Wartość zamówień realizowanych przez ONZ

Rynek systemu zamówień publicznych NZ wynosi ponad 17 mld USD rocznie i systematycznie rośnie. Jest to rynek bardzo zróżnicowany i dynamiczny, obejmujący wszystkie kraje świata. Ponad 30 Agencji Systemu NZ nabywa towary i usługi ze 194 krajów. Rynek zamówień publicznych NZ wzrósł o 11 mld USD od roku 2003 do roku 2013. 43,21 % z tej sumy przypadło dziesięciu krajom, najbardziej zaangażowanym w dostarczanie towarów i usług.

Agencje zamawiają różnorodne towary i usługi, zależnie od implementowanych i realizowanych przez nie programów i projektów. Towary i usługi zamawiane są zarówno przez siedziby Agencji, jak i ich biura regionalne. Dostawcami tychże towarów i usług mogą być MŚP, duże przedsiębiorstwa, jak i konsorcja przedsiębiorców.

Poniższe zestawienie przedstawia najczęściej zamawiane towary i usługi według sektorów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z http://www.un.org/depts/ptd/13com50.htm

Udział polskich przedsiębiorstw

Rola polskiego biznesu i wartość wygrywanych kontraktów w ramach systemu zamówień publicznych NZ powinna systematycznie rosnąć. Tymczasem trend jest niestety malejący. W roku 2013 udział polskiego biznesu w całkowitej wartości rynku zamówień publicznych NZ wyniósł zaledwie 0,02%. W roku 2014 wartość procentowa spadła do 0,01%. Global Compact Poland stawia sobie za cel odwrócenie tego trendu.

Jak się zarejestrować

Każdy potencjalny dostawca powinien zarejestrować się przy pomocy platformy zamówień systemu NZ – United Nations Global Marketplace (UNGM – www.ungm.org). Rejestracja umożliwia dostawcom wprowadzenie swoich produktów i usług do wielu Agencji, Programów i Funduszy systemu NZ z różnych krajów i regionów, wypełniając przy tym tylko jeden formularz rejestracyjny. Z platformy UNGM korzysta 26 organizacji systemu Narodów Zjednoczonych, w tym UN/PD, UNOPS, UNICEF, UNESCO, WHO, PAHO, WFP, UNDP, UNIDO, ILO, UNRWA, WMO, ADB. Rejestracja jest wolna od opłat. Niektóre Agencje udostępniają swoje platformy zamówień publicznych. Rejestracja na takiej platformie jest konieczna jeśli Agencja nie korzysta z UNGM.

W celu ułatwienia przeprowadzenia procesu rejestracji UNGM wyróżnia trzy rodzaje kryteriów rejestracyjnych:

 1. Poziom podstawowy – szacunkowa wartość zamówienia wynosi mniej niż 40 000 USD;
 2. Poziom 1 – szacunkowa wartość zamówienia wynosi do 500 000 USD;
 3. Poziom 2 – szacunkowa wartość zamówienia wynosi powyżej 500 000 USD.

Każde z tych poziomów charakteryzuje się odrębnymi kryteriami dostępu. Niezależnie jednego od poziomu każdy dostawca, który chce zostać dostawcą towarów i usług dla ONZ musi postępować zgodnie „UN Supplier Code of Coduct”. Z kolei z racji tego, iż celem działań w zakresie zamówień w ramach systemu ONZ jest terminowe nabycie towarów i usług, przy ocenie i wyborze dostawcy brane są również pod uwagę następujące kryteria:

 1. Uwzględnienie celów Organizacji Narodów Zjednoczonych;
 2. Rzetelność, uczciwość i przejrzystość w czasie naboru konkursowego;
 3. Efektywność;
 4. Zasada najlepszej jakości do ceny.

Na koniec warto zauważyć, że istnieje wyraźna tendencja do utrzymywania na wysokim poziomie wartości realizowanych zamówień.

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.un.org/depts/ptd/trend.htm

W związku z tym polscy przedsiębiorcy powinni zainteresować się zwiększeniem udziału w tym systemie, tym bardziej że nie stanowi bariery sam proces rejestracji, który został dokładnie wyjaśniony w kilku obszernych i kompleksowych przewodnikach.

Publikacja “Zamówienia publiczne ONZ” do pobrania

Przetargi ONZ


FAQ, kontakt i inne przydatne informacje

Najczęściej zadawane pytania.

1. Czy UNPD w Nowym Jorku prowadzi zakupy dla całego systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych?

Nie, każda jednostka systemu zamówień ONZ (WFP, UNICEF, UNESCO, UNDP, etc.), posiada własne portfolio oraz zdolność do dokonywania zamówień. UNPD prowadzi zamówienia dla Kwatery Głównej ONZ położonej w Nowym Jorku, Misji Pokojowych/Politycznych, Trybunałów i Komisji.

2. Czy oznacza to, że muszę kontaktować się indywidualnie z każdą Agencją, Funduszem i Programem?

Global Marketplace Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNGM) prowadzi platformę zgłoszeniową, dzięki której można zostać zarejestrowanym sprzedawcą dla 21 różnych Agencji, Funduszy i Programów oraz Sekretariatu, co reprezentuje 95% kosztów zamówień całego systemu zamówień ONZ. Proces rejestracji jest wolny od opłat.

3. Jestem małym przedsiębiorcą, czy warto żebym się zarejestrował, gdy ONZ jest tak wielką organizacją? Czy mam możliwość prowadzić interesy z Sekretariatem ONZ?

Tak, oczywiście. Sekretariat ONZ realizuje zamówienia na skalę międzynarodową od przedsiębiorców każdej wielkości z każdego położenia geograficznego. Ze względu na różny stopień i wielkość naszych wymagań, przewidzieliśmy różne poziomy rejestracji i firmy mogą wybrać poziom na którym chcą się zarejestrować w oparciu o wielkość ich firmy oraz wielkość kontraktu, który są w stanie realizować.

4. Czy możemy dostarczać bezpośrednio do Sekretariatu ONZ w Nowym Jorku towary przeznaczony np. dla Afryki/Bliskiego Wschodu, etc.?

Wymagania w zakresie dostaw zamówień są zazwyczaj określone w dokumentacji przetargowej (ITB, RFP). Te wymagania mogą obejmować swoim zakresem od Ex-Works (EXW), po Delivery Duty Unpaid (DDU) lub Free Carrier (FCA). Państwa zdolność do spełnienia wymagań w powyższym zakresie zostanie uwzględniona w procesie oceny.

5. W jaki sposób Sekretariat ONZ płaci przedsiębiorcom?

Warunki płatności Sekretariatu ONZ są zwykle netto w okresie 30 dni po otrzymaniu faktury i dostarczeniu towarów lub wykonaniu usług określonych w umowie, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza. Zaliczki (advance payments) oraz płatności dokonywane na rzecz przedsiębiorcy na różnych etapach wykonywania przez niego zamówienia w zależności od postępu jego realizacji (progress payments), mogą zostać zatwierdzone w drodze wyjątku według uznania Sekretariatu ONZ wcześniej niż dostarczenie zamówionych towarów lub wykonanie usług określonych w umowie. Może to nastąpić pod warunkiem, jeśli takie płatności są wymagane na podstawie przyjętej praktyce handlowej lub będą uznane za leżące w interesie Sekretariatu ONZ.  ONZ nie wydaje akredytyw.

6. Czy jako firmie spoza Stanów Zjednoczonych, byłoby korzystnie, jeśli powołalibyśmy oddział w USA lub ustanowilibyśmy agenta działającego w naszym imieniu?

Nie. Sekretariat ONZ zamawia produkty i usługi na skalę międzynarodową i preferujemy dokonywać transakcji bezpośrednio z przedsiębiorcami. Obecność w Stanach Zjednoczonych nie spowoduje żadnych korzyści dla Państwa firmy.

7. Czy Sekretariat ONZ posiada szczegółowy profil dla przedsiębiorców z którym prowadzi interesy?

Nie. Sekretariat ONZ prowadzi interesy z przedsiębiorcami z całego świata kierując się m.in. zasadą „najlepszej jakości do ceny”. Niemniej jednak, ONZ reprezentuje 193 Państwa Członkowskie, co prowadzi do dywersyfikacji bazy przedsiębiorców w kontaktach biznesowych. Dlatego też ONZ stale poszukuje sposobów na to, by przyciągnąć dostawców z krajów i regionów, które były dotychczas słabo reprezentowane. Aktywnie zwiększa swoje źródła dostaw towarów i usług od dostawców w krajach skategoryzowanych jako rozwijające się lub posiadające gospodarkę w okresie transformacji.

Odnośniki do oficjalnych poradników i przewodników po zamówieniach ONZ
(język angielski)

 1. http://www.un.org/depts/ptd/register – szczegółowe kryteria dla każdego z poziomów rejestracji;
 2. http://www.un.org/depts/ptd/pdf/prerequisite_for_eligibility.pdf – dokument określający wstępne warunki kwalifikowalności rejestracji;
 3. http://www.un.org/depts/ptd/pdf/UNGM_Guide_Dec2013.pdf – przewodnik rejestracyjny on – line krok po kroku;
 4. https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/gbg_master.pdf – kompleksowy przewodnik dla dostawców po systemie zamówień ONZ;
 5. http://www.un.org/depts/ptd/pdf/pm.pdf – vademecum dla dostawców, którzy chcą dostarczać towary i usługi dla UNPD;
 6. https://www.ungm.org/Areas/Public/Downloads/2012_Annual_Statistical_Report_procurement.pdf – roczny raport statystyczny ze zrealizowanych zamówień;
 7. https://www.ungm.org/Public/CodeOfConduct – Kodeks Postępowania.

Kontakt

UNPD na swojej stronie internetowej zachęca firmy do kontaktu z urzędnikami odpowiedzialnymi za działania w zakresie zamówień dla różnych rodzajów towarów i usług: http://www.un.org/depts/ptd/contact_pd.htm

Seminaria Biznesowe

Mimo, że ONZ nie prowadzi specjalnych spotkań ani wizytacji u przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w przetargach o zamówienia ONZ, to UNPD prowadzi w ciągu roku szereg tzw. Seminariów Biznesowych.

Ich głównym celem jest informowanie wszystkich potencjalnych dostawców na temat procesów związanych z realizacją zamówień, ewaluację kryteriów oraz procedur rejestracyjnych dla dostawców. Lista potwierdzonych i planowanych spotkań znajduje się na stronie UNPD: https://www.ungm.org/Public/Notice

Ogłoszenia przetargowe

Aktualna lista ogłoszeń przetargowych na zamówienia ONZ znajdują się na portalu UN Global Market w zakładce “Business Opportunities”: https://www.ungm.org/Public/Notice