Implementacja SDG – PCC EXOL S.A. – NA DRODZE ZRÓWOWAŻONEGO ROZWOJU

Implementacja SDG – PCC EXOL S.A. – NA DRODZE ZRÓWOWAŻONEGO ROZWOJU

“W dobie nasilonej konkurencji na rynku surfaktantów, myślenie i działanie zorientowane na odpowiedzialny biznes to dziś konieczność . Chcemy inwestować, rozwijać, tworzyć w sposób etyczny zrównoważony. Dążąc do osiągnięcia harmonii w zakresie realizacji celów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, nawiązujemy otwarty dialog z interesariuszami. Identyfikujemy ich potrzeby nie tylko w kontekście ekonomicznym. Takie działanie jest bowiem czynnikiem długookresowego sukcesu. Kreuje nasz wizerunek przyczyniając się nie tylko do zwiększenia potencjału zysków, ale promuje wartości dotyczące symbiozy ze środowiskiem naturalnym i odpowiedzialności wobec społeczności w których działamy. Od roku 2012, PCC EXOL S.A. identyfikuje i monitoruje szeroki zakres aspektów środowiskowych, takich jak np. wytwarzanie ścieków, odpadów, emisje gazów cieplarnianych do atmosfery, uwolnienia do gruntów, zużycie zasobów naturalnych oraz ryzyka związane z awariami instalacji. Obecnie szczególnej uwadze podlegają emisje gazów cieplarnianych.”

(artykuł pochodzi z publikacji Yearbook 2018/19)