Filantropia korporacyjna w Europie Środkowo-Wschodniej

Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe, UN Global Compact Network Poland, Kantar Polska oraz kancelaria Dentons w ramach strategicznej współpracy rozpoczęły konsultacje dotyczące znaczenia, potrzeb oraz wyzwań w zakresie filantropii korporacyjnej w Polsce. Celem wspólnych działań jest opracowanie listy postulatów i rekomendacji w zakresie barier oraz potencjalnych zachęt dla biznesu chcącego angażować się w działalność społeczną w Polsce.

 Aby zidentyfikować szanse i wyzwania stojące przed rozwojem filantropii korporacyjnej w Polsce oraz pozytywnie wpłynąć na środowisko, w którym funkcjonują polscy darczyńcy korporacyjni, wiosną br. rozpoczęły się pogłębione rozmowy z biznesem, sektorem społecznym i organizacjami okołobiznesowymi. W wywiadach wzięli udział przedstawiciele firm rodzinnych, fundacji korporacyjnych, świata akademickiego oraz krajowych i międzynarodowych organizacji wspierających zaangażowanie społeczne w kraju i regionie. Obecnie prowadzone są konsultacje z sektorem społecznym.

„Dotychczasowe wnioski płynące z badania skłaniają do podejmowania szeroko zakrojonych działań na rzecz upowszechniania wiedzy o zaangażowaniu społecznym przedsiębiorstw oraz wprowadzenia odpowiednich regulacji, które ułatwiają działanie w tym obszarze ponad 4 milionom podmiotów w Polsce.” – mówi Anna Korzeniewska, założycielka Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe.

Filantropia korporacyjna w Polsce

Na przestrzeni ostatnich lat społeczna odpowiedzialność biznesu zyskała na znaczeniu i staje się dziś coraz istotniejszym tematem dla firm. Jednocześnie wychodzi ona z zamkniętego środowiska i zatacza coraz szersze kręgi. Nie bez znaczenia jest fakt, że klienci i konsumenci coraz częściej wybierają produkty i usługi firm zaangażowanych społecznie, a aż 50% deklaruje, że byłoby skłonnych zapłacić za nie więcej.

„Filantropia korporacyjna jest ważnym elementem realizacji wyznaczonych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym celu 17, czyli partnerstwa na rzecz celów. To biznes ma narzędzia oraz środki finansowe, które mogą realnie wspomóc wdrażanie Agendy 2030. UN Global Compact Network Poland, współpracując z biznesem, NGOs i administracją rządową, mobilizuje firmy do zwiększonej aktywności w tym zakresie oraz podejmuje działania na rzecz usunięcia barier w rozwoju filantropii korporacyjnej w naszym regionie” – zaznacza Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

W Polsce wciąż istnieje bardzo duże pole do systemowej działalności filantropijnej. Powoli docierają do nas wzorce zachodnie, sprowadzane głównie przez zagraniczne korporacje czy młode pokolenie kształcone za granicą. To właśnie wśród sukcesorów i przyszłych dyrektorów firm (obecnych 30- i 40-latków) istnieje duża szansa na rozwój tego obszaru, gdyż dostrzegają oni nie tylko możliwość, ale wręcz potrzebę łączenia rozwoju biznesu z działalnością społeczną.

Bariery i wyzwania

„Firmy, które chcą włączać się w działalność społeczną, napotykają obecnie liczne bariery mogące skutecznie utrudniać im podejmowanie tego typu aktywności. „Wśród najczęściej wymienianych znajdują się przede wszystkim brak wiedzy i edukacji na temat pomagania, społecznej odpowiedzialności biznesu, ESG i filantropii, a co za tym idzie brak wykwalifikowanych specjalistów i ekspertów, którzy mogliby wspierać biznes w takich działaniach.” – mówi Konrad Siwiński z Kantar Polska.

Brakuje także miejsca, w którym firmy miałyby dostęp do aktualnej wiedzy, bieżących przepisów, standardów umów, czy dobrych praktyk. Jest to szczególnie istotne dla mniejszych firm oraz tych, które dopiero rozpoczynają działania w obszarze zaangażowania społecznego. Dzisiaj biznes na własną rękę szuka aktualnych informacji, wiedzy i narzędzi do działania, uprzywilejowany jest więc ten, który ma globalne struktury i własne zaplecze prawno-podatkowe.

Wśród zidentyfikowanych w trybie konsultacji barier prawnych i podatkowych wymienić można potrzebę uregulowania kwestii wolontariatu pracowniczego, w szczególności w obszarze oddelegowania pracowników do wolontariatu, oddelegowania do pracy na rzecz fundacji korporacyjnej, rozliczania kosztów wolontariatu, w tym kosztów ponoszonych przez wolontariuszy oraz ubezpieczenia wolontariuszy. Z badania Philanthropy in CEE 2020 jasno wynika, że pracownicy firm chcą działać społecznie i oczekują tego także od swoich pracodawców.

Wiele niejasności wzbudza także kwestia ofiarowania, a następnie rozliczania usług pro bono w zakresie podatku VAT. Z tego względu część firm preferuje świadczenie takich usług bez podpisywania umów, co wpływa niekorzystnie na stabilność tego typu współpracy z biznesem dla organizacji społecznych.

Co dalej?

W najbliższych miesiącach zostanie opublikowana lista postulatów wraz z rekomendacjami dot. skutecznego uregulowania tych kwestii i wsparcia biznesu w prowadzeniu działań filantropijnych. Jak mówi Cezary Przygodzki, partner kierujący Zespołem Podatkowym w Kancelarii Dentons: „Cześć wątpliwości zgłoszonych przez biznes w trybie konsultacji jest już uregulowana w prawie. Niestety kwestie te nie są jednoznacznie interpretowane w praktyce i stąd niektóre z nich wymagają objaśnień czy interpretacji podatkowych w celu ujednolicenia praktyki ich stosowania. Część zaś wymaga zmian systemowych i wypracowania nowych, spójnych regulacji, bo obecne przepisy, często obowiązujące od wielu lat w niezmienionym kształcie, nie przystają już do obecnych realiów gospodarczych”.

Jedno jest pewne – działalność społeczna biznesu potrzebuje przejrzystych dla wszystkich stron zasad działania.