Program realizowany będzie jako element Dekady Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011 – 2020 (United Nations Decade of Action for Road Safety 2011-2020), ogłoszonej w marcu 2010 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ). Celem Dekady jest powstrzymanie wzrostu, a następnie zmniejszenie liczby zabitych w wypadkach drogowych. Odpowiedzialny Transport jest pierwszym w 2014 roku projektem realizowanym w ramach Inicjatywy Caring for Climate.

Głównym celem Programu są działania w zakresie bezpieczeństwa jazdy, a także promowania innowacyjnych technologii transportowych oraz ochrony środowiska naturalnego, czyli najważniejsze aspekty odpowiedzialnego transportu.

Wg opublikowanego przez WHO raportu „Global status report on road safety 2013” każdego roku na drogach ginie 1,24 miliona osób, a od 20 do 50 milionów cierpi z powodu obrażeń. Wypadki drogowe zajmują ósme miejsce wśród przyczyn śmierci, co porównywalne jest do malarii. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że transport jest odpowiedzialny za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych, co  sprawia, że obecnie stał się drugim, zaraz po energetyce, największym emitorem gazów cieplarnianych. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze jak i poszanowanie środowiska naturalnego spoczywa na wszystkich użytkownikach infrastruktury – od społeczeństwa, przez administrację aż po biznes. Dlatego UN Gobal Compact ze wsparciem WHO oraz UNDP postanowiło o zawiązaniu Koalicji na rzecz Odpowiedzialnego Transportu.

Kto może wziąć udział w Programie

W ramach programu powstała koalicja firm oraz instytucji upowszechniających praktyki z zakresu odpowiedzialnego transportu. W szczególności są to przedstawiciele administracji, biznesu oraz organizacji, którzy wdrażają innowacyjne rozwiązania na rzecz zmniejszenia negatywnego efektu środowiskowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, dobrych praktyk w logistyce, nowych technologii transportowych, edukacji na rzecz trzeźwości oraz inne, wartościowe inicjatywy.

Do Koalicji na rzecz Odpowiedzialnego Transportu zapraszamy przede wszystkim:

 • przedstawicieli firm logistycznych,
 • producentów samochodów (osobowych oraz ciężarowych),
 • wykonawców infrastruktury drogowej,
 • producentów opon samochodowych,
 • koncerny paliwowe,
 • dystrybutorów paliwa (zarządzający stacjami paliw),
 • firmy ubezpieczeniowe,
 • przedstawicieli firm i instytucji dostarczający nowe rozwiązania technologiczne zarówno w logistyce jak i w konstrukcji samochodów,
 • producenci samochodów (oraz autobusów) elektrycznych
 • oraz inne firmy dla których odpowiedzialny transport jest istotnym zagadnieniem działalności.

Ponadto do Programu zapraszamy przedstawicieli administracji publicznej, Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz aktywnych użytkowników samochodów.

Jak będzie przebiegać realizacja Programu

W ramach Programu odbędzie się seria spotkań o charakterze otwartym, w tym seminaria tematyczne oraz konferencja. Uczestnicy Programu zyskają przestrzeń do dyskusji na temat skutecznych działań przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa na drodze oraz przyjaznych dla środowiska rozwiązań, a także innych kwestii związanych z tematyką transportu.

Podczas realizacji spotkań głównym obszarem tematycznym będzie Realizowany we współpracy z WHO i innymi agendami ONZ program „Road Safety” jako narzędzie szeroko pojętej edukacji w zakresie odpowiedzialnej jazdy, także z uwzględnieniem rozwiązań konstrukcyjnych w infrastrukturze oraz czynników wpływających na bezpieczeństwo jazdy.

Dodatkowo w ramach seminariów tematycznych poruszane będą następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo na drodze – w ramach realizowanego we współpracy z WHO programu „Road Safety” – w tym zagadnienia związane z odpowiedzialnym spożywaniem alkoholu, programami edukacyjnymi i informacyjnymi zwiększającymi bezpieczeństwo użytkowników dróg
 • zrównoważony transport miejski – najlepsze praktyki w transporcie miejskim, transport elektryczny, rozwiązania transportowe przyjazne dla środowiska i mieszkańców,
 • dobre praktyki w logistyce – m.in. optymalizacja systemów transportu i łańcuchów logistycznych, przeniesienie transportu z kołowego na torowy lub wodny, etc.
 • zmniejszanie efektów środowiskowych – sposoby ograniczenia emisji z sektora transportu takie jak rozwiązania technologiczne w konstrukcji pojazdów silnikowych oraz produkcję paliwa w jak najmniejszym stopniu szkodliwego dla środowiska,
 • nowe technologie – np. rozwiązania w zakresie e-mobility – samochody elektryczne, elektryczny transport publiczny, elektryczne rowery jako jeden ze sposobów ograniczenie emisji substancji szkodliwych powstających w procesie spalania paliwa.

Planowana tematyka wydarzeń:

 • Lublin – zrównoważony transport miejski, bezpieczeństwo jazdy, rozwiązania logistyczne.
 • Gdańsk – bezpieczeństwo jazdy, ochrona środowiska, zrównoważony transport miejski, ubezpieczenia, inne.
 • Poznań – rozwiązania logistyczne, rozwiązania infrastrukturalne, bezpieczeństwo jazdy.
 • Warszawa – bezpieczeństwo jazdy, podsumowanie seminariów, innowacje.

 

Bezpieczeństwo jazdy

W marcu 2010roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) ogłosiła „Dekadę działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020”, której celem jest powstrzymanie wzrostu, a następnie zmniejszenie liczby zabitych w wypadkach drogowych. Wg opublikowanego przez WHO raportu „Global status report on road safety 2013” każdego roku na drogach ginie 1,24 miliona osób, a od 20 do 50 milionów cierpi z powodu obrażeń. Wypadki drogowe zajmują ósme miejsce wśród przyczyn śmierci, co porównywalne jest do malarii.

88 państw dzięki podjętym działaniom na rzecz bezpieczeństwa jazdy zredukowało liczbę śmiertelnych wypadków, ale ogólna liczba ofiar śmiertelnych utrzymuje się nieakceptowalnie wysoko – na poziomie 1,24 miliona rocznie. (WHO, 2013)

Według Narodowego Planu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 opublikowanego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowegopodstawowymi problemami bezpieczeństwa ruchu drogowego są: niebezpieczne zachowania uczestników ruchu drogowego, niska jakość infrastruktury drogowej oraz brak efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Według dokumentu KRBRD w Polsce na 100 wypadków występuje około: 11 zabitych, 31 ciężko rannych oraz 93 średnio i lekko rannych. Od roku 2007 Polska jest niechlubnym liderem wśród krajów Unii Europejskiej jeśli chodzi o liczbę zabitych w wypadkach drogowych. Udział Polski w łącznej liczbie zabitych wynosi aż 14% mimo, że liczba ludności stanowi tylko ok. 8% ludności całej Unii Europejskiej. Wg danych dla roku 2011, największy udział w rocznych kosztach wypadków w Polsce stanowią koszty osób rannych (57,3%). Koszty zabitych stanowią blisko 1/3 rocznych kosztów wypadków (32,6%). Najmniejszy udział w kosztach stanowią koszty strat materialnych (10,1%). Roczne koszty wypadków drogowych na rok 2011 wycenione zostały na poziomie ponad 20 mld zł.

Biorąc pod uwagę także kolizje, koszty niebezpiecznych zdarzeń drogowych szacuje się na ponad 28 mld zł. (KRBRD, 2013).

Wg danych na rok 2011, największy udział w rocznych kosztach wypadków w Polsce stanowią koszty osób rannych (57,3%). Koszty zabitych stanowią blisko 1/3 rocznych kosztów wypadków (32,6%). Najmniejszy udział w kosztach stanowią koszty strat materialnych (10,1%). Roczne koszty wypadków drogowych na rok 2011 wycenione zostały na poziomie ponad 20 mld zł. Biorąc pod uwagę także kolizje, koszty niebezpiecznych zdarzeń drogowych szacuje się na ponad 28 mld zł.(KRBRD, 2013)

We wspomnianym wyżej dokumencie (Globalny Plan ONZ w ramach „Dekady działań na rzecz bezpieczeństwa drogowego na lata 2011-2020”) ONZ wskazuje na konieczność podjęcia działań w następujących kierunkach:

 • system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 • bardziej bezpieczna infrastruktura drogowa oraz zapewnienie mobilności i dostępności dla wszystkich uczestników ruchu drogowego (szczególnie pieszych, rowerzystów i motocyklistów),
 • bardziej bezpieczne pojazdy,
 • kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu,
 • system ratownictwa na drogach i opieki powypadkowej.

Ochrona Środowiska

Niezwykle istotnym aspektem jest także ochrona środowiska naturalnego oraz konieczność redukcji emisji z sektora transportu.

Według danych Komisji Europejskiej transport jest odpowiedzialny za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych, co sprawia, że obecnie stał się drugim, zaraz po energetyce, największym emitorem gazów cieplarnianych. Emisja z transportu stanowi około jednej piątej całkowitej emisji CO2 (głównego gazu cieplarnianego) w Unii Europejskiej.

Zgodnie z danymi KOBIZE w 2010 r. transport drogowy był odpowiedzialny w ponad 30% za emisję do atmosfery tlenków azotu, w ponad 20% za emisję tlenku węgla, prawie w 25 % za emisję niemetanowych lotnych związków organicznych NMLZO oraz prawie w 20% za emisję pyłów do atmosfery.

Emisja z transportu stanowi około jednej piątej całkowitej emisji CO2 w Unii Europejskiej

UE postawiła sobie za cel ograniczenie globalnej zmiany klimatu tak, by wzrost temperatury nie przekroczył 2°C w stosunku do okresu sprzed epoki przemysłowej. O ile emisje z innych sektorów generalnie zmniejszają się, o tyle transport drogowy jest jedną z niewielu branż, w których emisje nadal wzrastają w szybkim tempie. W marcu 2011 r. Komisja Europejska przyjęła dokument „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”. Określono w nim strategię w dziedzinie transportu zmierzającą do osiągnięcia 60 % redukcji emisji gazów cieplarnianych w transporcie do 2050 r. (źródło: „ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 510/2011 w celu określenia warunków osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych lekkich pojazdów dostawczych przewidzianego na 2020 r.)

W związku z powyższym obecnie poszukiwane są praktyki oraz rozwiązania technologiczne mające na celu zmniejszenie emisji z tego sektora.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze oraz ochronę środowiska naturalnego spoczywa na wszystkich użytkownikach infrastruktury – od społeczeństwa, przez administrację aż po biznes.

Dlatego UN Gobal Compact ze wsparciem WHO oraz UNDP postanowiło o zawiązaniu Koalicji na rzecz Odpowiedzialnego Transportu.