Włącz się do kampanii “Pierwsza Doba bez Smogu”, czytaj więcej…


NOWY RAPORT ZRÓWNOWAŻONE MIASTA JUŻ DOSTĘPNY!!! Pobierz


O programie

Miasta to centra innowacji i rozwoju, w ramach których kumuluje się kapitał ludzki i społeczny. To również centra pomysłów, handlu, kultury, nauki, produktywności, rozwoju społecznego. Dzięki swym zaletom miasta umożliwiły ludziom postęp społeczny i gospodarczy.

Istnieje jednak wiele wyzwań, którym musimy sprostać, by miasta wciąż tworzyły miejsca pracy i budowały dobrobyt, a przy tym nie nadwerężały dostępnych gruntów i zasobów. Do powszechnych miejskich wyzwań należą przeludnienie, brak środków by zapewnić podstawowe usługi, niedobór mieszkań oraz pogarszająca się infrastruktura.

Wyzwania, przed którymi stoją miasta, mogą zostać przezwyciężone w sposób, który pozwoliłby im na dalszy rozkwit z jednoczesną poprawą w gospodarowaniu zasobami, redukcji zanieczyszczeń i biedy.

Przyszłość, której pragniemy, to miasta oferujące możliwości dla każdego, z dostępem do podstawowych usług, energii, zasobów mieszkalnych i transportu.

3

Program „Zrównoważone miasta” powstał jako odpowiedź Global Compact Poland na przyjęte we wrześniu ubiegłego roku Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które stały się nową mapą rozwojową dla świata. Stanowi realizację głównie Celu 11 – Zrównoważone miasta, lecz podejmowane działania bezpośrednio wiążą się także z innymi celami, przede wszystkim: 3 – życie w zdrowiu, 7 – czysta energia, 9 – innowacje i infrastruktura, 13 – ochrona przyrody. Zakładają one działania w obszarze zrównoważonego rozwoju miast, wzrostu gospodarczego oraz ochrony środowiska, jakie należy podjąć, aby do roku 2030 cele zostały osiągnięte.

 

Dla czego miasta są tak ważne w zrównoważonym rozwoju i dla czego zdecydowaliśmy się zając właśnie tym tematem?

 • Połowa światowej populacji – 3,5 miliarda ludzi – 2żyje dziś w miastach;
 • Do 2030, prawie 60% światowej populacji będzie żyła w granicach obszarów miejskich;
 • 95% ekspansji miejskiej w kolejnych dekadach będzie miała miejsce w krajach rozwijających się;
 • 828 milionów ludzi żyje dziś w slumsach, a liczba ta nie przestaje rosnąć;
 • Miasta świata zajmują jedynie 3% powierzchni Ziemi, a odpowiadają za 60-80% zużycia energii i 75% emisji związków węgla;
 • Szybko postępujące procesy urbanizacyjne wywierają nadmierny nacisk na zasoby słodkiej wody, systemy kanalizacyjne, warunki bytowania i publiczną opiekę zdrowotną.

 ROK 2016

4

Pierwszy rok trwania Programu poświęciliśmy analizie jakości powietrza w Polsce, jako, że temat ten staje się coraz bardziej naglący. Jakość powietrza ma znaczący wpływ na pogorszenie zdrowia ludzi.

Stanowi on wypełnienie celu szczegółowego 11.6: „Do 2030 r. obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnym i innymi zanieczyszczeniami.”

W Polsce z tego powodu corocznie umiera ok. 44 000 osób (dane Komisji Europejskiej), w całej Europie aż 80 % osób żyjących w miastach jest narażona na wysokie stężenia pyłu zawieszonego
przekraczające znacznie normy WHO.

W raporcie pragniemy zaprezentować analizę jakości powietrza w Polsce na tle reszty Europy, główne przyczyny zanieczyszczeń oraz ich wpływ na zdrowie. Przedstawimy również stanowiska samorządów oraz działania jak i technologie, których wprowadzenie może pomóc w poprawie obecnej sytuacji.
Prezentowany raport stanie się punktem wyjścia do podjęcia dialogu z rządem, samorządami, administracją publiczną, akademikami oraz biznesem, aby poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń
połączyć siły w walce z niską emisją.

Zła jakość powietrza wpływa na zdrowie ludzi oraz stan środowiska, dlatego naglące jest wypracowanie i wdrożenie systemów naprawczych już dziś.

GŁÓWNE CELE PROGRAMU

5

 1. Poprawa jakości powietrza

W ramach programu przedstawimy diagnozę problemu zanieczyszczenia powietrza obejmującą źródła złej jakości powietrza w Polsce:

 • ogrzewanie budynków
 • transport
 • przemysł i energetykę

Opracujemy rekomendacje dla koniecznych działań na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

Pod auspicjami Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce funkcjonować będzie Koalicja na rzecz czystego powietrza skupiająca przedstawicieli rządu, władz samorządowych, biznesu oraz organizacji społecznych.

Jedynie szerokie porozumienie i współdziałanie wszystkich stron daje realną szansę na poprawę jakości powietrza w Polsce. Pragniemy, aby koalicja stała się platformą wypracowania konstruktywnych rozwiązań dla czystego powietrza – rozwiązań, których potrzebujemy jak najszybciej.

 1. Zrównoważony rozwój polskich miast

W ramach 11 Celu Zrównoważonego Rozwoju – „Zrównoważone miasta i społeczności” ocenimy poziom, na jakim znajdują się polskie miasta w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, w oparciu o kryteria SDG11, przede wszystkim:

sdg11

 • ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko mieszkańców miast, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza;
 • zapewnienie dostępu do bezpiecznych, niedrogich, łatwo dostępnych oraz zrównoważonych systemów transportowych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • zapewnienie powszechnego dostępu do bezpiecznych, integracyjnych i ogólnodostępnych zielonych przestrzeni publicznych.

 

Do najważniejszych obszarów problemowych należą:

 • problem niskich emisji i zanieczyszczenia powietrza;
 • wpływ negatywnych skutków transportu jak zanieczyszczenia powietrza oraz hałas na jakość życia w mieście;
 • innowacyjne technologie i rozwiązania takie jak m.in.: pojazdy bez emisyjne, technologie fotowoltaiczne, intermodalne planowanie trasy, systemy usprawniające drożność komunikacyjną miast;
 • wprowadzenie ulg podatkowych oraz innych udogodnień dla osób korzystających z rozwiązań przyjaznych środowisku;
 • alternatywne źródła energii;
 • energooszczędność budynków;
 • odpowiednio wysoki procent terenów zielonych w centrach miast i na ich obrzeżach.

DZIAŁANIA W PROGRAMIE

 •  Przeprowadzenie diagnozy jakości powietrza w Polsce oraz przedstawienie szczegółowych rekomendacji działań jakie należy podjąć;
 • Stworzenie Koalicji na rzecz czystego powietrza;
 • Przeprowadzenie debat oraz konferencji tematycznych;
 • Opublikowanie wyników, analiz statystycznych oraz podjętych działań w corocznym raporcie;
 • Publikacja cyklu artykułów w mediach oraz w ramach kampanii „Oddychać po ludzku”;
 • Prezentacja najlepszych rozwiązań zagranicznych, które udowadniają, że zmiana jest możliwa zarówno w aspekcie modernizacji infrastruktury oraz korzystnych dla zapewnienia jakości życia mieszkańców Polski przepisów.

 RAPORT “ZRÓWNOWAŻONE MIASTA – ŻYCIE W ZDROWEJ ATMOSFERZE” 2016

Raport “Zrównoważone miasta – życie w zdrowej atmosferze” już dostępny ! Zapraszamy do zapoznania się z całością.

raportstrefawiedzyRada Naukowa Raportu:
 • Halina Brdulak, Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Prof. Michał Krzyżanowski, King’s College London
 • Prof. Dr Franciszek Kubiczek, Przewodniczący Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów
 • Prof. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska
 • Prof. Dr Hab. Inż. Józef Pacyna, Norweski Instytut Badań Atmosfery
 • Tomasz Panek, Szkoła Główna Handlowa