Zrównoważone Cele Rozwoju (SDGs) a polityka miejska

10 września 2014 | Aktualności

Społeczność międzynarodowa wzywa do zdefiniowania miejskiego celu w obrębie nowych Zrównoważonych Celach Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs). United Nations Global Compact aktywnie włącza się w ten ruch, aby stworzyć kreatywne, elastyczne, zrównoważone miasta i społeczności. Apel, kierowany do instytucji publicznych, prywatnych i społecznych, wskazuje że inwestowanie w kreatywne, elastyczne, zrównoważone miasta i społeczności jest niezbędna dla budowania lepszej przyszłości.

Jednym z głównych rezultatów konferencji Rio+20 było porozumienie państw członkowskich systemu ONZ mające na celu rozpoczęcie procesu opracowania Zrównoważonych Celów Rozwoju. Było to konsekwencją międzynarodowej dyskusji na temat kontynuowania wygasających w roku 2015, Milenijnych Celów Rozwoju (Millennium Development Goals – MDGs). Grupa robocza wysokiego szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych została stworzony do sklasyfikowania pomysłów prezentowanych na całym świecie. Grupa opublikowała swój końcowy dokument  dotyczący okresu po 2015 roku, zawierający 17 proponowanych celów i 169 zamierzeń.

Globalna koalicja aktywistów miejskich dołączyła do debaty, aby działać na rzecz włączenia celu miejskiego, który skupi się na globalnej przyszłości miast. Ich wysiłki zakończyły się sukcesem. Do agendy po 2015 roku włączony został cel miejski w następującym brzmieniu: „Czynić miasta bezpiecznymi, elastycznymi i trwałymi” (Cel 11). Cel jest poparty konkretnymi założeniami, takimi jak wyeliminowanie slumsów, zmniejszenie bezładnej zabudowy miejskiej oraz zapewnienie powszechnego dostępu do bezpiecznego i zrównoważonego transportu miejskiego.

Pełny zbiór składający się z 17 zaproponowanych Zrównoważonych Celów Rozwoju wciąż wymaga dodatkowej debaty i dopracowania. Rozpoczną się one jeszcze w tym roku, jednak ich ostateczna ratyfikacja przez Zgromadzenie Ogólne ONZ nie nastąpi wcześniej niż we wrześniu 2015 roku. Umieszczenie celu miejskiego w końcowej agendzie Post-2015 będzie potwierdzeniem ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych troski i zrozumienia kluczowej roli miast w globalnej przyszłości.