Oczyszczanie wody – szansa na walkę z niedoborem

Rekordowo niskie opady, wysokie temperatury powietrza i rosnące zużycie, a przede wszystkim działalność człowieka – wszystko to skutkuje problemem niedoboru wody. W obliczu zagrożenia najgorszą od lat suszą w Polsce, kwestia powtórnego wykorzystania wody staje się szczególnie istotna. W swojej największej fabryce na świecie, znajdującej się w podwarszawskich Kaniach, L’Oréal uruchomił właśnie stację recyklingu wody, która pozwoli oczyszczać i ponownie wykorzystywać ją w produkcji.

Coraz mniej wody na świecie i w Polsce

Inwestycja o wartości 4 milionów euro to wkład L’Oréal w dbanie o ochronę środowiska i jego zasobów. Jest to szczególnie istotne w kontekście rosnącego problemu niedoborów wody i zagrożenia suszą.

Jak podaje ONZ w swoich raportach, już co dziewiąta osoba na świecie nie ma dostępu do czystej wody, a 4 osoby na 10 muszą pokonywać znaczne odległości żeby dotrzeć do źródła czystej wody. W ramach Systemu ONZ, wodzie jest dedykowana globalna inicjatywa UN Water. Także United Nations Global Compact traktuje wodę jako priorytet. Wracamy w szczególności uwagę na procesy produkcyjne takich surowców jak stal, cement czy szkło, które są wysoce wodochłonne. Wystarczy przypomnieć, że do produkcji jednej tony stali potrzebujemy 300 ton wody. Tracimy także wodę poprzez nie monitorowane mikro wycieki z sieci wodociągowych. W USA jest to 1/6 wody, w Wielkiej Brytanii 1/5  a we Włoszech aż ¼. Potężnym problemem jest silnie wodochłonny przemysł tekstylny czy hodowla zwierząt. Kolejny przykład to produkcja słodzonych napojów gazowanych. Wyprodukowanie dwóch litrów tego typu napoju wymaga zużycia 5 litrów wody. Jeśli obecne trendy zużycia i zarządzania jej zasobami się utrzymają, do 2030 roku dostępność tego kluczowego surowca zmaleje o 40%, a 50% populacji pozostanie bez dostępu do wody pitnej do 2050 roku.  W pesymistycznym scenariuszu może to doprowadzić do wojen o wodę w ramach globalnego kryzysu wodnego. Dlatego każdy zaoszczędzony litr wody ma znaczenie. Także dlatego recykling wody jest kluczowym elementem realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w ramach całej Agendy 2030 – stwierdza Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady Global Compact Network Poland.

Problem malejących zasobów wodnych w coraz większym stopniu dotyka również Polski. Popyt wciąż rośnie, podczas gdy w całym kraju odnotowywane są rekordowo niskie opady. Według danych IMiGW, suma opadów w styczniu tego roku wyniosła jedynie 50% normy. Dodatkowo, pierwszy miesiąc 2020 roku był piątym, najcieplejszym styczniem na przestrzeni ostatnich 50 lat. Skutkuje to rosnącym problemem suszy w Polsce. Jak informuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie już teraz wilgotność gleby w niektórych regionach kraju spadła nawet do 35%. Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów w Europie. Jak podaje NIK, na mieszkańca przypada rocznie około 1600 m3wody – nawet trzy razy mniej niż w innych, europejskich krajach. Kryzys wodny w Polsce pogłębia się w związku ze wzrostem temperatur.

Według danych GUS, największy udział w zużyciu wody ma przemysł – około 72%, znacznie wyprzedzając sektor komunalny (18%) oraz rolnictwo i leśnictwo (10%).

Woda w obiegu zamkniętym w fabryce L’Oréal – otwarcie stacji recyklingu wody

Stacja recyklingu wody to pierwsza taka instalacja w branży kosmetycznej w Polsce. Umożliwia oczyszczanie i ponowne wykorzystywanie wody zanieczyszczonej w procesie produkcyjnym. Dzięki przekształceniu L’Oréal Warsaw Plant w fabrykę o zamkniętym obiegu, woda z miejskiej sieci wodociągowej wykorzystywana jest wyłącznie jako woda trafiająca do produktu gotowego i jako woda do celów sanitarnych, natomiast pozostała woda wykorzystywana w fabryce zostaje poddana oczyszczeniu i wykorzystywana ponownie w zamkniętej pętli.

Do tej pory w naszym zakładzie zmniejszyliśmy zużycie wody o 40% w odniesieniu do roku bazowego 2005, przy jednoczesnym wzroście produkcji o 220% oraz wzroście średniej ilości wody w butelce produktu o 50%. Kolejnym krokiem w kierunku ograniczenia zużycia wody i umożliwienia jej redukcji o 60% jest Stacja Recyklingu Wody, tzw. „zielone serce fabryki”.  Otwarcie nowoczesnej stacji recyklingu tego cennego surowca pozwoli osiągnąć jeszcze większą redukcję zużycia. Dodatkowo, instalacja pozwoli uniknąć emisji ścieków poza zakład. Wszystko to wpisuje się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego – podkreśla Ewa Urbaniak, dyrektor fabryki L’Oréal Warsaw Plant.

Uruchomienie stacji recyklingu wody w podwarszawskiej fabryce L’Oréal to element realizacji działań spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zmniejszenie wykorzystania wody to jeden z celów, jaki stawiamy sobie w naszym globalnym programie pod nazwą Sharing Beauty With All – dzielenia się pięknem ze wszystkimi. Wskazaliśmy w nim kluczowe obszary, w których chcemy podjąć szczególnie intensywne działania na rzecz naszego otoczenia i pracowników. Program ogłosiliśmy w 2013 roku i określiliśmy w nim bardzo konkretne cele na koniec 2020. Wśród nich znajdują się między innymi ograniczenie produkcji odpadów, emisji CO2 oraz zużycia wody – wymienia Niels Westerbye Juhl, prezes L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie. – Zgodnie z programem, do końca 2020 roku globalnie zamierzamy ograniczyć zużycie wody o 60 proc. w porównaniu z rokiem bazowym 2005. Stacja recyklingu w naszej największej fabryce w istotny sposób przybliża nas do tego celu. Podobne instalacje działają już w czterech innych zakładach L’Oréal na całym świecie – podkreśla.

L’Oréal Warsaw Plant konsekwentnie realizuje działania określone w programie. Jak wynika z raportu z realizacji programu Sharing Beauty With All, do 2018 fabryka zredukowała zużycie wody o 40%, emisję CO2 o 38%, a generowanie odpadów na pojedynczy produkt końcowy o 38%. Co więcej, od 2011 roku L’Oréal Warsaw Plant nie przekazuje odpadów na wysypiska – poddaje je w pełni recyklingowi.

Grupa L’Oréal współpracuje również z innymi podmiotami w celu rozwoju koncepcji zrównoważonego rozwoju. Należy do grona United Nations Global Compact Lead, które zrzesza najbardziej zaangażowane firmy, działające na rzecz zrównoważonego rozwoju. L’Oréal Polska jest partnerem Global Compact Network Poland, a od 2017 roku jest także partnerem Ministerstwa Rozwoju przy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) wskazanych w Rezolucji ONZ „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”. L’Oréal Warsaw Plant od 2018 roku jest partnerem Programu Zrównoważone Miasta – Energy and Water Sustainability (SDG11), realizowanego przez Global Compact Network Poland w ramach obszaru Klimat. W trakcie szczytu klimatycznego ONZ (COP24) w Katowicach L’Oréal Polska otrzymało nagrodę Partnera Programu Water Management w Polsce przyznaną przez Global Compact Network Poland Ministerstwo Rozwoju.

 

Kluczowe liczby:

  • 1800 cm3 – średnia ilość wody przypadająca rocznie na mieszkańca Polski. Nawet trzykrotnie mniej niż w innych krajach UE.
  • 4500 m3 – średnia ilość wody przypadająca na mieszkańca Europy
  • 40% – taki będzie procentowy spadek dostępności wody do 2030 roku
  • 50% populacji ziemi pozostanie bez dostępu do wody pitnej, jeśli nie zostaną zahamowane obecne trendy.
  • 72% zużycia wody przypada na przemysł.