Zaangażowanie Komisji Europejskiej w zwalczanie nierówności kobiet i mężczyzn

Zaangażowanie Komisji Europejskiej w zwalczanie nierówności kobiet i mężczyzn

Zaangażowanie Komisji Europejskiej w zwalczanie nierówności kobiet i mężczyzn

na przykładzie działań zmierzających do zrównania wynagrodzeń

Równość kobiet i mężczyzn stanowi podstawową wartość UE, cel UE oraz czynnik wzrostu gospodarczego. We wszystkich swoich działaniach Komisja Europejska zmierza do wspierania równości
mężczyzn i kobiet.
Jednym z pięciu kluczowych obszarów działania na rzecz równouprawnienia płci jest zmniejszanie zróżnicowania wynagrodzenia, zarobków i emerytur ze względu na płeć. Obecnie średnia godzinowa stawka dla kobiet w Europie jest o 16,7% niższa niż dla mężczyzn, tym samym w praktyce kobiety pracują za darmo przez 16% roku. Z badania wykonanego na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że średnia różnica całkowitych zarobków według płci w UE wynosi 39,8%.7 Komisja Europejska w dokumencie „Strategiczne zaangażowanie na rzecz równouprawnienia płci na lata 2016-2019”8 wspomina, że zmniejszanie zróżnicowania wynagrodzenia, zarobków i emerytur ze względu na płeć wymaga w szczególności znacznego zmniejszenia nierówności w sektorach gospodarczych oraz w zawodach, zwiększenia ogólnej liczby płatnych godzin pracy kobiet, zwiększenia świadomości i skutecznego wdrażania przepisów dotyczących równości wynagrodzeń. Wymaga to również strategii politycznych i środków na rzecz osób narażonych na występowanie określonych barier dla wejścia na rynek pracy, takich jak migrantek i osób samotnie wychowujących dzieci.

Szereg unijnych programów finansowania na lata 2014–2020 umożliwia propagowanie równouprawnienia płci oraz uwzględniania aspektu płci. Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, stanowią główne dźwignie finansowe służące do propagowania równości kobiet i mężczyzn. Na podstawie programów operacyjnych uzgodnionych między państwami członkowskimi
a Komisją szacuje się, że w latach 2014–2020 około 5,85 mld EUR zostanie przeznaczonych na promowanie równouprawnienia płci. Oprócz tego wymienić można przykłady takie jak 154 mln EUR z programu „Prawa, równość i obywatelstwo” i 70 mln EUR z Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju.

Do podstawowych działań Komisji Europejskiej w tym zakresie można zaliczyć:

1. Dalsze usprawnianie wdrażania i egzekwowania zasady równości wynagrodzeń poprzez przeprowadzenie oceny dyrektywy 2006/54/ WE9 oraz rozważenie m.in.:

– zwiększenia przejrzystości płac na podstawie planowanego sprawozdania, w sprawie działań podjętych przez państwa członkowskie w celu wdrożenia zalecenia Komisji Europejskiej
– sankcji służących zwiększeniu odstraszającego efektu zakazu dyskryminacji płacowej
– skutecznego i efektywnego funkcjonowania organów ds. równości w celu ułatwienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla ofiar dyskryminacji

2. Dalsze wsparcie wysiłków państw członkowskich zmierzających do zapewnienia równości płac oraz zwalczenia przyczyn zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć; zastosowanie rekomendacji w ramach ustanowionego przez Komisję Europejską europejskiego semestru.

3. Współpraca z organami ds. równości i wspieranie przedsiębiorstw w ich wysiłkach na rzecz zapewnienia równego wynagrodzenia poprzez upraszczanie platform Kart różnorodności.

4. Dalsze promowanie, zainaugurowanego przez Komisję Europejską, Europejskiego Dnia Równej Płacy poprzez działalność informacyjną prowadzoną w całej Unii;

5. Wprowadzanie dalszych środków na rzecz poprawy równowagi płci w sektorach gospodarki i zawodach; korzystanie z możliwości oferowanych przez wielką koalicję na rzecz cyfrowych miejsc pracy.

6. Promowanie równouprawnienia płci na wszystkich poziomach kształcenia, zgodnie z priorytetami określonymi w ramach programu „Kształcenia i szkolenia 2020” (2016–2019).

Opisane powyżej działania, wpisują się w realizację, zapisanej w artykule 2. Traktatu Amsterdamskiego, strategii Gender Mainstreaming.

Tekst Natalii Szczuckiej, Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce ukazał się w Raporcie Global Compact Poland “Biznes i Prawa Człowieka”.