Overview of the COP and EU Directive on Non-Financial Reporting

Overview of the COP and EU Directive on Non-Financial Reporting

UN Global Compact przygotowało specjalną infografikę wyjaśniającą skutki Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (EUROPEAN UNION DIRECTIVE 2014/95/EU ON NON-FINANCIAL DISCLOSURE), którą państwa członkowskie są zobowiązane transponować do końca 2016 r., dla biznesowych członków Global Compact.