Raport „Jakość powietrza w Polsce – stan obecny i propozycje działań naprawczych”

Choć jakość powietrza w naszym kraju systematycznie ulega poprawie, tempo koniecznych do wprowadzenia zmian jest wciąż niewystarczające, szczególnie w zakresie dużych miast, a często także miejscowości uzdrowiskowych.  

Dodatkową barierą są koszty niezbędne do realizacji działań naprawczych, wśród których warto wymienić: wymiany pieców/kotłów, termomodernizacje budynków, domowe instalacje OZE, zarządzanie wymianami oraz uchwałami antysmogowymi, inwentaryzacje emisji z indywidualnych źródeł ciepła, edukację oraz kontrole zachowania obowiązujących przepisów. Niemniej jednak kierunki działań związanych z poprawą jakości powietrza wpisano jako priorytetowe na najbliższe lata, co może dawać realną szansę na poprawę sytuacji w perspektywie do 2030 r. 

Raport UN Global Compact Network Poland „Jakość powietrza w Polsce – stan obecny i propozycje działań naprawczych” ma na celu ocenę wyników działań w zakresie monitorowania jakości powietrza w Polsce, z uwzględnieniem norm WHO i nadal powszechnego zjawiska smogu w miastach. Zawiera on również przygotowany barometr rekomendacji dla miast i gmin w Polsce na rzecz polepszenia jakości powietrza w ich regionie.  

Do udziału w raporcie zostali zaproszeni przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, biznesu oraz reprezentanci ośrodków naukowych, organizacji pozarządowych i instytucji międzynarodowych.  

Istotną część raportu stanowią także wyniki ankiety o działaniach samorządów na rzecz poprawy jakości powietrza. W badaniu ankietowym skupiliśmy się w głównej mierze na przeglądzie rodzaju, efektywności i monitoringu podejmowanych działań, bazując na dotychczasowych doświadczeniach europejskich. 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem – „Jakość powietrza w Polsce – stan obecny i propozycje działań naprawczych”