KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW WYDARZENIA

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW WYDARZENIA „Premiera raportu Transformacja energetyczna w Polsce” ODBYWAJĄCEGO SIĘ W WARSZAWIE W DNIU 17 czerwca 2024 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej jako „RODO”),

informujemy, że:

  1. Administrator danych

Administratorem danych przekazanych przez Państwa w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu „Premiera raportu Transformacja energetyczna w Polsce” odbywającym się w dniu 17 czerwca 2024 w

Elektrowni Powiśle przy ul. Zajęczej 2B (dalej jako „Wydarzenie”) jest Fundacja Global Compact Poland z siedzibą w Warszawie (00-688), ul. Emilii Plater 25 lok. 64, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000448675, REGON 146548928, NIP 701-037-08-54 (dalej jako „Administrator”).

Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e-mail na adres: ungc@ungc.org.pl

  1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

1) realizacji Wydarzenia, w tym rejestracji na Wydarzenie oraz kontaktu z uczestnikami Wydarzenia w ramach czynności organizacyjnych, poprzedzających Wydarzenie oraz przekazaniem wybranych materiałów po Wydarzeniu (w tym również drogą elektroniczną) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2) zachowania wymogów bezpieczeństwa podczas Wydarzenia związanych z prowadzeniem listy uczestników – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku zapewnienie bezpieczeństwa podczas Wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3) nawiązania kontaktu z uczestnikami Wydarzenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku kontakt z uczestnikami Wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4) prowadzenia statystyk i raportów oraz archiwizacji na wewnętrzne potrzeby Administratora związanych z liczbą uczestników Wydarzenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie statystyk i raportów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z organizacją Wydarzenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty lub organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator może przekazać dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. Lista państw co do których Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony znajduje się pod tym linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/

international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en#relatedlinks.

W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z nami na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.

  1. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane:

1) przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania lub do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania: ich usunięcia, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ich przeniesienia,

2) w celu ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego,

3) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy RODO.

Ponadto, podmiotom danych, w zakresie przetwarzania ich danych osobowych odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przysługuje również prawo do wyrażenia sprzeciwu, wobec przetwarzania podejmowanego przez administratora w tym zakresie – zgodnie z art. 21 RODO.

  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do udziału w Wydarzeniu.

  1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.