Europa Wschodnia: wnioski, wyzwania, innowacje – dialog regionalny

Prawa człowieka są niezbywalne, co oznacza, że nie można z nich zrezygnować ani ich pozbawić. Mimo to, problem ich łamania, wciąż występuje.

Dialog regionalny, który odbył się podczas ostatniego dnia Forum on Business and Human Rights 2019, przeprowadzony został we współpracy z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB).

Spotkanie poświęcone było działaniom mającym na celu wdrażanie Wytycznych ONZ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) oraz omówieniu wyzwań i wniosków ze sposobów, w jakie państwa i przedsiębiorstwa wywiązują się ze swoich obowiązków w ramach wdrażania trzech ram ONZ „Ochrony, poszanowania i naprawy.”

Omówione zostały:

  • działania państw mające na celu ochronę przed naruszeniami praw człowieka przez biznes;
  • sposoby w jakie firmy identyfikują, zapobiegają, łagodzą negatywne skutki własnych działań w kontekście praw człowieka;
  • rola inwestorów w podejmowaniu działań zachęcających firmy i rządy do poszanowania i ochrony praw człowieka zgodnie z UNGP;
  • dostęp do skutecznego środka odwoławczego, szczególnie dla osób indywidualnych i grup o podwyższonym ryzyku nadużyć: obrońców praw człowieka, kobiet, pracowników w sektorach o niskich płacach oraz pracowników migrujących.