Struktury formalne UN Global Compact:

Sformalizowana struktura UN Global Compact powstała we współpracy ze wszystkimi interesariuszami i została przyjęta przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana 12 sierpnia 2005 roku. Proces konsultacji poprzedzony był roczną praca wewnątrz organizacji, prowadzoną przez Georga Kell, Dyrektora Generalnego UN Global Compact i Profesora Johna Ruggie, pełniącego wtedy funkcję Specjalnego Doradcy Sekretarza Generalnego ONZ. Debata dotyczyła analizy efektywności struktur zarządzania organizacjami sieciowymi, w szczególności instytucjami międzynarodowymi zarządzającymi ‘know-how’ i tworzącymi praktyczne ramy pracy agend rządowych, biznesu i ekspertów. Powstała struktura rozkłada funkcje zarządcze pomiędzy kilka podmiotów stworzonych tak by angażować interesariuszy z różnych instytucji na poziomie globalnym i lokalnym. W 2005 roku doprecyzowano instytucjonalne ramy współpracy z rządami krajów poprzez stworzenie UN Global Compact Government Group, a także Local Networks Advisory Group (LNAG) jako pomocniczej dla relacji pomiędzy sieciami krajowymi Global Compact na całym świecie (obecnie 82 sieci formalne – Established Networks, jednocześnie prowadząc działania w 102 krajach z ponad 12000 podmiotów zarejestrowanych jako członkowie UNGC).

Zgromadzenie Ogólne

Mandat nadany UN Global Compact poprzez Zgromadzenie Ogólne (A/RES/70/224) zawiera się w celu “promowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych i wartości ONZ pośród społeczności biznesowej i całego systemu ONZ.” Szczególna rola UN Global Compact, wyzwania oraz zadania stojące przed Krajowymi Sieciami Global Compact przedstawione są np. w następujących Rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego:

A/RES/70/224 – Budowanie partnerstwa globalnego: zaawansowany model współpracy ONZ i wszystkich interesariuszy oparta na wspólnych wartościach (22 grudnia 2015).

A/RES/68/234 – Budowanie partnerstwa globalnego: zaawansowany model współpracy ONZ i wszystkich interesariuszy (20 grudnia 2013).

A/RES/66/223 – Budowanie partnerstwa globalnego (28 marca 2012).

A/RES/64/223 – Budowanie partnerstwa globalnego (25 marca 2010).

A/RES/60/215 – Budowanie partnerstwa globalnego (29 marca 2006).

A/RES/60/207 – Zapobieganie i zwalczanie praktyk korupcyjnych i transferowania dochodów pochodzących z przestępczej działalności, zgodne z Konwencją ONZ dot. Przeciwdziałaniu Korupcji (16 marca 2006).

A/RES/60/1 – Wnioski ze światowego szczytu 2005 (24 października 2005).

A/RES/62/211 – Budowanie partnerstwa globalnego (11 marca 2008).

A/RES/59/288 – Reforma systemu zakupowego (29 kwietnia 2005).

A/RES/58/129 – Budowanie partnerstwa globalnego (19 lutego 2004).

A/RES/56/76 – Budowanie partnerstwa globalnego (24 stycznia 2002).

Kierowanie całą strukturą UN Global Compact odbywa się poprzez następujące ograny decyzyjne:

Leaders Summit

UN Global Compact Leaders Summit jest globalnym zgromadzeniem organizowanym raz na 3 lata.
Każdy szczyt jest okazją do spotkań przywódców państw, liderów biznesu i przedstawicieli ONZ. Prowadzone na wysokim szczeblu rozmowy mają na celu rozwiązać problemy, wskazać rozwiązania w kierunku globalnej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Szczyt klimatyczny gromadzi przedstawicieli z całego świata, aby wspólnie dyskutować nad potrzebnymi dla ludzi, biznesu, świata potrzebami zmian, aby budować bezpieczną przyszłość.

Rada UN Global Compact

682528GlobalCompact-400×267
Rada (UN Global Compact Board) zwoływana jest przez Sekretarza Generalnego ONZ. Rada Wysokiego Szczebla, z szerokim zaangażowaniem wszystkich interesariuszy, obraduje co 6 -9 miesięcy. Ustanawia m. in. warunki uczestnictwa partnerów w UNGC oraz przyczyny wykluczania z niej członków, jak również decyduje o stosowaniu narzędzi dyscyplinujących wewnątrz struktury.

W kwestiach współpracy na linii ONZ i biznes ma zadanie opiniowania i doradzania Sekretarzowi Generalnemu ONZ oraz Biuru UN Global Compact. Dyrektor Generalny UN Global Compact, Przewodniczący Fundacji Global Compact, oraz przewodniczący LNAG są członkami Rady ex-officio. Członkowie Rady powołani w ramach swoich instytucji macierzystych muszą zachować znaczące zaangażowanie w działania Global Compact w krajach swojego pochodzenia. Członkowie Rady przewodniczą jednocześnie wielu grupom roboczym i programom. Żadna decyzja znacząca dla UN Global Compact nie może być podjęta bez konsultacji i zgody Rady, Sieci Krajowych oraz Leaders Summit.

Forum Sieci Krajowych (Annual Local Networks Forum)

Forum (Annual Local Networks Forum) podczas którego ponad 80 przedstawicieli formalnych Sieci Krajowych Global Compact (Global Compact Local Networks) obraduje i podejmuje decyzje dotyczące zarządzania strukturami Global Compact. Forum organizowane jest raz w roku, a pomiędzy kolejnymi edycjami przeprowadzane są spotkania regionalne sieci oraz spotkania w ramach Grupy Doradczej Sieci Krajowych (Local Networks Advisory Group – LNAG). Ich celem jest zapewnienie stałej i efektywnej wymiany informacji i zaawansowanej współpracy pomiędzy centralą UN Global Compact a Przedstawicielami Krajowymi (Global Compact Local Network Representative i Focal Point). Jak opisano powyżej, przedstawiciel LNAG jest jednocześnie członkiem ex-officio Rady Global Compact Board.
UN-Global-Compact-Leaders-Summit-400×267

Sieci Lokalne Global Compact, Global Compact Poland Representative & Focal Point

Na poziomie krajowym, zarządzanie Inicjatywą jest prowadzone poprzez Sieci Krajowe (Local Networks). Ich członkami są krajowi członkowie UN Global Compact wywodzący się z instytucji publicznych, prywatnych i akademickich skupionych wokół działań na rzecz celów ogólnych ONZ i zasad Global Compact dostosowanych do wyzwań lokalnych. Relacja pomiędzy Centralą UN Global Compact oraz Siecią Krajową (w przypadku Polski – Global Compact Poland ) są uregulowane poprzez Memorandum of Understanding. Krajowy Reprezentant Global Compact w Polsce jest jednocześnie Dyrektorem Generalnym Fundacji Global Compact Poland. Informacje na temat polskich członków UN Global Compact, autoryzowanych reprezentantów Global Compact w Polsce, Fundacji Global Compact Poland stanowiącej sekretariat dla polskich członków UN Global Compact oraz więcej informacji nt. działalności krajowej wraz z zarządzającymi Siecią Krajową w Polsce przedstawicielami Centrali UN Global Compact można znaleźć na stronach UN Global Compact: https://www.unglobalcompact.org/engage-locally/europe/poland.

Centrala UN Global Compact

Centralne Biuro Global Compact w Nowym Jorku, składające się z Biura UN Global Compact oraz Fundacji Global Compact, jest odpowiedzialne za prowadzenie bieżącej działalności zarządczej w ramach całej Inicjatywy. Centralne Biuro Global Compact stanowi zaplecze organizacyjne dla Rady Global Compact oraz LNAG. Biuro Global Compact współpracuje bezpośrednio z Fundacją Global Compact (Foundation for the Global Compact), organizacją non-profit utworzoną w 2006 dla wspierania Biura oraz Inicjatywy Global Compact. Dyrektor Generalny Biura Global Compact raportuje bezpośrednio do Sekretarza Generalnego ONZ i jest odpowiedzialny za przygotowanie regularnych raportów na temat współpracy ONZ z sektorem prywatnym w ramach Agendy Towards Global Partnerships. Jak wspomniano, Dyrektor Generalny Global Compact jest jednocześnie członkiem ex-officio Rady Global Compact, podobnie jak Prezes Fundacji Global Compact, który jest jednocześnie wiceprzewodniczącym Rady.

Rada Rządowa Global Compact

Rządy krajów zaangażowanych we współpracę w ramach Inicjatywy Global Compact kontrybuują na rzecz realizowanych programów poprzez specjalny Fundusz (Global Compact Trust Fund), spotykając się na regularne posiedzenia Rady Rządowej Global Compact podejmując decyzje programowe i budżetowe wraz z reprezentantami Centrali Global Compact. Przedstawiciele rządów wspierający UN Global Compact pracują także poprzez organizowane co kwartał spotkania reprezentantów poszczególnych Stałych Przedstawicielstw (Misji) poszczególnych krajów przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, aby otrzymać bieżące informacje o prowadzonych działaniach i skonsultować przygotowywane programy (Government Terms of References)

Strategia UN Global Compact

Cele ogólne i szczegółowe Global Compact opisane są w dokumencie UN GLOBAL COMPACT STRATEGY i zawierają podsumowanie dotyczące dynamicznego rozwoju Inicjatywy do chwili obecnej oraz jej transformacji w samodzielną organizację zdolną najefektywniej pracować nad nową Agendą Rozwojową, ze szczególnym naciskiem na unikalną kompetencję UN Global Compact we wspieraniu sektora prywatnego w dostosowywaniu do wartości i agendy ONZ strategii i narzędzi biznesowych.
Strategia na lata 2021-2023 została przygotowana z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy. Strategia UN Global Compact na lata 2021-2023.

Struktura UNGC

Struktura UNGC