UN GLOBAL COMPACT

W przemówieniu wygłoszonym na Światowym Forum Ekonomicznym 31 stycznia 1999 r. Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan wezwał liderów biznesu do przyłączenia się do międzynarodowej inicjatywy - UN Global Compact - która połączyłaby firmy z agencjami ONZ, międzynarodowymi organizacjami pracy i społeczeństwem obywatelskim, aby wspierać uniwersalne cele środowiskowe i społeczne. Obecnie ponad 24 000 przedsiębiorstw z całego świata, w tym również międzynarodowych organizacji pracowniczych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, jest zaangażowanych w inicjatywę ONZ Global Compact, pracując nad globalnym wdrażaniem Dziesięciu Zasad, z obszaru praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją.

Dzięki sile wspólnego działania, UN Global Compact ma możliwość szerokiego promowania odpowiedzialnego obywatelstwa korporacyjnego, tak aby biznes mógł być częścią rozwiązania wyzwań globalizacji. W ten sposób sektor prywatny - we współpracy z innymi podmiotami społecznymi - może pomóc w realizacji wizji Sekretarza Generalnego: bardziej zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki światowej.

Sformalizowana struktura UN Global Compact powstała we współpracy ze wszystkimi interesariuszami i została przyjęta przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana 12 sierpnia 2005 roku. Powstała struktura rozkłada funkcje zarządcze pomiędzy kilka podmiotów stworzonych tak, by angażować interesariuszy z różnych instytucji na poziomie globalnym i lokalnym.


Na poziomie krajowym, zarządzanie Inicjatywą jest prowadzone poprzez Sieci Krajowe (Local Networks). Ich członkami są krajowi członkowie UN Global Compact wywodzący się z instytucji publicznych, prywatnych i akademickich skupionych wokół działań na rzecz celów ogólnych ONZ i zasad UN Global Compact dostosowanych do wyzwań lokalnych.

UN GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND

Powstała w lipcu 2001 UN Global Compact Network Poland jest siecią krajową z niezależnym sekretariatem prowadzonym oraz zarządzanym przez Fundację Global Compact Poland. Stanowi biuro projektowe oraz lokalny punkt kontaktowy i informacyjny dla polskich członków oraz sygnatariuszy UN Global Compact.

Identyfikujemy wyzwania i możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zapewniamy naszym członkom wsparcie merytoryczne, udział w programach i projektach, jednocześnie szeroko promując działania na rzecz realizacji celów ONZ.

Dodatkowo UN GCNP wspiera merytorycznie polskich członków UN Global Compact w wypełnianiu rocznego obowiązku raportowania niefinansowego, z podejmowanych przez firmę działań i osiągniętych rezultatów.

Wszystkie inicjatywy UN Global Compact Network Poland są podejmowane we współpracy ze światem biznesu, administracją rządową, ekspertami oraz społeczeństwem obywatelskim.

Naszym członkom oferujemy dodatkową możliwość włączenia się jako Partner w działania polskich programów parasolowych: Climate Positive, Business & Human Rights oraz Governance Compass.

STRUKTURY FORMALNE UN GLOBAL COMPACT

Sformalizowana struktura UN Global Compact powstała we współpracy ze wszystkimi interesariuszami i została przyjęta przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana 12 sierpnia 2005 roku. Proces konsultacji poprzedzony był roczną praca wewnątrz organizacji, prowadzoną przez Georga Kell, Dyrektora Generalnego UN Global Compact i Profesora Johna Ruggie, pełniącego wtedy funkcję Specjalnego Doradcy Sekretarza Generalnego ONZ. Debata dotyczyła analizy efektywności struktur zarządzania organizacjami sieciowymi, w szczególności instytucjami międzynarodowymi zarządzającymi ‘know-how’ i tworzącymi praktyczne ramy pracy agend rządowych, biznesu i ekspertów.

Powstała struktura rozkłada funkcje zarządcze pomiędzy kilka podmiotów stworzonych tak by angażować interesariuszy z różnych instytucji na poziomie globalnym i lokalnym. W 2005 roku doprecyzowano instytucjonalne ramy współpracy z rządami krajów poprzez stworzenie UN Global Compact Government Group, a także Local Networks Advisory Group (LNAG) jako pomocniczej dla relacji pomiędzy sieciami krajowymi Global Compact na całym świecie (obecnie 82 sieci formalne – Established Networks, jednocześnie prowadząc działania w 102 krajach z ponad 22000 podmiotów zarejestrowanych jako członkowie UNGC).