Polityka używania logo Global Compact Network Poland

Niniejszy dokument określa zasady używania logo Global Compact Network Poland.

Nazwa oraz logo The Global Compact są własnością Biura United Nations Global Compact z siedzibą w Nowym Jorku. Stanowią międzynarodowy zastrzeżony znak towarowy, obejmujący część graficzną i tekstową, zarejestrowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie, chroniony na całym świecie zgodnie z artykułem 6 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., następnie zmienionej (akt sztokholmski).

Zasady używania logo

 1. Każdorazowe użycie logo Global Compact Network Poland powinno być zgodne z niniejszą Polityką oraz zakomunikowane do Biura Global Compact w Polsce.
 2. Użycie Logo musi zostać zakomunikowane do biura Global Compact Network Poland, wraz z zapytaniem należy wskazać cel do jakiego logo będzie wykorzystywane, w tym załączyć jako wzór sposoby wykorzystywania logo.

Standaryzacja

 1. Logo stanowi całość zamkniętą i nie może być poddawane jakimkolwiek modyfikacjom.
 2. Minimalna wielkość logo wynosi 24 mm lub 68 pikseli dla wersji cyfrowej i 15 mm dla druku.
 3. Publiczne wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie powinno gwarantować najlepszą jakość graficzną logo. Logo powinno być prezentowane na tle białym lub przy zastowaniu jasnych kolorów celem zachowania czytelności logo. Nie wolno samodzielnie tworzyć lub odtwarzać logo. Dozwolone jest wyłącznie korzystanie z zapisu elektronicznego.
 4. Logo może być wyświetlane, wystawiane, odtwarzane, nadawane, reemitowane przy zachowaniu oryginalnej kolorystyki
  1. Pantone 540U
  2. CMYK: C:100, M:60, Y:40, K:20
  3. RGB R:0, G:84, B:110

Niedozwolone sposoby używania logo Global Compact Network Poland

Zabrania się:

 1. modyfikowania oraz przerabiania logo w jakikolwiek sposób, dotyczy to również tła oraz kolorystyki, chyba że zmiana zostanie zaakceptowana przez Biuro Global Compact w Polsce, po uprzedniej konsultacji z Biurem United Nations Global Compact z siedzibą w Nowym Jorku;
 2. sprzedawania, użyczania, wynajmowania lub w inny sposób rozporządzania, kopiowania, reprodukowania oraz rozpowszechniania w inny sposób niż dozwolony w niniejszym dokumencie; GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND ul. Emilii Plater 25/64, 00-688 Warsaw, Poland, tel./fax. (22) 646 52 58, www.globalcompact.org.pl;
 3. wykorzystywania logo w takiej bliskości z jakimkolwiek znakiem własnym lub firm trzecich, która mogłaby tworzyć połączenie lub znak złożony;
 4. prezentowania logo w taki sposób, który mógłby sugerować lub implikować, że Global Compact Network Poland zatwierdza lub akceptuje działania, usługi lub produkty oferowane przez członka;
 5. używania logo w sposób powodujący wrażenie sponsorowania lub asocjacji produktów i usług członka lub w jakikolwiek inny sposób sugerujący odbiorcom, że członek stanowi agendę, fundusz, program, bank lub inną organizację działającą w ramach Systemu ONZ;
 6. używania lub przedstawiania logo na swoich rachunkach, fakturach, listach, nagłówkach listów i/lub wizytówkach i oznakowaniach firmowych, jak i umieszczania logo w nazwie swojej firmy lub nazwie produktów i usług;
 7. rejestrowania lub zgłaszania do rejestracji logo, jak również używania logo dla swoich produktów lub usług;
 8. używania logo w materiałach promujących partie polityczne lub akcje lobbingowe;
 9. używania logo w materiałach, jak również w sposób niezgodny z celami i zasadami United Nations Global Compact;
 10. używania i przedstawiania logo, w taki sposób który mógłby negatywnie wpłynąć na wizerunek United Nations Global Compact, Global Compact Network Poland i Systemu ONZ.

Konsekwencje nieprawidłowego użycia logo Global Compact Network Poland

Biuro United Nations Global Compact z siedzibą w Nowym Jorku oraz Biuro Global Compact w Polsce zastrzegają sobie prawo kontroli członka Global Compact Network Poland w zakresie prawidłowego i zgodnego z niniejszą Polityką korzystania z logo. Każde z nich z osobna jest uprawnione do podjęcia stosownych działań w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszej Polityce. Działania te mogą dotyczyć, choć nie są ograniczone do wykluczenia z grona członków United Nations Global Compact i Global Compact Network Poland oraz podjęcia odpowiednich kroków prawnych przed właściwymi sądami/organami.