Klauzula dot. Ochrony Danych Osobowych

1 Administrator Danych

 1. Administratorem Danych jest Fundacja „Global Compact Poland” z siedzibą w Warszawie     (00-688), ul. Emilii Plater 25 lok. 64, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000448675, REGON 146548928, NIP 7010370854.
 2.  Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2 Źródło danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe uzyskujemy od Ciebie lub Firmy/Osoby, kierującej Cię na obrady „Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej”, dalej „Obrady”.

3 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;

b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;

c) w zakresie i celu niezbędnym do ukształtowania treści Formularza Zgłoszenia oraz prawidłowej realizacji procesu Obrad „Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej”;

d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą tj.: przekazania/przesłania informacji nt.: Obrad.

 1. Dane osobowe u nas przetwarzają osoby wyłącznie przez nas upoważnione.
 2. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora Danych i współpracujące z Administratorem Danych w ramach realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w § 4 poniżej oraz podmioty uprawnione do ich pozyskiwania na podstawie przepisów prawa. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do innych podmiotów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w strukturze United Nations Global Compact, w USA, oraz podmiotów wykonujących usługi na ich rzecz, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Global Compact Poland polegającego na wykonaniu Umowy, z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń wynikających z wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja celu, o którym mowa w § 4 poniżej.
 4. Przekazywane przez Ciebie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4 Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

a) przeprowadzenia Obrad „Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej”, gdzie Ty będziesz uczestnikiem;

b) kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z organizacją Obrad (telefonicznie i/lub mailowo);

c) celów podatkowych i rachunkowych.

2. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych:

a) prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych (prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług – informowanie o szkoleniach/wydarzeniach), jeśli wyrazisz zgodę;

b) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

c) Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies tj.: gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych przy korzystaniu ze  strony www.ungc.org.pl

5 Konieczne dane osobowe

 1. Wymagane są następujące dane osobowe, abyś mógł uczestniczyć w Obradach „Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej”:

a) imię i nazwisko;

b) nazwę i adres firmy, która Cię kieruje;

c) [dla kontaktów z Tobą w sprawie Obrad]: adres e-mail, telefon.

6 Twoje uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych pod adresem e-mail: kamil.wyszkowski@ungc.org.pl;
 2. Na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych nastąpi usunięcie danych osobowych. 

7 Czas przechowywania danych osobowych

 1. Przechowujemy Twoje dane osobowe do zakończenia Obrad, a także po ich zakończeniu w celach:

a) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

b) statystycznych i archiwizacyjnych;

c) dochodzenia roszczeń w związku z organizacją i uczestnictwem w Obradach.

 1. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

8 Pliki cookies

 1. Strona www.ungc.org.pl korzysta z plików cookies.