Kim jesteśmy?


UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana, prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy.

UNGC zrzesza obecnie ponad 24 000 członków z całego świata. Poprzez współpracę z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami i instytucjami prowadzi szereg ambitnych działań, stając się katalizatorem globalnych zmian.

Zajmuje się także koordynacją współpracy z rządem polskim, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innymi agendami ONZ, działającymi w Polsce.

UN Global Compact Network Poland stanowi sekretariat polskich członków UNGC oraz akcelerator programów i działań lokalnych.

UN Global Compact Network Poland realizuje swoją misję poprzez działania w trzech programach parasolowych: Climate Positive, Business & Human Rights oraz Governance Compass.

„Od samego początku Organizacja Narodów Zjednoczonych wciela wizję międzynarodowej współpracy między rządami a narodami, w celu budowania bardziej pokojowego i dostatniego świata dla nas wszystkich“

António Guterres, United Nations Secretary-General


Jak działamy?

Misją United Nations Global Compact jest zmobilizowanie globalnego ruchu zrównoważonych firm i interesariuszy, do podjęcia działań na rzecz ludzi i środowiska, aby stworzyć świat, do którego wszyscy dążymy.


Aby tak się stało, UN Global Compact wspiera firmy w:

1

Prowadzeniu działalności w sposób odpowiedzialny, dostosowując strategie i działania do Dziesięciu Zasad UN Global Compact, dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją.

2

Podejmowaniu strategicznych działań, aby osiągnąć szersze cele społeczne, takie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), z naciskiem na współpracę i innowacje.

Dostarczamy globalne wytyczne, najlepsze praktyki, zasoby i wydarzenia networkingowe, które zrewolucjonizowały sposób, w jaki firmy odpowiedzialnie prowadzą działalność i dotrzymują zobowiązań wobec społeczeństwa. Dzięki katalizowaniu działań, partnerstw i współpracy sprawiamy, że przekształcanie świata jest możliwe - i osiągalne - dla dużych i małych organizacji w dowolnym miejscu na świecie.

10 ZASAD GLOBAL COMPACT

10 Zasad


Włączając Dziesięć Zasad UN Global Compact do strategii, polityk i procedur oraz ustanawiając kulturę uczciwości, firmy nie tylko wypełniają swoje podstawowe obowiązki wobec ludzi i planety, ale także przygotowują grunt pod długoterminowy sukces.


przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowiekaeliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmępopierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji
wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowejprzyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieciprzeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnieniawspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnegopodejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskowąwspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom


Sustainable Development Goals (SDGs)

We wrześniu 2015 r. wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły plan na rzecz lepszej przyszłości dla wszystkich - wytyczając na najbliższe 15 lat drogę do położenia kresu skrajnemu ubóstwu, zwalczania nierówności i niesprawiedliwości oraz ochrony naszej planety.

Plan został ujęty w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju, które zostały określone w 169 celach szczegółowych. Docelowym rokiem ich realizacji jest rok 2030. Cele zrównoważonego rozwoju charakteryzują debatę na temat zrównoważonego rozwoju na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Jako globalny system celów, Cele Zrównoważonego Rozwoju zapewniają wspólny język i kompas dla wyzwań XXI wieku.

UN Global Compact jest największą na świecie platformą angażującą biznes w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Naszym zadaniem jest dostosowanie celów do potrzeb danego kraju i pomoc firmom w zrozumieniu, w jaki sposób mogą je wykorzystać do wypracowania najlepszych praktyk biznesowych i pozyskania nowych możliwości rozwoju.

UN Global Compact to wezwanie firm do dostosowania strategii i działań do dziesięciu uniwersalnych zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz do podjęcia działań wspierających cele społeczne - w tym Cele Zrównoważonego Rozwoju.

O nas

Dziesięć Zasad wywodzi się z:

  • Powszechnej deklaracji praw człowieka
  • Deklaracji dotyczącej fundamentalnych zasad i praw w pracy
  • Deklaracji z Rio w sprawie środowiska i rozwoju
  • Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji

Kontakt


Skontaktuj się z nami