Struktury formalne UN Global Compact:

Sformalizowana struktura UN Global Compact powstała we współpracy ze wszystkimi interesariuszami i została przyjęta przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana 12 sierpnia 2005 roku. Proces konsultacji poprzedzony był roczną praca wewnątrz organizacji, prowadzoną przez Georga Kell, Dyrektora Generalnego UN Global Compact i Profesora Johna Ruggie, pełniącego wtedy funkcję Specjalnego Doradcy Sekretarza Generalnego ONZ. Debata dotyczyła analizy efektywności struktur zarządzania organizacjami sieciowymi, w szczególności instytucjami międzynarodowymi zarządzającymi ‘know-how’ i tworzącymi praktyczne ramy pracy agend rządowych, biznesu i ekspertów. Powstała struktura rozkłada funkcje zarządcze pomiędzy kilka podmiotów stworzonych tak by angażować interesariuszy z różnych instytucji na poziomie globalnym i lokalnym. W 2005 roku doprecyzowano instytucjonalne ramy współpracy z rządami krajów poprzez stworzenie UN Global Compact Government Group, a także Local Networks Advisory Group (LNAG) jako pomocniczej dla relacji pomiędzy sieciami krajowymi Global Compact na całym świecie (obecnie 82 sieci formalne – Established Networks, jednocześnie prowadząc działania w 102 krajach z ponad 22000 podmiotów zarejestrowanych jako członkowie UNGC).

Zgromadzenie Ogólne

Mandat nadany UN Global Compact poprzez Zgromadzenie Ogólne (A/RES/70/224) zawiera się w celu “promowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych i wartości ONZ pośród społeczności biznesowej i całego systemu ONZ.” Szczególna rola UN Global Compact, wyzwania oraz zadania stojące przed Krajowymi Sieciami Global Compact przedstawione są np. w następujących Rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego:

A/RES/70/224 – Budowanie partnerstwa globalnego: zaawansowany model współpracy ONZ i wszystkich interesariuszy oparta na wspólnych wartościach (22 grudnia 2015).

A/RES/68/234 – Budowanie partnerstwa globalnego: zaawansowany model współpracy ONZ i wszystkich interesariuszy (20 grudnia 2013).

A/RES/66/223 – Budowanie partnerstwa globalnego (28 marca 2012).

A/RES/64/223 – Budowanie partnerstwa globalnego (25 marca 2010).

A/RES/60/215 – Budowanie partnerstwa globalnego (29 marca 2006).

A/RES/60/207 – Zapobieganie i zwalczanie praktyk korupcyjnych i transferowania dochodów pochodzących z przestępczej działalności, zgodne z Konwencją ONZ dot. Przeciwdziałaniu Korupcji (16 marca 2006).

A/RES/60/1 – Wnioski ze światowego szczytu 2005 (24 października 2005).

A/RES/62/211 – Budowanie partnerstwa globalnego (11 marca 2008).

A/RES/59/288 – Reforma systemu zakupowego (29 kwietnia 2005).

A/RES/58/129 – Budowanie partnerstwa globalnego (19 lutego 2004).

A/RES/56/76 – Budowanie partnerstwa globalnego (24 stycznia 2002).

Kierowanie całą strukturą UN Global Compact odbywa się poprzez następujące ograny decyzyjne:

Rada UN Global Compact

682528GlobalCompact-400×267
Rada (UN Global Compact Board) zwoływana jest przez Sekretarza Generalnego ONZ. Rada Wysokiego Szczebla, z szerokim zaangażowaniem wszystkich interesariuszy, obraduje co 6 -9 miesięcy. Ustanawia m. in. warunki uczestnictwa partnerów w UNGC oraz przyczyny wykluczania z niej członków, jak również decyduje o stosowaniu narzędzi dyscyplinujących wewnątrz struktury.

W kwestiach współpracy na linii ONZ i biznes ma zadanie opiniowania i doradzania Sekretarzowi Generalnemu ONZ oraz Biuru UN Global Compact. Dyrektor Generalny UN Global Compact, Przewodniczący Fundacji Global Compact, oraz przewodniczący LNAG są członkami Rady ex-officio. Członkowie Rady powołani w ramach swoich instytucji macierzystych muszą zachować znaczące zaangażowanie w działania Global Compact w krajach swojego pochodzenia. Członkowie Rady przewodniczą jednocześnie wielu grupom roboczym i programom. Żadna decyzja znacząca dla UN Global Compact nie może być podjęta bez konsultacji i zgody Rady, Sieci Krajowych oraz Leaders Summit.

Sieci Lokalne Global Compact, Global Compact Poland Representative & Focal Point

Na poziomie krajowym, zarządzanie Inicjatywą jest prowadzone poprzez Sieci Krajowe (Local Networks). Ich członkami są krajowi członkowie UN Global Compact wywodzący się z instytucji publicznych, prywatnych i akademickich skupionych wokół działań na rzecz celów ogólnych ONZ i zasad Global Compact dostosowanych do wyzwań lokalnych. Relacja pomiędzy Centralą UN Global Compact oraz Siecią Krajową (w przypadku Polski – Global Compact Poland ) są uregulowane poprzez Memorandum of Understanding. Krajowy Reprezentant Global Compact w Polsce jest jednocześnie Dyrektorem Generalnym Fundacji Global Compact Poland. Informacje na temat polskich członków UN Global Compact, autoryzowanych reprezentantów Global Compact w Polsce, Fundacji Global Compact Poland stanowiącej sekretariat dla polskich członków UN Global Compact oraz więcej informacji nt. działalności krajowej wraz z zarządzającymi Siecią Krajową w Polsce przedstawicielami Centrali UN Global Compact można znaleźć na stronach UN Global Compact: https://www.unglobalcompact.org/engage-locally/europe/poland.

Centrala UN Global Compact

Centralne Biuro Global Compact w Nowym Jorku, składające się z Biura UN Global Compact oraz Fundacji Global Compact, jest odpowiedzialne za prowadzenie bieżącej działalności zarządczej w ramach całej Inicjatywy. Centralne Biuro Global Compact stanowi zaplecze organizacyjne dla Rady Global Compact oraz LNAG. Biuro Global Compact współpracuje bezpośrednio z Fundacją Global Compact (Foundation for the Global Compact), organizacją non-profit utworzoną w 2006 dla wspierania Biura oraz Inicjatywy Global Compact. Dyrektor Generalny Biura Global Compact raportuje bezpośrednio do Sekretarza Generalnego ONZ i jest odpowiedzialny za przygotowanie regularnych raportów na temat współpracy ONZ z sektorem prywatnym w ramach Agendy Towards Global Partnerships. Jak wspomniano, Dyrektor Generalny Global Compact jest jednocześnie członkiem ex-officio Rady Global Compact, podobnie jak Prezes Fundacji Global Compact, który jest jednocześnie wiceprzewodniczącym Rady.

Rada Rządowa Global Compact

Rządy krajów zaangażowanych we współpracę w ramach Inicjatywy Global Compact kontrybuują na rzecz realizowanych programów poprzez specjalny Fundusz (Global Compact Trust Fund), spotykając się na regularne posiedzenia Rady Rządowej Global Compact podejmując decyzje programowe i budżetowe wraz z reprezentantami Centrali Global Compact. Przedstawiciele rządów wspierający UN Global Compact pracują także poprzez organizowane co kwartał spotkania reprezentantów poszczególnych Stałych Przedstawicielstw (Misji) poszczególnych krajów przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, aby otrzymać bieżące informacje o prowadzonych działaniach i skonsultować przygotowywane programy (Government Terms of References)

Strategia UN Global Compact

Cele ogólne i szczegółowe Global Compact opisane są w dokumencie UN GLOBAL COMPACT STRATEGY i zawierają podsumowanie dotyczące dynamicznego rozwoju Inicjatywy do chwili obecnej oraz jej transformacji w samodzielną organizację zdolną najefektywniej pracować nad nową Agendą Rozwojową, ze szczególnym naciskiem na unikalną kompetencję UN Global Compact we wspieraniu sektora prywatnego w dostosowywaniu do wartości i agendy ONZ strategii i narzędzi biznesowych.
Strategia na lata 2021-2023 została przygotowana z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy. Strategia UN Global Compact na lata 2021-2023.

Struktura UNGC