Zjednoczony biznes dla Ukrainy!


W obliczu zagrożenia kryzysem humanitarnym kwestią absolutnie kluczową jest ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej. Dlatego zwracamy się do przedstawicieli firm i korporacji działających w Polsce z apelem o długoterminowe wsparcie dla Ukrainek i Ukraińców
.

Wpłat można dokonywać na specjalny nr konta:

Bank Millennium

57 1160 2202 0000 0005 1908 0243

Tytuł przelewu: Zjednoczony biznes dla Ukrainy!

UN Global Compact wspiera ONZ-owski łańcuch pomocy humanitarnej we współpracy Connecting Business initiative (CBi), koordynowanej wspólnie przez UN OCHA (Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej) i UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju). Założenia współpracy z biznesem zostały wskazane w dokumencie „Ukraine Humanitarian Crisis – Business Guide”, który trafi do przedstawicielek i przedstawicieli ponad 15 tys. firm zrzeszonych w UN Global Compact.

Serdecznie dziękujemy za Państwa odzew na nasz Apel oraz pomoc przekazaną Ukrainkom i Ukraińcom ze strony polskiego biznesu. Razem możemy więcej!

Zjednoczony biznes dla Ukrainy!

Apel UN Global Compact Network Poland

3.03.2022 r. odbyło się nadzwyczajne spotkanie Rady Programowej UN Global Compact Network Poland, w którym udział wzięło ponad 150 przedstawicielek i przedstawicieli biznesu zrzeszonego w UN Global Compact Network Poland oraz innych interesariuszy naszej inicjatywy.

Podczas spotkania Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland, zaapelował o długotrwałą pomoc ze strony biznesu działającego w Polsce w zakresie niezbędnej pomocy humanitarnej i przeciwdziałania kryzysowi humanitarnemu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: ungc@ungc.org.pl

Poniżej publikujemy pełną treść apelu i zachęcamy biznes do dołączenia

Apel UN Global Compact Network Poland o długoterminowe wsparcie dla Ukrainek i Ukraińców

Szanowni Państwo,

Dziś, kiedy oczy całego świata zwrócone są w stronę zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, jako UN Global Compact Network Poland, inicjatywa ONZ zrzeszająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, nie możemy pozostać obojętni.

Jak zaznaczył Sekretarz Generalny ONZ António Gutteres, w obliczu działań wojennych kwestią absolutnie kluczową jest ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej. UN Global Compact zostało włączone do ONZ-owskiego łańcucha pomocy humanitarnej w ramach Connecting Business initiative (CBi), koordynowanej przez UN OCHA (Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej).

Zadaniem UN Global Compact Network Poland jest mobilizacja sektora prywatnego oraz koordynacja współpracy biznesu z kluczowymi organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami zaangażowanymi w pomoc humanitarną. Współpracujemy w tym zakresie bezpośrednio z UN OCHA i UNHCR Copenhagen, a także z UNHCR Polska.

Sektor prywatny jest jednym z kluczowych ogniw w łańcuchu działań humanitarnych, w tym szczególnie w zakresie reagowania kryzysowego oraz długoterminowego wsparcia. Z ogromną dumą odnotowujemy dowody solidarności i wsparcia ze strony firm prowadzących działalność w Polsce, w tym firm członkowskich UN Global Compact Network Poland. Serdecznie za nie dziękujemy!

Jednocześnie jesteśmy świadomi wyzwań i potrzeb związanych z utworzeniem stabilnego systemu długofalowego wsparcia uchodźczyń i uchodźców, obejmującego takie obszary jak: zakwaterowanie długoterminowe, dostęp do rynku pracy, wsparcie w edukacji dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczna czy zapewnienie dostępu do systemu ochrony zdrowia. ONZ szacuje wstępnie, że środki potrzebne na ten cel w pierwszych trzech miesiącach trwania działań wojennych to ok. 1,1 miliarda dolarów.

Dlatego już dziś zwracamy się do przedstawicieli firm i korporacji działających w Polsce z apelem o długoterminowe wsparcie dla Ukrainek i Ukraińców.

Według danych UNHCR w ciągu tygodnia działań wojennych swoje domy musiało opuścić już ponad 800 tysięcy obywatelek i obywateli Ukrainy, z czego schronienie w Polsce znalazło blisko pół miliona z nich. Jeżeli działania wojenne będą kontynuowane, do naszego kraju może w krótkim czasie trafić ponad milion osób potrzebujących pomocy. Ogromny odzew i jedność polskiego społeczeństwa pozwalają odpowiadać na bieżące potrzeby, jednak w obliczu groźby kryzysu humanitarnego niezbędne jest wsparcie długoterminowe.

Po konsultacjach z polskimi UNHCR oraz Polską Akcją Humanitarną i Polskim Czerwonym Krzyżem zdecydowaliśmy się na uruchomienie zbiórki funduszy na rzecz zapewnienia środków pomocowych na kolejne miesiące niezbędnego wsparcia dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy.

Wzywamy wszystkie firmy członkowskie UN Global Compact Network Poland oraz wszystkich przedstawicieli biznesu do przekazania środków na specjalny nr konta:

Bank Millennium

57 1160 2202 0000 0005 1908 0243

Tytuł przelewu: Zjednoczony biznes dla Ukrainy!

Prosimy również o deklarację firm w zakresie gotowości szybkiej odpowiedzi na zapotrzebowanie wskazanych wyżej agend ONZ oraz organizacji pozarządowych w zakresie bieżących potrzeb sprzętowych lub rzeczowych, stosownie do obszaru działalności danej firmy.

Jednocześnie zwracamy się do naszych kolegów i koleżanek z organizacji i stowarzyszeń biznesowych z prośbą o wsparcie i przekazanie tego apelu do wiadomości Państwa firm członkowskich.

Zjednoczony biznes na rzecz Ukrainy! Razem możemy więcej!

UN Global Compact Network Poland’s request for long-term support for Ukrainian women and men

Dear Ladies and Gentlemen,

Today as the eyes of the entire world focus on Ukraine, which has been attacked by Russia, we at UN Global Compact Network Poland, a UN initiative uniting the business community to advocate for sustainable development cannot be indifferent.

As António Gutteres, Secretary General of the UN has stated, in the face of wartime operations, it is absolutely crucial to protect and ensure the safety of the civilian population. UN Global Compact has joined the UN supply chain for humanitarian aid under the Connecting Business initiative (CBi) coordinted by UN OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs).

UN Global Compact Network Poland has been tasked with mobilizing the private sector and coordinating collaboration between the business community and key non-government organizations and other stakeholders involved in delivering humanitarian aid. We are cooperating in this area directly with UN OCHA and UNHCR Copenhagen, as well as UNHCR Poland.

The private sector is one of the key links in the supply chain for humanitarian aid, especially in terms of crisis response and providing long-term support. We are very proud to observe acts of solidarity and support from companies operating in Poland, including member companies of UN Global Compact Network Poland. We would like to extend our heartfelt thanks for that!

At the same time, we are conscious of the challenges and needs involved with setting up a stable system to deliver long-term support to female and male refugees, spanning topics such as long-term lodging, access to the labor market, support in education for children and youth, psychological assistance and providing access to the health care system. The UN’s preliminary estimates suggest that the funds needed for this purpose during the first three months of wartime operations will amount to approximately USD 1.1 billion.

That is why we are now imploring the representatives of companies and corporations operating in Poland to respond to our request for long-term support for Ukrainian women and men.

According to UNHCR’s data, more than 800 thousand Ukrainian citizens had to evacuate their homes during the first week of wartime operations while nearly half a million of them have found shelter in Poland. If these wartime operations continue, more than a million people in need of help may arrive to Poland in the near future. The tremendous response and unity of the Polish society are sufficient to respond to ongoing needs; however, in the face of the threat of a humanitarian crisis, long-term support is needed.

Following consultations with the Polish UNHCR, the Polish Humanitarian Aid Action and the Polish Red Cross, we have decided to start a monetary collection to amass aid funds to provide the support Ukrainian refugees will need in upcoming months.

We urge all member companies of UN Global Compact Network Poland and all representatives of the business community to donate money using the special account number below:

Bank Millennium S.A.

Adress: Stanislawa Zaryna 2A, 02-593, Warsaw

IBAN: PL 57 1160 2202 0000 0005 1908 0243

SWIFT: BIGBPLPW

Title of the wire transfer: The business community united for Ukraine!

We would also like to ask companies to submit their declarations of readiness to respond rapidly to meet the needs of the UN agencies and non-government organizations above as they emerge in terms of equipment and material assistance in line with the area of activity of a given firm.

At the same time, we would ask our colleagues from business organizations and associations for their support and to spread this request for assistance to your member companies.

The business community united for Ukraine! We can do more together!

 

Kamil Wyszkowski,

Country Representative and Executive Director

UN Global Compact Network Poland,

and Team

Звернення Мережі Глобального Договору ООН UN Global Compact Network в Польщі про довготривалу допомогу для Українок та Українців

Шановні пані та панове,

Сьогодні, коли очі цілого світу звернені у бік заатакованої Росією України, ми, як Мережа Глобального Договору ООН у Польщі, Ініціатива Організацій Об’єднаних Націй, яка гуртує бізнес, що працює для сталого розвитку, ми не можемо залишатись байдужими.

Як зазначив Генеральний секретар ООН Антонио Нуттерес, перед обличчям бойових дій ключового значення набирає охорона та надання безпеки цивільному населенню.  Мережу Глобального Договору включено до ланцюга гуманітарної допомоги ООН у рамах Connecting Business initiative (CBi) – Ініціатива Об’єднання Бізнесу, який координується Connecting Business initiative (CBi) – Офісом ООН з координації гуманітарних питань.

Завдання Мережі Глобального Договору ООН у Польщі – це мобілізація приватного сектору, а також координування співпраці бізнесу із ключовими позаурядовими організаціями, та іншими зацікавленими сторонами, які залучені до гуманітарної допомоги. У цьому напрямку ми співпраціюємо із UN OCHA – Офісом ООН з координації гуманітарних питань та UNHCR  – Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців у Копенгагені та Польщі.

Приватний сектор є одним з ключових елементів дій гуманітарного ланцюга, в саме з точки зору реагування на кризу, а також довготривалої підтримки. З великою гордістю можемо зауважити приклади, що є доказами солідарності та підтримки зі сторони фірм, які провадять свою діяльність у Польщі, у тому числі фірми-члени Мережі Глобального Договору ООН у Польщі. Сердечно за це дякуємо!

Одночасно ми усвідомлюємо, які існують проблеми та потреби пов’язані зі створенням стабільної системи довготермінової підтримки біженок та біженців, що охоплює наступні сфери: довгострокове проживання, доступ до ринку праці, підтримка в освіті дітей та молоді, психологічна допомога чи забезпечення доступу до системи охорони здоров’я. За попередньою оцінкою ООН, кошти, котрі необхідні для цієї мети в перших трьох місяцях бойових дій, приблизно становлять 1,1 мільярда доларів.

Тому вже сьогодні ми звертаємось до представників фірм та корпорацій, які ведуть свою діяльність у Польщі зі зверненням про довготермінову підтримку для Українок та Українців.        


За даними UNHCR  Управління Верховного комісара ООН у справах біженців впродовж тижня бойових дій свої домівки покинуло понад 800 тисяч громадянок та громадян України, серед яких біля пів мільйона знайшли притулок у Польщі. Якщо бойові дії триватимуть до нашої країни за короткий час може потрапити понад мільйон осіб, які потребуватимуть допомоги. Величезний відгук та єдність польського суспільства дають змогу реагувати на поточні потреби, однак перед загрозою гуманітарної кризи довготермінова підтримка є просто необхідною.

Після проведених консультацій з польським UNHCR Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, також з Польською Гуманітарною Акцією і Польським Червоним Хрестом, ми вирішили відкрити збір коштів для надання підтримки у наступних місяцях для біженок та біженців з України.

Ми закликаємо усі фірми-члени Мережі Глобального Договору ООН у Польщі, а також представників бізнесу перераховувати на спеціальний розрахунковий номер:

Bank Millennium

57 1160 2202 0000 0005 1908 0243

З позначкою: Zjednoczony biznes dla Ukrainy!

Водночас просимо фірми повідомити про свою готовність швидкого реагування на потреби вказаних вище агенцій ООН та позаурядових організацій, щодо поточних потреб – обладнання, матеріальна підтримка, та інше залежно від діяльності, яку провадить та чи інша фірма.

Також ми просимо наших колег з бізнес організацій та асоціацій підтримати та донести це звернення до фірм партнерів, з котрими ви співпрацюєте.

Об’єднаний бізнес для України! Разом ми можемо зробити більше!

Каміль Вишковський
Національний Представник та Виконуючий Директор
Мережі Глобального Договору ООН у Польщі,
разом із Командою

Aktualności