Brandbility

 

 

 

BRANDBILITY to program dla firm, których codzienna działalność może mieć nieduży związek ze środowiskiem, ale które chcą stać się architektami zmiany zachowań, postaw i procesów u swoich partnerów, podwykonawców i usługodawców w obszarze ochrony środowiska.

Adresatami programu są wszystkie średnie i duże firmy działające na rynku polskim. Wpisanie do umowy wymogu:
– uczestnictwa w systemie Zielonego Punktu (Grune Punkt),
– odpowiedniego zarządzania energią (ISO 50001),
– odpowiedniego zarządzania środowiskiem (ISO 14001:2005) lub konieczność rejestracji w EMAS
jest dla zleceniodawcy bezkosztowe, a przyczynia się do zmiany postaw wszystkich podwykonawców.

Program wyróżnia firmy, które dbając o swój wizerunek tworzą realną zmianę w swoich działaniach oraz w świadomości swoich partnerów i klientów – minimalizując negatywny środowiskowy efekt tych działań. W 2016 roku tworząca się koalicja firm, dzieląc się najlepszymi przykładami, będzie promować koncepcję pozytywnego wpływu na otaczającą rzeczywistość.

CEL PROGRAMU

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania biznesu na środowisko. Tym samym program Brandbility wspiera działania na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji (SDG 12), ochrony klimatu (SDG 13) i życia na lądzie (SDG 15), a także na rzecz zrównoważonych miast i społeczności (SDG 11).

Cel zostanie osiągnięty jeśli firmy rozpoczną masowy proces samoregulacji w obszarze środowiskowym. W ramach programu Brandbility samoregulacje będą tyczyły się w szczególności wymogów środowiskowych stawianych podwykonawcom i usługodawcom.

Global Compact w Polsce wraz z Partnerami stawiają sobie za cel promocję i rozprzestrzenianie na szeroką skalę dobrych praktyk z zakresu dbałości o środowisko naturalne. Firmy przystępujące do programu są odpowiedzialne społecznie i środowiskowo oraz deklarują, że takiej samej odpowiedzialności chcą oczekiwać od swoich partnerów.

Rudnicka KatarzynaBranża rebrandingowa i jej klienci mogą dużo zrobić dla swojego otoczenia. Vivenge opiera swoje działania na poprawie gospodarowania surowcami, kontroli dostaw i procesów technologicznych. Wymagamy najwyższych standardów od siebie. Chcielibyśmy jednak, żeby również nasi zleceniodawcy wymagali tego od nas, jak i naszej konkurencji. Proste zapisy w parametrach ofertowych stają się bardzo efektywnym narzędziem wymuszania odpowiedzialnych działań czasem przy minimalnym koszcie własnym – a z zyskiem dla wszystkich.”

Katarzyna RudnickaPrezes Zarządu VIVENGE Sp. z o.o.

DZIAŁANIA PLANOWANE W RAMACH PROGRAMU

 1. Poszerzenie grupy inicjatywnej;
 2. Stworzenie koalicji firm, dzielącej się praktykami z zakresu wymogów środowiskowych stawianych podwykonawcom i usługodawcom;
 3. Stworzenie kodeksu dobrych praktyk, mogącego mieć zastosowanie w różnych branżach;
 4. Promocja programu zarówno wśród członków i partnerów Global Compact, instytucji rządowych i administracji publicznej, dużych i średnich firm;
 5. Organizacja konferencji (we współpracy z Główną Dyrekcją Ochrony Środowiska);
 6. Stworzenie Publikacji Brandbility (teksty eksperckie, przykłady dobrych praktyk, innowacyjne sposoby na utylizację materiałów, kodeks dobrych praktyk);
 7. Przeprowadzenie kampanii społecznej w mediach społecznościowych (Facebook, Linkedin, Youtube).

 

BRANDBILITY A GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Program Brandbility powstał w celu promowania idei gospodarki o obiegu zamkniętym, która realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. System gospodarki o obiegu zamkniętym jest odpowiedzią na problem wysokiego poziomu wytwarzania odpadów przez przemysł. Gospodarka o obiegu zamkniętym pozwala na zachowanie jak najdłużej wartości dodanej produktów i eliminację odpadów poprzez wielokrotne, efektywne wykorzystanie produktu, którego cykl życia dobiega końca.

Wdrażanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga wprowadzania zmian na wielu poziomach, m.in. w fazie projektowania produktu, sposobach przekształcania odpadów, jak i zachowaniach konsumentów. Mogą one polegać np. na ograniczeniu zużycia energii i materiałów na etapie produkcji i użytkowania, przedłużeniu okresu użytkowania produktów czy też projektowaniu produktów możliwych do poddania recyklingowi. Zmiany te pozwalają nie tylko na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, ale również przynoszą przemysłowi znaczne finansowe oszczędności.

Więcej informacji o systemie gospodarki zamkniętej znajduje się w Komunikacie Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 2 lipca 2014 r. Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów” dla Europy.

Przystąpienie do Programu Partnerstwa Brandbility jest naturalną konsekwencją podjętej przez nas odpowiedzialności za minimalizowanie naszego negatywnego wpływu na otoczenie. Brandbility traktujemy jako proces budowania świadomości w ekologicznym zarządzaniu cyklem życia marki oraz jako nasz pozytywny wpływ na dostawców i partnerów, z którymi współpracujemy przy zarządzaniu strumieniem odpadów.

Krzysztofa BełzEkspert ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, Bank BGŻ BNP Paribas

Przykładem dobrej praktyki odpowiadającej Celom Zrównoważonego Rozwoju, a także zasadom gospodarki o obiegu zamkniętym są tzw. Zielone Zamówienia Publiczne (w skrócie – GPP – z ang. Green Public Procurement). Zostały one zdefiniowane przez Komisję Europejską jako proces, w ramach którego instytucje publiczne starają się uzyskać towary, usługi i roboty budowlane, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest ograniczone w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, jakie zostałyby zamówione w innym przypadku.

Jakie są korzyści wdrażania idei Zielonych Zamówień Publicznych?

 • Przyczyniają się do realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Wspierają innowacyjność gospodarki w zakresie tworzenia produktów i usług przyjaznych środowisku.
 • Niwelują ponoszone przez organy publiczne całkowite koszty zamówionych produktów i usług w całym cyklu ich życia (np. niższe zużycie energii).

Więcej informacji o Zielonych Zamówieniach Publicznych znajduje się w publikacji Komisji Europejskiej pt. Ekologiczne zakupy! Podręcznik dotyczący zielonych zamówień publicznych.

 

BRANDBILITY A AKTUALNE WYZWANIA

Program Brandbility jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata w zakresie negatywnych skutków działalności biznesu na stan środowiska naturalnego. W tym względzie należy podkreślić, że:

 • W Polsce utrzymuje się wysoki poziom składowania odpadów. Jednocześnie wciąż niewielka ich część jest poddawana procesowi recyklingu. Z danych GUS-u wynika, że w 2014 r. w Polsce wytworzono aż 142 mln ton odpadów, z czego 93% stanowiły odpady wytworzone przez przemysł. Wytwórcy odpadów poddali odzyskowi we własnym zakresie zaledwie 21% wytworzonych odpadów.
 • Na tle przemysłu zachodnioeuropejskiego polski przemysł jest aż trzy razy bardziej wodochłonny. GUS wskazuje, że w 2014 r. w Polsce największy udział w zużyciu wody miał przemysł (75%), a na cele produkcyjne pobrano o 2% więcej wody niż w roku ubiegłym. Jest to szczególnie istotna kwestia w świetle globalnego zjawiska wyczerpywania się zasobów czystej wody.
 • Sektor energetyczny wciąż ma znaczący udział w emisji szkodliwych gazów (m.in. CO2) i zanieczyszczenia powietrza. Jednocześnie wciąż niewystarczająco wykorzystuje się potencjał energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych – dane GUS-u wskazują, że w Polsce zaledwie 11% końcowego zużycia energii stanowiła energia pozyskana ze źródeł odnawialnych.
 • Za jedną z przyczyn złej jakości powietrza uznawany jest sektor transportu. GUS wskazuje, że w 2013 r. w całkowitej emisji dwutlenku węgla udział procesów spalania paliw wyniósł 92%, z czego 13% wygenerował transport. W dużej mierze transport powoduje również coraz bardziej uciążliwy dla środowiska i otoczenia problem hałasu.

M.KRZYCZKOWSKI-400x400Samo nadążanie za zmieniającym się prawem nie gwarantuje już przewagi konkurencyjnej. Coraz istotniejsze stają się kultura organizacyjna firm, stawiając na efektywne zarządzanie zasobami oraz budowanie wiarygodnego wizerunku w oczach kontrahentów i zainteresowanych stron.

Maciej KrzyczkowskiGłówny specjalista ds. ekozarządzania, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.