UN Global Compact na świecie

Global Compact jest obecny w 170 krajach świata. Obecnie członkami UN Global Compact jest ponad 13 500 firm, instytucji i organizacji pozarządowych ze wszystkich regionów świata.

UN Global Compact jako Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ funkcjonuje w ramach UNDP (jak miało miejsce w Polsce do sierpnia 2013 roku) lub tworzy niezależny byt administracyjny (jak w Polsce od sierpnia 2013 roku). UN Global Compact ściśle współpracuje z UNDP, UNEP, UNFCCC, WHO i innymi agendami ONZ, czerpiąc z ich dorobku najlepsze praktyki, wiedzę i rozwiązania. UN Global Compact obecny jest w 170 państwach pod postacią sieci lokalnych (Local Networks). Dzięki temu zasady UN Global Compact wdrażane są na każdej szerokości geograficznej. Lokalne sieci, w tym Global Compact Network Poland, pełnią ważną rolę w zakorzenianiu uniwersalnych wartości Global Compact w różniących się od siebie narodowych, kulturalnych i językowych realiach.

mapa

Sieci lokalne UN Global Compact propagują nie tylko działania na rzecz ochrony środowiska, praw człowieka, praw pracowniczych i przeciwdziałania korupcji. Inicjatywa promuje również zaangażowanie w osiągnięcie szerszych celów ONZ (np. Celów Zrównoważonego Rozwoju – SDGs). Naszą rolą jest ułatwianie firmom (zarówno lokalnym jak i spółkom zależnym) wdrażania 10 zasad, przy jednoczesnym tworzeniu okazji do zaangażowania i wspólnego działania dla wszystkich interesariuszy.

Sieci lokalne odgrywają ważną rolę w ogólnym funkcjonowaniu Inicjatywy, tworząc wraz z Forum Sieci Lokalnych dwa z sześciu elementów ustanawiających system zarządzania Global Compact. Firmy, tudzież ich spółki zależne, zachęcane są do angażowania się w działania Sieci Lokalnych. Reprezentanci UN Global Compact z całego świata spotykają się co roku na Forum, któremu przewodzi Biuro Global Compact – wydarzenie to nazywane jest Corocznym Forum Sieci Lokalnych. Jego zadaniem jest odbieranie nauki z wzajemnych doświadczeń w budowaniu Sieci, przyglądanie się i porównywanie postępów, rozpoznawanie najlepszych praktyk oraz przyswajanie rekomendacji, które mają na celu poprawę efektywności UN Global Compact w danym państwie, także w dziedzinie zarządzania.