mieszkańców Warszawy, odwoływały się do osobistych doświadczeń w zakresie problematyki hałasu, w tym m.in. czy hałas jest uciążliwy, czy dokonywane są zgłoszenia naruszania ciszy nocnej, a jeśli tak to do jakich instytucji oraz jak skutecznie uwolnić się od problemu. Na podstawie analizy wyników ankiet stwierdzono m.in.,że aż 87% respondentów identyfikuje hałas i związane z nimi konsekwencje jako uciążliwość.

Najważniejszymi wnioskami płynących z badania ankietowego jest:

• brak przekonania mieszkańców co do skuteczności interwencji podejmowanych przez powołane do tego organy  i instytucje państwowe (87% badanych)

• konieczność współpracy i współdziałania mieszkańców dla osiągnięcia wspólnych celów.

Analizy jakościowej dokonano na podstawie przeprowadzonej serii indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz zogniskowanego wywiadu grupowego, czyli tzw. badania fokusowego. W obu przypadkach Osoby, które brały udział w badaniu zostały rekomendowane przez stowarzyszenie „Koalicja: Ciszej, proszę!”. Wyniki badań potwierdziły dotychczasowe przypuszczenia i powszechnie znane fakty w zakresie problematyki hałasu.

Szczegółowe wnioski z przeprowadzonych badań zostały zawarte w Raporcie, dostępnym na stronie internetowej Projektu.

Zaprezentowane przez pana Krzysztofa Martyniaka wnioski stały się punktem wyjścia dla dalszej dyskusji wśród zgromadzonych na spotkaniu Uczestników. Dla mieszkańców wyniki badań nie były zaskoczeniem, a jedynie naukowym potwierdzeniem dotychczasowych doświadczeń. Konstruktywna dyskusja, w której żywo uczestniczyli przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji, zakończyła się następującymi rekomendacjami:

1. Należy opracować regulamin korzystania z Bulwarów Wiślanych,

2. Bulwary Wiślane powinny zostać oświetlone i poddane monitoringowi,

3. Należy skoordynować prace Ratusza, jednostek miejskich zawierających umowy dzierżawy z klubami oraz służb porządkowych w zakresie egzekwowania zapisów umów, m.in. .:

• klauzul dotyczących zachowania ciszy nocnej,

• nieużywania mechanicznych urządzeń nagłaśniających,

• użytkowania powierzchni wskazanych w umowach.

4. Stosować wymogi ochrony środowiska właściwe Obszarowi Natura 2000 (w Warszawie jest to obszar wzdłuż całej Wisły)

5. Wprowadzić regularny pomiar hałasu

6. Jest konieczne egzekwowanie zapisów  art. 156 ust. 1 Prawo Ochrony Środowiska

7. Powinien być prowadzony skuteczniejszy nadzór nad sprzedażą alkoholu osobom nieletnim

8. Powinna zostać zmieniona polityka warunków przyznawania koncesji (ilość, lokalizacja)

W odniesieniu do mieszkańców istnieje potrzeba podniesienia wiedzy:

• nt. ich zgody na sprzedaż alkoholu w budynkach wielorodzinnych

• prawa chroniącego przed hałasem oraz zachowaniem bezpieczeństwa