Liderzy opinii Global Compact Network Poland to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach: eksperci rządowi, wykładowcy i ludzie nauki oraz praktycy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem.
Dr Jerzy Kwieciński

Dr Jerzy Kwieciński

Minister Finansów Inwestycji i Rozwoju

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1991 r. obronił pracę doktorską. Ponadto ukończył Podyplomowe Studium dla Menedżerów w Szkole Głównej Handlowej oraz studia MBA prowadzone w Centrum Kształcenia Menedżerów. Posiada dogłębną wiedzę teoretyczną i praktyczne wieloletnie doświadczenie na temat funkcjonowania Unii Europejskiej i funduszy unijnych, zarówno z poziomu instytucji unijnych, polskiej administracji publicznej, jak i sektora prywatnego i pozarządowego. Od 15 maja 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. Od grudnia 2005 roku do lutego 2008 roku pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności oraz za przygotowanie najważniejszych dokumentów strategicznych, w tym Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych, w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Był odpowiedzialny za prowadzenie współpracy międzynarodowej, w tym z Komisją Europejską i innymi organami Unii Europejskiej, Bankiem Światowym, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Grupą Wyszehradzką, programami ESPON i CEMAT, a także za współpracę bilateralną m.in. z Wielką Brytanią, Włochami, Francją, Niemcami i Hiszpanią. Przewodniczył licznym komitetom monitorującym. Nadzorował funkcjonowanie Komitetu Koordynującego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 i Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015. Nadzorował funkcjonowanie zasad udzielania pomocy publicznej w sektorowych programach operacyjnych. Koordynował przygotowywanie diagnoz i prognoz społeczno-gospodarczych. W latach 2015-2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.


* funkcja zawieszona na czas pełnienia funkcji publicznej