UN Global Compact jest największą na świecie platformą angażującą biznes w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Naszym zadaniem jest dostosowanie celów do potrzeb danego kraju i pomoc firmom w zrozumieniu, w jaki sposób mogą je wykorzystać do wypracowania najlepszych praktyk biznesowych i pozyskania nowych możliwości rozwoju.
Cele Zrównoważonego Rozwoju / Sustainable Development Goals

Cele Zrównoważonego Rozwoju / Sustainable Development Goals

Milenijne Cele Rozwoju zostały w 2015 roku zastąpione Zrównoważonymi Celami Rozwoju, które charakteryzują się znacznie szerszym horyzontem zaplanowanych działań oraz perspektywą do 2030 roku. Zdaniem UN Global Compact, jak i całej Organizacji Narodów Zjednoczonych, sektor prywatny ogrywa w ich realizacji kluczową rolę.

Podczas konferencji w Rio de Janeiro w 2012 roku (Rio+20) został stworzony dokument  „The future we want”. Zawierał on ramy zaplanowanych wtedy Zrównoważonych Celów Rozwoju, mających w założeniu zapewnić transformacje ekonomiczną naszej planety w celu m.i. zlikwidowania biedy, stworzenia podstaw praworządności oraz ochrony przyrody. W ramach konferencji została powołana grupa otwarta mająca za zadanie stworzenie przyszłych celów rozwojowych dla 68. Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2013 roku.

W dniach 25-27 września 2015 r. w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku odbył się szczyt Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, w którym udział wzięło ponad 100 głów państw i szefów rządów, a także przedstawiciele grup religijnych, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego. W trakcie szczytu światowi przywódcy przyjęli dokument “Przekształcanie naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, który zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ są ukierunkowane globalnie. Sama ich realizacja ma być monitorowana poprzez szereg wskaźników, co również stanowi znaczącą zmianę w porównaniu do ograniczonych narzędzi ewaluacyjne Celów Milenijnych.

Jak Biznes może wspierać Zrównoważone Cele Rozwoju (SDGs)

Równocześnie z opracowaniem Zrównoważonych Celów Rozwoju podczas konferencji w Rio de Janeiro (Rio+20), Global Compact zaczął tworzyć nowe programy dla sektora prywatnego, które zostały przekazane Sekretarzowi Generalnemu ONZ celem prezentacji na zgromadzeniu ogólnym Narodów Zjednoczonych w sierpniu 2013 roku.Sformułowane ustalenia powstały na podstawie tysięcy ankiet, które UN Global Compact przeprowadziło wraz ze swoimi lokalnymi partnerami w celu stworzenia nowego planu rozwoju we współpracy z biznesem. Poniższa grafika prezentuje rekomendacje dla sektora prywatnego podzieloną na cztery główne bloki: Rozwój, Potrzeby oraz zdolności Człowieka, Triada surowcowa oraz Środowisko sprzyjające rozwojowi Człowieka.

Piramid
Dziesięć punktów ukazujących w jaki sposób biznes może wpływać na implementację nowych rozwiązań w priorytetowych obszarach. Uświadamiają one kluczową rolę biznesu, którego działanie będzie decydujące w nowych Zrównoważonych Celach Rozwoju (SDGs) oraz przedstawiają cele rozwojowe jako proces, w którym wszystkie składowe oddziałują na siebie nawzajem.

Rozwój

Bieda Należy zadbać o włączenie najbiedniejszego biliona ludzi w globalny system ekonomiczny poprzez zapewnienie im możliwości zatrudnienia, konsumpcji dóbr oraz bycia dostawcami większych firm. Kolejnym ważnym celem jest monitorowanie łańcucha dostaw na wszystkich jego etapach w celu wyeliminowania nielegalnych praktyk takich jak  praca dzieci. Mikro-kredytowe organizacje powinny zwiększyć dostępność swoich usług wśród najbiedniejszych. Duże organizacje powinny natomiast wspierać  mniejsze w procesie ich rozwoju, ponieważ to właśnie one stanowią główne miejsce zatrudnienie dla większości ludzi. Samo ich powstawanie dzięki odpowiedniemu klimatowi biznesowemu sprawia, że nierówności między krajami ulegają zmniejszeniu.

Potrzeby oraz zdolności Człowieka

Edukacja Z perspektywy korporacji, edukacja nie odbywa się jedynie w szkołach, ale przede wszystkim w miejscu pracy. Dlatego też tak ważne jest włączenie biznesu w rozwój edukacji poprzez adekwatny trening pracowników oraz stworzenie specjalnych programów dla osób dopiero wchodzących na rynek pracy. Liderzy biznesu zaczynają rozumieć, że dobry pracownik to taki, który już rozpoczynając karierę posiada odpowiednie kwalifikacje, dlatego też tak ważne staje się włączenie przedsiębiorstw w proces kształcenia na wszystkich poziomach edukacji. W krajach Trzeciego Świata problemy edukacji są podobne, choć często przybierają inną formę. Podejście biznesu do systemu edukacji oznacza na przykład odpowiednie aplikacje dla telefonów komórkowych, które dadzą dostęp do bezpłatnych kursów już w szkole podstawowej.

Prawa kobiet Umocnienie praw kobiet na wszystkich poziomach: od dostępu do edukacji podstawowej, po oparcie zarobków o wydajność w pracy (nie odnoszącą się do płci), stają się podstawowymi zadaniami na następne piętnastolecie. Pracodawcy, którzy respektują prawa kobiet oraz działają na rzecz równości płci osiągają lepsze wyniki, co pokazują pośrednio badania przeprowadzone przez Goldman Sachs z 2007 roku. Dowodzą one, że równouprawnienie w miejscu pracy, doprowadziłoby do wzrostu PKB w samej tylko Unii Europejskiej o 16%. Dla wspierania działań mających na celu wzmocnienie pozycji kobiet, UN Global Compact wraz z UN Women stworzył program Women’s Empowerment Principles (WEPs) składający się z siedmiu wytycznych dla świata biznesu i administracji na rzecz upowszechnienia równouprawnienia płci.
Zdrowie Firmy farmaceutyczne stały si głównym partnerem w walce z HIV/AIDS poprzez dostarczenie leków o dostępności cenowej na poziomie umożliwiającym ich zakup przez kraje rozwijające się. Ten przykład pokazuje możliwości wpływania biznesu na światowy stan zdrowia poprzez pomoc krajom słabiej rozwiniętym

Triada surowcowa

Żywność, Rolnictwo Pierwszym oraz podstawowym zadaniem dla przedsiębiorstw przy współpracy ze społecznościami lokalnymi oraz rządami jest poprawa jakościowa w rolnictwie krajów słabo rozwiniętych. Cel ten może zostać osiągnięty poprzez dostarczenie odpowiednich nasion oraz nawozów po cenach dostosowanych do możliwości rolników w danym kraju. Kolejnym ze sposobów poprawy sytuacji są działania na rzecz współpracy między małymi gospodarstwami dla osiągnięcia wspólnego efektu synergii poprzez rozbudowę gospodarstw oraz stworzenie mocnej pozycji rynkowej. Dla osiągnięcia tych celów UN Global Compact stworzył akcje Food and Agriculture Business Principles (FAB Principles) zajmującą się promocją odpowiedzialnego oraz zrównoważonego biznesu w rolnictwie.

Woda, systemy sanitarne Stworzenie dostępu do wody w miejscu pracy to jedno z podstawowych zadań jakie stoi przed pracodawcą. Aby woda była czysta potrzebny jest również odpowiedni system sanitarny dla pracowników. Z drugiej strony przedsiębiorstwa muszą włączyć w swe działanie oszczędzanie tego najcenniejszego surowca by ograniczyć straty związane z niepotrzebnym zużyciem. W celu wsparcia tych inicjatyw UN Global Compact stworzył program CEO Water Mandate mający za zadanie stworzenie przestrzeni dialogu dla liderów biznesu i administracji na temat obiegu wody oraz jej znaczenia dla przedsiębiorstw.

Klimat, Energia Zwiększające się potrzeby energetyczne oraz wyczerpanie paliw kopalnych, które są głównym powodem globalnych zmian klimatu, musi zostać powstrzymane poprzez zmianę źródeł energii na odnawialne oraz ograniczenie aktualnego zużycia. W tym aspekcie sektor prywatny ma do odegrania kluczową rolę poprzez tworzenie nowych rozwiązań w energetyce oraz adaptowanie praktyk zmniejszających istniejące już zużycie. W celu promowania odpowiednich standardów postępowania, UN Global Compact zachęca m.i. firmy z branży energetyki do włączenia dziesięciu zasad Global Compact odnoszących się do czterech obszarów działań, w strategie firm. Obszary działań to odpowiednio: przestrzeganie praw człowieka, przestrzeganie standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Środowisko sprzyjające rozwojowi Człowieka

Pokój, stabilność Konflikty są niekorzystne dla biznesu, dlatego też tak ważne staje się zidentyfikowanie potrzeb społecznych oraz włączenie się podmiotów prywatnych w rozwiązywanie problemów i sytuacji sprzeczności interesów. Z jednej strony działanie to powoduje stabilizację sytuacji a przez to wzmocnienie podstaw działania biznesu, z drugiej zaś tworzy odpowiedni klimat dla nowych inwestycji. Ponadto wiele ważnych dla biznesu czynników (zapewnienie odpowiednich warunków pracy, stanowisk pracy, gdzie ludzie są oceniani niezależnie od ich wyznania czy pochodzenia) stanowi równocześnie czynniki sprzyjające budowie stabilności i pokoju. Aby wesprzeć te działania w 2013 roku Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-Moona stworzył platformę UN Global Compact’s Business for Peace, która umożliwia zaangażowanie podmiotów prywatnych we wspólne akcje celem poprawienia środowiska pracy, rynku oraz społeczności lokalnych dla pokoju.

Infrastruktura, Technologia Firmy technologiczne mają niezwykłą szansę tworzenia nowych możliwości dla ludzi niezależnie od ich rasy, płci oraz miejsc,a w którym przebywają. Dlatego tak ważne staje się zapewnienie jednakowych możliwości dostępu do światowych sieci teleinformatycznych oraz adekwatnej infrastruktury, co umożliwi rozwój ekonomiczny danego kraju i płynące z niego korzyści dla całej populacji. Ze względu na szybki rozwój gospodarczy w wielu państwach szacuje się, że poziom inwestycji w infrastrukturę, który musi zostać sfinansowany przez sektor prywatny, to według różnych założeń od 200 do 1 biliona dolarów na rok. Ponadto inwestycje te muszą zostać przeprowadzone z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, co zapewni ich stabilny rozwój w latach następnych. UN Global Compact rozumiejąc znaczenie infrastruktury w aspekcie bezpieczeństwa transportu stworzył program „Odpowiedzialny Transport” w celu zmniejszenia ofiar wypadków drogowych.

Rząd, Prawa Człowieka Gdy w większości krajów partnerstwo między biznesem a administracją jest powszechną praktyką, ważne staje się rozgraniczenie kompetencji oraz zadań, by skutecznie ograniczyć korupcję. Prawa Człowieka w biznesie to przede wszystkim standardy pracy oraz monitorowanie łańcucha dostaw, ograniczające udział nieuczciwej konkurencji związanej z wyzyskiem osób. Ważna kwestią jest również włączenie biznesu w sieć powiązań społecznych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie organizacji pozarządowych. Dla UN Global Compact walka z korupcją oraz nieuczciwa konkurencja to jedno z podstawowych zadań, w tym celu w szeregu krajów prowadzone są liczne kampanie oraz spotkania z liderami biznesu i administracji