„Green Hospitals” report

Climate change is already contributing to increased health problems across the world. Health care is uniquely positioned to play a leading role in combating climate change, which the scientific journal The Lancet has called the greatest health threat of the 21st century. To meet this challenge, a relatively new idea of Green Hospitals – still underrated in Poland – has been put forward.

Implementation of the idea of sustainable hospitals boils down to meeting the requirements of the Paris Agreement and the European Green Deal, which represent a commitment to, inter alia, reduce the effects of global warming, thus keeping the temperature rise below 1.5°C, cut emissions by at least 55% by 2030 (compared to 1990 levels). The medical sector accounts for more than 4% of global carbon emissions.

Some of the biggest challenges in implementing Green Hospitals include:

 •    reduction of emissions in the health care sector,
 •     improvement of energy efficiency and energy storage in hospitals,
 •     digitization of hospitals, 
 •    changing the approach to the construction and development of medical facilities, which should take into account the hospital’s green surroundings, 
 •      sustainable supply chain for the hospital food service, 
 •      recycling of generated waste.

The authors of the report, which include government bodies, medical facilities, non-governmental organizations, as well as representatives of business and science, shared their experiences, thoughts and recommendations for the future regarding the development and implementation of viable solutions that would serve not only hospitals themselves, but also public buildings in general.

Report is available here: Green Hospitals Report

[PL]

Zmiany klimatyczne już teraz przyczyniają się do wzrostu problemów zdrowotnych na całym świecie. Sektor Opieki Zdrowotnej  może odegrać wiodącą rolę w walce ze zmianą klimatu, którą czasopismo naukowe The Lancet nazwało największym zagrożeniem dla zdrowia w XXI wieku. Do sprostania temu wyzwaniu, zaproponowano stosunkowo nową, wciąż niedocenianą w Polsce ideę „zielonych szpitali”.

Wdrożenie idei zrównoważonych szpitali sprowadza się do spełnienia wymogów Porozumienia Paryskiego i Europejskiego Zielonego Ładu, które stanowią zobowiązanie m.in. do ograniczenia skutków globalnego ocieplenia, a tym samym utrzymania wzrostu temperatury poniżej 1,5°C, redukcji emisji o co najmniej 55% do 2030 r. (w porównaniu do poziomu z 1990 r.). Obecnie sektor medyczny odpowiada za ponad 4% globalnej emisji dwutlenku węgla.

Do największych wyzwań we wdrażaniu idei Zielonych Szpitali należą m.in:

 • redukcja emisji w sektorze opieki zdrowotnej,
 • poprawa efektywności energetycznej i magazynowania energii w szpitalach,
 • cyfryzacja szpitali,
 • zmiana podejścia w zakresie budowy i rozwoju placówek medycznych, które powinny uwzględniać zielone otoczenie szpitala,
 • zrównoważony łańcuch dostaw dla szpitalnej gastronomii,
 • recykling wytwarzanych odpadów.

Autorzy raportu, wśród których znalazły się organy rządowe, placówki medyczne, organizacje pozarządowe, a także przedstawiciele biznesu i nauki, podzielili się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i rekomendacjami na przyszłość w zakresie opracowywania i wdrażania realnych rozwiązań, które służyłyby nie tylko samym szpitalom, ale także budynkom użyteczności publicznej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem (wersja anglojęzyczna): Green Hospitals Report