Przeciwdziałanie szarej strefie w latach 2014-2022

„Współpraca ze wszystkimi interesariuszami odbywała się w ramach programu „Przeciwdziałanie szarej strefie”, będącego jednym z kluczowych filarów „Anti-Corruption Programme”. Wspólne działania biznesu, administracji rządowej, świata nauki i organizacji pozarządowych są w ramach United Nations Global Compact podstawowym narzędziem przeciwdziałania szeroko rozumianej korupcji, w tym szarej i czarnej strefy w gospodarce. Cel, który stawia przed biznesem ONZ, to rozwój globalnej, transparentnej gospodarki opartej na przestrzeganiu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz gospodarki wolnej od korupcji.” – mówi Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy, UN Global Compact Network Ploland

Pierwsze dwie dekady, które nastąpiły po transformacji ustrojowej w Polsce, były okresem wzrostu szarej strefy skorelowanego ze wzrostem całej gospodarki. Sytuacja ta była skutkiem ogromnego tempa zmian społecznych i gospodarczych, nieadekwatnego do tempa działań regulatorów nowej rzeczywistości.

Niniejszy raport stanowi podsumowanie funkcjonowania „Programu przeciwdziałania szarej strefie 2014-2020” przy czym dokonywane analizy biorą pod uwagę zarówno pandemię COVID-19, jak i trwającą obecnie inwazję Rosji na Ukrainę.

Eksperci UN Global Compact dokonali analizy funkcjonowania szarej strefy na przestrzeni ostatnich lat w branży odpadowej, branży hazardowej, branży paliw płynnych i olejów przepracowanych, branży napoi spirytusowych, branży wyrobów tytoniowych, branży urządzeń elektrycznych i elektronicznych, gastronomii, branży budowlanej, branży farmaceutycznej, branży dystrybucji węgla, branży leasingowej oraz branży transportu drogowego osób. Przeanalizowane zostały także inicjatywy

mające na celu przeciwdziałanie podrabianym towarom w handlu elektronicznym oraz ochronę marek. UN Global Compact pochyliło się także nad zjawiskiem shadow bankingu w Polsce. Przeanalizowana została też relacja między płatnościami bezgotówkowymi a wielkością szarej strefy.

Wynikające z treści raportu wnioski prezentują branżę paliw płynnych oraz branżę tytoniową jako największych zwycięzców walki z szarą strefą. Na drugim biegunie znajduje się branża dystrybucji węgla zmagająca się z narastającymi problemami. Należy także wspomnieć o trudnej.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją:Przeciwdziałanie szarej strefie w latach 2014-2022