Raport “Gospodarka olejami zużytymi – założenia reformy i propozycja ustawy”

Raport „Gospodarka olejami zużytymi – założenia reformy i propozycja ustawy” zawiera projekt zmiany ustawy i rozwiązanie, które ograniczy nielegalne spalanie olejów zużytych, zmniejszy skalę szarej strefy branży olejowej oraz przy okazji zwiększy wpływy do budżetu państwa.

Istotą opracowanego projektu, we współpracy, Inicjatywy ONZ – UN Global Compact Network Poland (GCNP), administracji rządowej – ministerstw Rozwoju, Klimatu oraz Finansów i URE, organizacji pozarządowych – Polskiej Izby Gospodarczą „Ekorozwój” oraz przedstawicieli branży paliwowej zrzeszonych w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego jest uszczelnienie funkcjonującego systemu zagospodarowania olejów odpadowych i zapobieganie procederowi nielegalnego spalania przepracowanych olejów.

 

 

150 mln PLN na minimum tyle szacuje się szarą strefę w olejach odpadowych.  Według danych Ministerstwa Rozwoju, coroczna strata budżetu państwa wyliczona na ok. 150 mln PLN, a powstająca wskutek braku zapłaty opłaty produktowej, VAT, CIT, może być wysoce niedoszacowana. Jest to relatywnie tani i dostępny odpad, często niewłaściwie wykorzystany jako paliwo o wysokiej wartości energetycznej. Pomimo przepisów o regeneracji lub utylizacji, spalanych jest rocznie kilkadziesiąt do 100 tys. ton olejów w niezgodnych z przepisami instalacjach grzewczych, emitując bardzo toksyczne substancje.

Ponad 230 tys. ton olejów opałowych corocznie trafia do obiegu. Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego polski rynek olejów smarowych osiągnął w 2019 r. wielkość 226 448 ton. gospodarka Polski oficjalnie zużywa znacznie mniej olejów silnikowych i przemysłowych niż wskazywać by na to mógł sam tylko potencjał tkwiący we wzroście gospodarczym

Pełen recykling olejów odpadowych i ich regeneracja na pełnowartościowe bazy olejowe to jedyny sposób ponownego włączenia produktu zgodnie z zasadami GOZ. Planowane zmiany to utworzenie ogólnokrajowego systemu zbiórki olejów zużytych. Przyczyni się on bezpośrednio do zwiększenia poziomu odzysku olejów zużytych, a tym samym zlikwiduje zjawisko szkodliwego spalania. Podstawowym mechanizmem stymulującym do racjonalnego i bezpiecznego dla środowiska gospodarowania tymi substancjami ma być wprowadzenie opłaty depozytowej, która stworzy efektywną zachętę do przekazywania olejów zużytych do uprawnionych podmiotów.

 

Gospodarka olejami zużytymi założenia reformy i propozycja ustawy.pdf