Standard Programu Etycznego

Standard Programu Etycznego

Samoregulacja biznesowa w ramach II filaru Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka