Premiera raportu „Biznes i prawa człowieka”

W tym roku mija 10 lat od momentu przyjęcia Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Dlatego też 10 grudnia 2021 – w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka – odbyła się premiera kolejnej edycji raportu UN Global Compact Network Poland „Biznes i prawa człowieka – 10 lat wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka”.

Raport, przygotowany pod red. prof. UMK, dr hab. Marcina Kilanowskiego LL.M. (Harvard), zawiera wypowiedzi wybitnych autorytetów z dziedziny Praw Człowieka, ekspertów, przedstawicieli instytucji i biznesu. Patronat nad raportem objął Rzecznik Praw Obywatelskich.

„Zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka konieczne jest zawarowanie praw człowieka przepisami prawa, aby człowiek „nie musiał – doprowadzony do ostateczności – uciekać się do buntu przeciw tyranii i uciskowi”. W Deklaracji i Paktach zapisano jednobrzmiący fragment: „ideał wolnej istoty ludzkiej korzystającej z wolności obywatelskiej i politycznej oraz wyzwolonej od lęku i niedostatku może być osiągnięty tylko wówczas, kiedy zostaną stworzone warunki zapewniające każdemu korzystanie z praw obywatelskich i politycznych oraz gospodarczych, społecznych i kulturalnych”. To dlatego 10 grudnia jest uznawanym międzynarodowo Dniem Praw Człowieka. To dlatego 10 grudnia jest świętem jasności, która rozprasza ciemność rozpaczy, lęku, cierpienia i niesprawiedliwości” – pisze we wstępie do raportu Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

UN Guiding Principles on Business and Human Rights (Wytyczne ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka), tzw. Cele Ruggie’ego, zostały przyjęte przez Radę Praw Człowieka ONZ w 2011 r. i stanowią filar dla standardów praw człowieka w biznesie, na którego straży stoi United Nations Global Compact obok innych Agend i Programów ONZ. To z Celów Ruggie’ego wynikają działania na rzecz tworzenia mechanizmów gwarantujących przestrzeganie praw człowieka i standardów pracy w sektorze prywatnym. regulacji biznesowej na rzecz sprawiedliwości, wolności i gwarancji dla praw człowieka w miejscu pracy. 

Rolą United Nations Global Compact jest nieustające zachęcanie biznesu, by standardy Ruggie’ego wdrażał i twórczo rozwijał, dla dobra wspólnego. Dlatego też głos ekspertów z zakresu praw człowieka uzupełniony został o perspektywę biznesu działającego w ramach Programu Standard Etyki w Polsce prowadzonego w UN Global Compact Network Poland.

„W świecie pełnym uprzedzeń, dyskryminacji, radykalizmów, przemocy wobec kobiet i dzieci, niewolniczej pracy, chorób i skrajnego ubóstwa, a także autorytarnych rządów i tragicznych w skutkach zmian klimatycznych zmuszających ludzi do ucieczki z własnych domów… rola biznesu jest szczególna. Tworzy on alternatywę wobec tej zasmucającej rzeczywistości. Nowoczesne organizacje oraz ich liderki i liderzy doskonale rozumieją, jak wielka odpowiedzialność na nich spoczywa i podejmują to wyzwanie.

Biznes potrafi być empatyczny, otwarty i prawdziwie etyczny. Biznes i prawa człowieka tworzą bowiem nierozerwalny duet.” – zaznacza Anna Potocka-Domin, Dyrektorka Programu Standard Etyki w Polsce. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją – „Biznes i prawa człowieka – 10 lat wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka”.