Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami wydanymi w ramach Programu:

“Bałtyk dla Wszystkich” 2015

1

“Bałtyk dla Wszystkich” 2016

1

Rosnący popyt na transport morski, który obsługuje obecnie 80 % wolumenu światowego handlu, stanowi szanse rozwojową dla Polski dzięki jej korzystnemu położeniu nad brzegiem Morza Bałtyckiego. Bałtyk jest jednym z najbardziej obciążonych transportowo akwenów morskich na świecie. Sprzyja to rozwojowi polskiej gospodarki, jednak aby w pełni wykorzystać ten potencjał niezbędne jest stworzenie mapy potrzeb rozbudowy połączeń zaplecza portów, rozwoju infrastruktury terminali, budowy platform i centrów logistycznych. Jednocześnie decyzją Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), wyspecjalizowanej agendy ONZ, Bałtyk otrzymał status szczególnie wrażliwego obszaru morskiego i został objęty specjalną ochroną ekologiczną. Rozwój gospodarczy oparty o wykorzystanie potencjału Bałtyku stanowi jednocześnie poważne zagrożenie dla wrażliwego ekosystemu akwenu, stąd tak ważne jest aby jego rozwój był zrównoważony.

Cele Programu

Korytarze transportowe
Wsparcie dla udrożnienia polskiego odcinka korytarzy transportowych Bałtyk – Adriatyk, Morze Północne -Bałtyk oraz rozwoju połączenia transportowego Bałtyk – Morze Czarne (tzw. Via Carpathia).

Infrastruktura
Mapa potrzeb dla rozbudowy połączeń zaplecza, rozwoju infrastruktury portowej oraz terminali, budowy platform i centrów logistycznych. Wśród portów bazowych sieci TEN-T znalazły się 22 lokalizacje na Bałtyku, co potwierdza rosnący popyt na transport morski, który obsługuje obecnie 80% wolumenu światowego handlu i jest szansa rozwojowa dla krajów leżących w basenie Morza Bałtyckiego, w tym Polski.

Energetyka
Morze Bałtyckie ma w sobie także ogromny potencjał energetyczny. Celem Programu Bałtyk jest zwrócenie uwagi na potrzebę dywersyfikacji źródeł energii, a także inwestycje w innowacje z zakresu energetyki.

Bezpieczeństwo
Bałtyk jest jednym z najbardziej obciazonych transportowo akwenów morskich na swiecie, przez jego wody przewozonych jest rocznie ok. 800 mln ton ładunków i 14 mln kontenerów. Debata o bezpiecznym transporcie na Morzu Bałtyckim oraz bezpiecznym przemyśle wydobywczym to jeden z celów Programu Bałtyk.

Ekosystem
Morze Bałtyckie otrzymało status Szczególnie Wrazliwego Obszaru Morskiego (PSSA) decyzja Miedzynarodowej Organizacji Morskiej – wyspecjalizowanej agendy ONZ ds. mórz i oceanów. Ochrona ekosystemu Morza Bałtyckiego, w tym zapobieganie procesowi eutrofizacji, zostało uznana za jeden z kluczowych priorytetów Programu Bałtyk.

Działania w roku 2015

Wydany został raport „Bałtyk dla Wszystkich”, na łamach którego wysocy przedstawiciele rządu, samorządu terytorialnego, ambasadorzy państw skandynawskich, przy wsparciu przedstawicieli państw Basenu Morza Czarnego, przedstawicieli państw bałtyckich, polskich i europejskich instytucji publicznych, sektora nauki i biznesu oraz instytucji finansowych podjęli niezwykle ważną debatę na tematy istotne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego przy poszanowaniu środowiska naturalnego.

Program Bałtyk wraz z raportem “Bałtyk dla Wszystkich” przedstawiony był na ważnych konferencjach z zakresu rozwoju kraju i regionów, efektywności biznesowej i ochrony środowiska:

Zapraszamy do zapoznania się z elektroniczną wersją raportu “Bałtyk dla Wszystkich” oraz ze streszczeniem raportu “Bałtyk dla Wszystkich” w języku angielskim – monografią dr Jerzego Kwiecińskiego, aktualnie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Członka Komitetu Stałego Rady Ministrów, sporządzoną na podstawie raportów, których Minister Kwieciński był redaktorem naukowym.

Działania w roku 2016

Wydanie kolejnej edycji raportu “Bałtyk dla Wszystkich”, którego tematyka skupiać się będzie na aspekcie środowiskowym i zagrożeniach dla wrażliwego ekosystemu Morza Bałtyckiego związanych zarówno z transportem morskim jak i z projektem rozbudowy gazociągu Nord Stream II czy też bronią chemiczną znajdującą się na dnie Bałtyku, jak również na istocie rozbudowy zaplecza transportowego dla portów oraz terminali w ramach Europejskich Korytarzy Transportowych, a także na potencjalne położenia Polski nad brzegiem Morza Bałtyckiego dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju i regionu.

W grudniu 2015 roku Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce podjęła współpracę z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Raporty „Żegluga Śródlądowa – Wisła” oraz „Bałtyk dla Wszystkich” zostały przedstawione zarówno Ministrowi Markowi Gróbarczykowi jak i Ministrowi Jerzemu Maternie oraz Ministrowi Krzysztofowi Kozłowskiemu. Od tego czasu odbywamy regularne spotkania z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, z którym współpracujemy zarówno wspierając Ministerstwo w procesie ratyfikacji Porozumienia AGN jak i w procesie tworzenia partnerstwa administracji publicznej z sektorem prywatnym mającego na celu montaż finansowy dla polityki nowego resortu związanej z rozbudową śródlądowych dróg wodnych w Polsce.

Współpraca została podjęta także z Ministerstwem Rozwoju, gdzie aktualny Sekretarz Stanu, dr Jerzy Kwieciński, odpowiedzialny za wdrażanie funduszy europejskich z perspektywy 2014-2020, był redaktorem naukowym obu raportów.

Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce współpracuje także z United Nations Economic Commission for Europe wspierając proces ratyfikacji Europejskiego Porozumienia w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu przez stronę Polską.

W celu realizowania założeń programowych współpracujemy także z UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), z Międzynarodową Organizacją Morską oraz z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Tematyka Programu Bałtyk będzie poruszana także na ogólnopolskich konferencjach takich jak: Transport Week w Gdańsku, Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, Wrocław Global Forum, Forum Ekonomiczne w Krynicy, Forum Przemysłowe w Karpaczu czy Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie. O wszystkich wydarzeniach będziemy na bieżąco informować w podstronie poświęconej aktualnościom.

Działania w roku 2017

Głównym wydarzeniem roku 2017 związanym z Programem Bałtyk (Żegluga Śródlądowa) było podpisanie przez Prezydenta Andrzeja Dudę Europejskiego Porozumienia o Głównych Śródlądowych Drogach Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (AGN). Jest to podstawowy dokument, wskazujący na kierunki rozwoju sieci dróg wodnych śródlądowych w Europie.

Akcesja ustawy wymusi na Polsce dostosowanie się do norm unijnych w temacie żeglowności na rzekach, ale jednocześnie umożliwi przy tym współpracę międzypaństwową oraz rozwój transportu drogą śródlądową, który jest bezpieczny, ekologiczny i przede wszystkim tani.

Ponadto, Programy Bałtyk i Żegluga Śródlądowa promowane były na wielu krajowych, jak i międzynarodowych konferencjach oraz spotkaniach branżowych w obszarze zrównoważonego rozwoju wodnego, ochrony środowiska i współpracy pomiędzy biznesem a administracją rządową. Do najważniejszych należą:

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi problemu wodnego w Polsce dostępnymi w Strefie Wiedzy.