PROGRAMY

Global Compact nakłania firmy do poparcia, przyjęcia i stosowania, we wszystkich sferach działalności, dziesięciu zasad Global Compact odnoszących się do czterech obszarów działań. Obszary działań to odpowiednio: przestrzeganie praw człowieka, przestrzeganie standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Przestrzeganie 10 zasad prowadzi do dokonania wielu pozytywnych zmian w sferze działalności operacyjnej firm.

UN GLOBAL COMPACT DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

UN Global Compact jest największą na świecie platformą angażującą biznes w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Naszym zadaniem jest działanie na rzecz ich implementacji w kraju poprzez wspieranie polskich organizacji w wypracowaniu najlepszych praktyk i strategii w zgodzie z SDG i 10 Zasadami Global Compact.