ONZ o likwidacji dyskryminacji rasowej w Polsce

13 września 2019 | AktualnościTagged , , , , , , ,

Według Organizacji największym problemem są wciąż mowa nienawiści, przestępstwa motywowane uprzedzeniami oraz słaba integracja Romów

29 sierpnia Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) w Genewie zakończył  rozpatrywanie sprawozdania Polski dotyczącego postępów we wdrażaniu Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Po analizie dokumentów przedstawiony przez delegację rządową, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, Komitet przekazał Polsce swoje uwagi oraz zestaw rekomendacji.

Komitet w odniósł się m.in. do słabości polskiego prawa jeśli chodzi o ochronę przeciwko dyskryminacji nienawistnym aktom przemocy i zaapelował  o wniesienie niezbędnych poprawek. Sednem problemu jest fakt, że przepisy w tzw. ustawie o równym traktowaniu nie uwzględniają narodowości, pochodzenia i koloru skóry jako podstaw dyskryminacji. Ustawa ta nie zapewnia zatem osobom narażonym na doświadczanie dyskryminacji należytej ochrony. Podobna uwaga dotyczy także kodeksu karnego, który również nie uwzględnia pochodzenia oraz koloru skóry jako podstaw nienawiści.

Spośród wszystkich rekomendacji, które otrzymała Polska najwięcej dotyczy przeciwdziałania mowie nienawiści i zapobiegania aktom przemocy motywowanym uprzedzeniami. Ich celem są najczęściej migranci i przedstawiciele mniejszości narodowych.

W rekomendacjach CERD czytamy, że Polska powinna znacząco zintensyfikować swoje wysiłki skierowane na przeciwdziałanie mowie nienawiści i zapobieganie nienawistnym aktom przemocy. W tym celu powinna tworzyć kampanie informacyjne i inwestować w działania edukacyjne promujące tolerancję i wzajemne zrozumienie.

Komitet zwrócił też uwagę na rolę dziennikarzy, osób publicznych i mediów w kształtowaniu języka debaty publicznej. CERD podkreślił, że odpowiedzialnością mediów jest unikanie przekazów powielających stereotypy i emitowania treści, które mogą wzmagać ksenofobiczne postawy.

Komitet wyraził także zaniepokojenie faktem, że większość aktów przemocy motywowanej uprzedzeniami i nienawiścią pozostaje w Polsce niezgłoszona, a te zgłoszone często nie zostają przez ograny ścigania właściwie rozpoznane. W celu rozwiązania tych problemów CERD polecił Polsce monitorowanie skali zjawiska underreportingu, czyli szacowanie liczby przestępstw motywowanych nienawiścią oraz kontynuację treningów dla policji i sędziów pomagających we właściwym rozpoznawaniu tych aktów przemocy.

Szczególną uwagę zwrócono także na Romów, którzy w Polsce doświadczają wielopoziomowego wykluczenia. CERD odniósł się do trudności, z jakimi Romowie stykają się w korzystaniu z publicznych serwisów oraz do dyskryminacji, z jaką mają do czynienia na rynku pracy. Aby poprawić tę sytuację, Polska otrzymała rekomendacje dotyczące:

  • ewaluacji dotychczasowych polityk dotyczących Romów ,
  • podjęcia działań w celu wyeliminowania strukturalnej dyskryminacji tej grupy,
  • wprowadzenia programów zwiększających zatrudnienie Romów oraz
  • wyeliminowania luki płacowej między wynagrodzeniami Romów względem reszty populacji.

 

Global Compact w ramach programu ‘Standard Etyczny w Polsce’ prowadzi działania wspierające budowanie różnorodności w firmie. Przeczytaj  o dobrych praktykach członków naszej sieci i zobacz co możesz robić, aby tworzyć inkluzywne środowisko pracy w swojej firmie.