Kim jesteśmy?


UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana, prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy.

UNGC zrzesza obecnie ponad 24 000 członków z całego świata. Poprzez współpracę z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami i instytucjami prowadzi szereg ambitnych działań, stając się katalizatorem globalnych zmian.

Global Compact Network Poland stanowi sekretariat polskich członków UNGC oraz akcelerator programów i działań lokalnych.

„Od samego początku Organizacja Narodów Zjednoczonych wciela wizję międzynarodowej współpracy między rządami a narodami, w celu budowania bardziej pokojowego i dostatniego świata dla nas wszystkich“

António Guterres, United Nations Secretary-General


Jak działamy?

Misją United Nations Global Compact jest zmobilizowanie globalnego ruchu zrównoważonych firm i interesariuszy, do podjęcia działań na rzecz ludzi i środowiska, aby stworzyć świat, do którego wszyscy dążymy.


Aby tak się stało, UN Global Compact wspiera firmy w:

1

Prowadzeniu działalność w sposób odpowiedzialny, dostosowując strategie i działania do Dziesięciu Zasad UN Global Compact dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją.

2

Podejmowaniu strategicznych działań, aby osiągnąć szersze cele społeczne, takie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), z naciskiem na współpracę i innowacje.

Dostarczamy globalne wytyczne, najlepsze praktyki, zasoby i wydarzenia networkingowe, które zrewolucjonizowały sposób, w jaki firmy odpowiedzialnie prowadzą działalność i dotrzymują zobowiązań wobec społeczeństwa. Dzięki katalizowaniu działań, partnerstw i współpracy sprawiamy, że przekształcanie świata jest możliwe - i osiągalne - dla dużych i małych organizacji w dowolnym miejscu na świecie.

Struktura

W przemówieniu wygłoszonym na Światowym Forum Ekonomicznym 31 stycznia 1999 r. Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan wezwał liderów biznesu do przyłączenia się do międzynarodowej inicjatywy - UN Global Compact - która połączyłaby firmy z agencjami ONZ, międzynarodowymi organizacjami pracy i społeczeństwem obywatelskim, aby wspierać uniwersalne cele środowiskowe i społeczne. Obecnie ponad 10 000 firm z całego świata, jak również międzynarodowych organizacji pracowniczych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego jest zaangażowanych w inicjatywę ONZ Global Compact, pracując nad globalnym wdrażaniem Dziesięciu Zasad, z obszaru praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją.

Dzięki sile wspólnego działania, UN Global Compact ma możliwość szerokiego promowania odpowiedzialnego obywatelstwa korporacyjnego, tak aby biznes mógł być częścią rozwiązania wyzwań globalizacji. W ten sposób sektor prywatny - we współpracy z innymi podmiotami społecznymi - może pomóc w realizacji wizji Sekretarza Generalnego: bardziej zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki światowej.

Sformalizowana struktura UN Global Compact powstała we współpracy ze wszystkimi interesariuszami i została przyjęta przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana 12 sierpnia 2005 roku. Powstała struktura rozkłada funkcje zarządcze pomiędzy kilka podmiotów stworzonych tak, by angażować interesariuszy z różnych instytucji na poziomie globalnym i lokalnym.


Na poziomie krajowym, zarządzanie Inicjatywą jest prowadzone poprzez Sieci Krajowe (Local Networks). Ich członkami są krajowi członkowie UN Global Compact wywodzący się z instytucji publicznych, prywatnych i akademickich skupionych wokół działań na rzecz celów ogólnych ONZ i zasad UN Global Compact dostosowanych do wyzwań lokalnych.

UN Global Compact Polska

Powstała w lipcu 2001 Global Compact Polska jest siecią krajową z niezależnym sekretariatem prowadzonym oraz zarządzanym przez Fundację Global Compact Poland. Stanowi biuro projektowe oraz lokalny punkt kontaktowy i informacyjny dla polskich członków oraz sygnatariuszy UN Global Compact.

Identyfikujemy wyzwania i możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zapewniamy naszym członkom wsparcie merytoryczne, udział w programach i projektach, jednocześnie szeroko promując działania na rzecz realizacji celów ONZ.

Dodatkowo GCNP wspiera merytorycznie polskich członków UN Global Compact w wypełnianiu rocznego obowiązku raportowania niefinansowego, z podejmowanych przez firmę działań i osiągniętych rezultatów.

Wszystkie inicjatywy UN Global Compact Network Poland są podejmowane we współpracy ze światem biznesu, administracją rządową, ekspertami oraz społeczeństwem obywatelskim.

10 ZASAD GLOBAL COMPACT

10 Zasad


Włączając Dziesięć Zasad UN Global Compact do strategii, polityk i procedur oraz ustanawiając kulturę uczciwości, firmy nie tylko wypełniają swoje podstawowe obowiązki wobec ludzi i planety, ale także przygotowują grunt pod długoterminowy sukces.


przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowiekaeliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmępopierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji
wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowejprzyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieciprzeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnieniawspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnegopodejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskowąwspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom


Sustainable Development Goals (SDGs)

We wrześniu 2015 r. wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły plan na rzecz lepszej przyszłości dla wszystkich - wytyczając na najbliższe 15 lat drogę do położenia kresu skrajnemu ubóstwu, zwalczania nierówności i niesprawiedliwości oraz ochrony naszej planety.

Plan został ujęty w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju, które zostały określone w 169 celach szczegółowych. Docelowym rokiem ich realizacji jest rok 2030. Cele zrównoważonego rozwoju charakteryzują debatę na temat zrównoważonego rozwoju na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Jako globalny system celów, Cele Zrównoważonego Rozwoju zapewniają wspólny język i kompas dla wyzwań XXI wieku.

UN Global Compact jest największą na świecie platformą angażującą biznes w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Naszym zadaniem jest dostosowanie celów do potrzeb danego kraju i pomoc firmom w zrozumieniu, w jaki sposób mogą je wykorzystać do wypracowania najlepszych praktyk biznesowych i pozyskania nowych możliwości rozwoju.

UN Global Compact to wezwanie firm do dostosowania strategii i działań do dziesięciu uniwersalnych zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz do podjęcia działań wspierających cele społeczne - w tym Cele Zrównoważonego Rozwoju.

O nas

Dziesięć Zasad wywodzi się z:

  • Powszechnej deklaracji praw człowieka
  • Deklaracji dotyczącej fundamentalnych zasad i praw w pracy
  • Deklaracji z Rio w sprawie środowiska i rozwoju
  • Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji

Kontakt


Skontaktuj się z nami